Nyheter

Fortsatt beredskap krävs för att trygga småbarnspedagogiken och utbildningen

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Coronaviruset
Det har inte utfärdats någon nationell rekommendation för distansundervisning i den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet. Beslut om distansundervisning ska fattas på lokal nivå om situationen kräver det. Rekommendationen som gäller distansundervisning i högskolor, inom fritt bildningsarbete, grundläggande utbildning för vuxna och grundläggande konstundervisning är i kraft fram till 31.1.2022. Rekommendationen gäller ändå inte nödvändig närundervisning.
Opiskelija istuu luokkahuoneessa selin kuvaan

Coronasituationen har försämrats och det viktigaste är att på alla sätt sträva efter att kunna fortsätta ordna småbarnspedagogiken och utbildningen på ett tryggt sätt. Den som har symtom ska inte komma till den småbarnspedagogiska verksamheten eller utbildningen. Man ska ta hand om hälsosäkerheten i enlighet med UKM:s och THL:s skärpta hygienrekommendationer som gavs i december. Rekommendationerna har också beaktats i Utbildningsstyrelsens stödmaterial. Utbildningsstyrelsen svarar på nationella frågor gällande coronaviruset som berör småbarnspedagogiken och utbildningssektorn på adressen info [at] oph.fi (info[at]oph[dot]fi). Utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik informerar om verksamhetssätten som gäller den egna enheten inom småbarnspedagogik och den egna skolan och läroanstalten.

Nationella riktlinjer för att eventuellt ta i bruk hemtest i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet bereds under ledning av social- och hälsovårdsministeriet.

På många områden gäller rekommendationen om att använda munskydd i grundskolorna och läroanstalterna. Eftersom det är frågan om en rekommendation kan man inte förplikta eleverna eller de studerande att använda munskydd. Det är ändå skäl att uppmuntra till att använda munskydd och instruera hur de används, för att man så effektivt som möjligt ska kunna förhindra att epidemin sprids. Eleven och den studerande har rätt till undervisning och studier i enlighet med läroplanen. Eleverna och de studerande får inte försättas i en ojämlik ställning beroende på om de använder munskydd eller inte och användningen av munskydd får inte vara en förutsättning för att få undervisning. I skolorna och läroanstalterna kan man genomföra sådana arrangemang som behövs för att trygga hälsosäkerheten, till exempel när det gäller hur eleverna och de studerande placeras i klassrummet.

Information om att en person har smittats av eller exponerats för coronaviruset är sekretessbelagda hälsouppgifter som inte får spridas till utomstående. Utbildningsstyrelsen rekommenderar öppenhet när man informerar vårdnadshavarna om coronavirussmitta och om exponering för viruset. Anordnarna av utbildning och småbarnspedagogik kan, med samtycke av vårdnadshavaren till ett barn som smittats, anonymt informera om coronavirussmittan till de övriga vårdnadshavarna i gruppen, klassen, skolan eller enheten inom småbarnspedagogik. Så här kan man gå till väga till exempel i situationer där man inte ordnar testning och smittspårning och där inga officiella beslut om isolering eller karantän fattas.

Det är möjligt att en stor del av personalen är borta från arbetet samtidigt inom småbarnspedagogiken eller utbildningen. För att trygga den småbarnspedagogiska verksamheten och undervisningen kan man vid behov samarbeta med andra anordnare och producenter av småbarnspedagogik samt med andra skolor och läroanstalter.

Exceptionella undervisningsarrangemang, det vill säga distansundervisning, kan i den grundläggande utbildningen tas i bruk med smittskyddsmyndighetens och utbildningsanordnarens beslut i situationer då det är nödvändigt. Gymnasierna och yrkesläroanstalterna kan med eget beslut vid behov övergå till distansundervisning. 

Det finns alternativ för hur distansundervisningen kan ordnas

Före en övergång till distansundervisning ska anordnaren av grundläggande utbildning bedöma alla potentiella alternativ för att ordna undervisningen som närundervisning. Det här betyder att övergången till 20 a § i lagen om grundläggande utbildning ska vara det sista alternativet. Utbildningsanordnarens beslut om en övergång till distansundervisning kan gälla en enskild skola eller utbildningsanordnarens samtliga skolor eller enheter. Elever i förskoleundervisning och i årskurserna 1–3 samt elever som får särskilt stöd och elever som deltar i förberedande utbildning kan inte flyttas till distansundervisning i enlighet med 20 a § i lagen om grundläggande utbildning.

Om man övergår till distansundervisning i den grundläggande utbildningen är det skäl att komma ihåg följande:

 • Undervisningen kan ordnas i sin helhet på distans eller som en kombination av distans- och närundervisning, där distansundervisning och närundervisning ordnas turvis varannan vecka eller med någon annan rytm som bedöms lämplig. Det betyder till exempel att en del av undervisningsgrupperna får undervisning som distansundervisning och en del som närundervisning. På det här sättet kan eleverna vistas mer glest i skolan och kontakterna minskar.
 • Undervisningen ska ordnas så att eleven i huvudsak deltar i närundervisning och så att perioderna med distansundervisning är möjligast korta.
 • Elever som är i risk att hamna utanför utbildningen kan hänvisas till närundervisning även under den tid undervisningen ordnas med exceptionella arrangemang.

Lagstiftningen som berör gymnasieutbildning och yrkesutbildning ger möjlighet att ordna undervisningen på olika sätt, till exempel i form av närundervisning, distansundervisning eller som en kombination av dessa.

Rätt till undervisning i karantän eller isolering

Beslut om karantän och isolering är myndighetsbeslut som fattas av en smittskyddsansvarig läkare. Under karantän och isolering har en elev i den grundläggande utbildningen rätt till 

 • undervisning
 • avgiftsfria digitala verktyg, material och förbindelser
 • stöd för lärandet
 • elevvårdstjänster
 • måltider eller kassar med matprodukter som utbildningsanordnaren erbjuder. 

En elev som är försatt i karantän eller isolering kan beroende på sin hälsa delta i undervisningen till exempel via digitala förbindelser samtidigt som den övriga undervisningsgruppen studerar på distans. Enligt Utbildningsstyrelsens synpunkt kan beslutet om distansundervisning fattas innan man har fått ett officiellt beslut om karantän eller isolering.

Även i gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen ska den studerandes rätt till undervisning tryggas i så hög grad som möjligt.

Skolan eller läroanstalten beslutar på vilka sätt elevernas eller de studerandes arbete hemma handleds och stöds under den lovliga frånvaron. Lärarna kan inom ramen för sina befogenheter vidta olika pedagogiskt ändamålsenliga lösningar, till exempel ge eleverna eller de studerande uppgifter som de kan göra hemma. Någon annan elev eller studerande kan också ge de överenskomna uppgifterna åt eleven eller den studerande som är hemma, men det är skolan eller läroanstalten som ansvarar för att alla får uppgifterna och handledning i anslutning till dem. 

En del kommuner har meddelat att man inte längre utför officiella coronavirustester och inte fattar officiella beslut om karantän. Utbildningsstyrelsen rekommenderar att utbildningsanordnarna förhåller sig positivt till att ordna distansundervisning för en elev som har smittats av coronaviruset och därför är frånvarande, ifall elevens hälsa tillåter att hen studerar. Eleven kan delta i undervisningen till exempel via digitala förbindelser medan den övriga gruppen studerar i närundervisning. Ett beslut i enlighet med 18 § i lagen om grundläggande utbildning ska i sådana fall grunda sig på någon annan tillräcklig utredning av elevens hälsa. Enligt Utbildningsstyrelsens synpunkt kan undervisningen för en elev som har exponerats för coronaviruset även ordnas som distansundervisning med stöd av 18 § i lagen om grundläggande utbildning. På det här sättet kan man trygga elevens rätt till undervisning och likabehandlingen av eleverna i hela landet under den svåra coronasituationen.

I förskoleundervisningen kan man istället för att bevilja tillfällig befrielse (frånvaro) fatta ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang för barnet, om det är motiverat av orsaker som har samband med barnets hälsa. Barnen kan under den tid de är frånvarande stödjas med undervisning som ordnas med digitala förbindelser, på det sätt som man beslutar lokalt.

Om utbildningen inte kan ordnas som när- eller distansundervisning

Antalet coronasmittade är stort och det är viktigt att utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik förbereder till exempel vikarierarrangemang för situationer då många anställda är borta och epidemiläget förvärras.

 • Om det i den grundläggande utbildningen inte är möjligt att ordna distansundervisning eller undervisning i samarbete en annan skola eller med andra utbildningsanordnare, är det sista alternativet att avbryta skolarbetet. Man kan alltså av särskilt tvingande skäl vara tvungen att avbryta skolarbetet. Man ska återgå till normalt skolarbete så fort som möjligt. Om det förekommer avbrott i ordnandet av undervisningen och de i läroplanen fastställda målen inte kan uppnås, är det möjligt att fortsätta undervisningen med högst sex arbetsdagar efter att den lagstadgade arbetstidens slut, det vill säga efter vecka 22. Beslut om att avbryta undervisningen samt beslut om att ersätta förlorade arbetsdagar fattas av utbildningsanordnaren.
 • Att avbryta undervisningen är det sista alternativet även inom utbildning på andra stadiet, ifall undervisningen inte kan fortsätta som distansundervisning eller ordnas i samarbete med andra läroanstalter eller utbildningsanordnare. Undervisningen ska fortsätta igen så fort det är möjligt.

Regionförvaltningsverket och kommunen övervakar småbarnspedagogiken och utbildningen

Enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar ska anordnarna av verksamheten se till att

 1. kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna,
 2. kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta,
 3. rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten i fråga.

Aktören som disponerar över utrymmena ska ordna deltagarnas vistelse så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag.

Regionförvaltningsverket och kommunen övervakar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar inom sina egna verksamhetsområden att dessa skyldigheter och begränsningar samt därtill hörande beslut fullföljs. Regionförvaltningsverket och kommunen får inspektera den verksamhet som utövas av en aktör som de övervakar samt de utrymmen som används i verksamheten och meddela förelägganden om att brister eller missförhållanden ska åtgärdas.

 

18.1. Nästsista stycket under rubriken Rätt till undervisning i karantän eller isolering har kompletterats med ett tillägg om att en elev kan delta i undervisningen till exempel via digitala förbindelser medan den övriga gruppen studerar i närundervisning.