Nyheter

Finländsk framgång i Europeiska unionens ansökan om pilotprojekt inom idrott

Program Idrott och sport Erasmus+ Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport
Med hjälp av pilotprojekt inom idrottssektorn vill man finna lösningar för att utveckla verksamheten på gräsrotsnivå, för att integrera och engagera flyktningar med hjälp av idrott samt för att utveckla utredningsmöjligheterna inom arbetet med att bekämpa dopning i Europa.
Kuvituskuva tikkataulu

I ansökningsomgången delade man sammanlagt ut 5,5 miljoner euro och totalt 17 organisationer beviljades finansiering. Bland organisationerna som tilldelades understöd finns också finländskt motions- och idrottskunnande då både Esbo stads idrottstjänster och Finlands Svenska Idrott hör till dem som beviljats finansiering. Tillsammans tilldelades de över 10 procent av den totala budgeten för pilotprojekten.

Esbo stads idrottstjänster tilldelades 381 000 euro för ett pilotprojekt på gräsrotsnivå. Målet med projektet är att finna lösningar på utmaningar som hänför sig till digitaliseringen inom idrott och motion. Målet är också att stödja nya fenomen såsom spel med fysisk aktivitet och e-sport. Syftet är att tillsammans med föreningar och aktörer finna nya verksamhetsformer som intresserar unga och som kombinerar idrott, fysisk aktivitet och digitalisering. Finansiering beviljades sammanlagt sex olika instanser. Esbo stads tjänster får genom projektet möjlighet att bilda nätverk och utbyta erfarenheter med bland annat de nationella olympiska kommittéerna i Tyskland och Holland samt med Spaniens nationella fotbollsförbund.

Finlands Svenska Idrott (FSI) fick ett understöd på 211 000 euro för integration med hjälp av idrott. Inom projektet utvecklar man tillsammans med partnerorganisationen HUMAK och med idrottsföreningar och mottagningscentraler i Egentliga Finland möjligheterna till idrott för personer med invandrarbakgrund. Genom lärdomar och erfarenheter vill man öka mångfalden bland dem som utövar idrott och motion genom att stödja deltagandet i idrottshobbyer. På samma gång får också föreningsaktörerna kunnande och verksamhetsmodeller för att möta olika behov. Understöd beviljades totalt tio organisationer, av vilka FSI fick den största finansieringsandelen.

Direktör Tiina Kivisaari från undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde inom idrott gläder sig över de finländska aktörernas framgångar:

– Det är glädjande att de finländska aktörerna deltar i EU:s ansökningsomgångar och utnyttjar EU-finansieringen för att utveckla sin verksamhet och bilda internationella nätverk.

Utifrån Europaparlamentets initiativ öppnade Europeiska kommissionen på våren tre separata ansökningar för pilotprojekt som var kopplade till de tre tyngdpunkterna inom idrott, det vill säga att stödja en mer inkluderande idrott, att stödja motion och idrott på gräsrotsnivå samt att stärka integriteten inom idrott.

Det europeiska samarbetet inom motions- och idrottssektorn finansieras av programmet Erasmus+. I Finland ger Utbildningsstyrelsen stöd och rådgivning i ansökningsprocessen för aktörer inom idrottssektorn.

  • Esbo stads idrottstjänster: e-sport koordinatör Kimmo Leinonen kimmo.leinonen(at)espoo.fi / tel. 040 6394696
  • Finlands Svenska Idrott: hållbärchefen Tarja Krum tarja.krum(at)fsi.fi / tel. 040 621 2560
  • Erasmus+ Sport: ledande sakkunnig Terhi Liintola terhi.liintola(at)oph.fi / tel. 0295 338504