Meddelanden

Fler än 800 barn och unga som flytt från Ukraina går redan i skola, studerar på andra stadiet eller deltar i småbarnspedagogik i Finland

Aktuellt Ukraina
Flest barn och unga som flytt från Ukraina finns det för närvarande inom undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen.
Oppilaita luokassa

Utbildningsstyrelsen genomförde i månadsskiftet mars─april en enkätundersökning bland utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik för att kartlägga följderna av den ryska attacken mot Ukraina. Enkäten kunde besvaras mellan 29.3 och 1.4. Utbildningsstyrelsen kommer att skicka samma förfrågan på nytt i maj och i början av augusti.

Man fick totalt 398 svar på enkäten och av dem var 379 finskspråkiga och 19 svenskspråkiga. Av respondenterna representerade 59 procent en kommun och 41 procent någon annan utbildningsanordnare eller anordnare av småbarnspedagogik.

Bland dem som besvarade enkäten uppgav 78 anordnare att det redan finns barn och unga från Ukraina som deltar i småbarnspedagogik, undervisning eller utbildning som anordnaren tillhandhåller. Av respondenterna uppgav 104 att man hade fått ansökningar eller anmälningar om deltagande i utbildning eller småbarnspedagogik.

Enligt enkätsvaren håller antalet ansökningar och anmälningar om att delta i utbildning eller småbarnspedagogik på att öka och siffrorna lever hela tiden.

De stora städerna och kommunerna rapporterar i enkätsvaren om stora mängder barn och unga som anlänt från Ukraina. Enligt svaren har dessa städer och kommuner ofta bättre förutsättningar än mindre kommuner för att svara på den här utmaningen i och med att man i samband med den tidigare flyktingkrisen har tagit i bruk verksamhetssätt och rekryterat personal, till exempel i form av invandrartjänster eller invandrarkoordinatorer. På basis av svaren har de minde orterna ofta de största utmaningarna, då behovet av småbarnspedagogik och undervisning har ökat avsevärt på en del orter. Problem uppstår också på grund av långa avstånd och att kommunen inte erbjuder undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. Många av respondenterna såg det också som ett problem att rekrytera kompetent och språkkunnig personal.

Situationen varierar inom olika utbildningsformer och på olika håll i landet

Trycket är för närvarande störst på undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. Totalt 1 010 elever har för närvarande anmält sig till förberedande undervisning. Hittills hade man inrättat 94 nya grupper inom undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen.

Inom småbarnspedagogiken varierar situationen mycket på olika håll i Finland. I en del kommuner är antalet barn som anlänt till kommunen stort i förhållande till kommunens resurser och det kan förekomma utmaningar bland annat med hur platserna inom småbarnspedagogiken och skiftomsorgen räcker till.

Andelen studerande som ansökt om att delta i utbildning på andra stadiet är tills vidare klart mindre än inom andra utbildningsformer, med undantag av några enskilda fall. Till exempel i Uleåborg ska 30 unga börja i utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och vid Mellersta Nylands utbildningssamkommun har man fått 20 ansökningar om deltagande i yrkesutbildning

Barn, unga och vuxna som flytt från Ukraina och som för närvarande deltar i småbarnspedagogik och utbildning eller som ansökt om/anmält sig till olika utbildningsformer

  Deltar för närvarande Har ansökt/anmält sig till
Småbarnspedagogik 49 180
Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen i förskoleundervisning 25 14
Förskoleundervisning 32 61
Undervisning som förbereder för grundläggande utbildning 622 1010
Grundläggande utbildning 55 46
Grundläggande utbildning för vuxna 10 51
Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning 30 Alle 5
Gymnasieutbildning 6 5
Utbildning som handleder för yrkesutbildning (Valma) 0 6
Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (Telma) 0 0
Yrkesutbildning Alle 5 34