Nyheter

Gymträning på ett samhällsansvarigt sätt – EU-projekt undersöker vad som är gemensamt inom motions- och hälsovårdstjänster

Erfarenheter Medborgaraktivitet Idrott och sport Erasmus+ Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport
Erfarenheter Samhällsengagemang Motion och idrott Erasmus+ Erasmus+ Sport
I tre Erasmus+ Sport-projekt har gymföretag skaffat sig kompetens och verksamhetsmodeller som gör det möjligt för dem att arbeta för den åldrande befolkningens välbefinnande. I och med projekten har tiotusentals européer ökat sin fysiska aktivitet.
Erasmus+ Sport kuvituskuva kuntosalitoiminta

Först tänker man inte på vilken samhällelig roll gym kan ha.

Däremot är det lätt att se denna roll i den koppling som till exempel ökningen av fysisk aktivitet hos en åldrande befolkning har för medborgarnas välbefinnande, hälsa och delaktighet, samt till och med demokrati.

Visserligen finns det också kopplingar till offentliga tjänster och deras pris. Även i Finland orsakar fysisk inaktivitet årliga kostnader på flera miljarder euro. Enligt en utredning som statsrådet beställde av UKK-institutet 2018 är prislappen för fysisk inaktivitet 3,5 miljarder till 7 miljarder per år.

 

Projekt ger kunskapsunderlag och planmässighet

Ett gymföretag förvandlas däremot inte till ett samhällsansvarigt företag enbart genom att personalen sätter fram vikterna och väntar på att seniorerna ska komma och gympa. Ett sätt för gymföretagen att fördjupa sin kompetens i att främja folkhälsan har hittats i EU-projekt.

Branschorganisationen Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY rf har under de senaste åren deltagit i tre på varandra följande Erasmus+-projekt där dess medlemsföretag har utvecklat både sina kunskaper och sin serviceaffärsverksamhet.

– Forskningen som gjorts inom projekten har gett upphov till kunskap och kompetens som företagen har kunnat göra till en ny del av sin affärsverksamhet. När kompetens om till exempel motionstjänster för äldre ökar kan den också marknadsföras mer direkt än tidigare, säger SKY:s verksamhetsledare Riitta Hämäläinen-Bister.

I Finland har 33 av SKY:s medlemsföretag deltagit i tre projekt. Det europeiska nätverket har skapats av den europeiska branschorganisationen EuropeActive, till vilken även SKY hör.

 

Motivation genom egna mål

I alla projekt har den bärande idén varit att söka, nå och undersöka målgrupper med anknytning till låg fysisk aktivitet. Man strävar efter att motivera till förändringar i levnadsvanorna enligt dessa gruppers och människors egna mål, säger Hämäläinen-Bister.

Det första projektet genomfördes 2015–2016. Där letade man efter sätt på att öka intresset bland äldre personer för att öka sin hälsomotion.

– I projektet modellerade man den fysiska aktiviteten hos mycket äldre personer, som var målgruppen. Man skapade färdiga uppgifter och handledda veckoprogram för dem i projektet som användes vid tre motionscenter i Finland.

Inom projektet utarbetade man en handbok i ämnet och ett startpaket för motionscentren.

I det treåriga Let’s Be Active-projektet, som avslutades 2020, fanns ingen åldersmålgrupp, utan inom varje lands projekt sökte samarbetspartnerna själva en målgrupp.

– Tack vare det andra projektet gjorde mer än 400 personer i Finland livsstilsförändringar relaterade till fysisk aktivitet. Tyngdpunkten låg i synnerhet på att utnyttja teknik i situationer där olika vardagliga problem med anknytning till livskompetensen orsakar fysisk inaktivitet.

Restriktionerna till följd av coronapandemin under det andra projektet slog hårt mot motionscentren. Av de 27 verksamhetsställena som gick med kunde 20 ändå föra projektet i mål.

 

Från personlig till gemensam

Projektet Active ageing communities inleddes i höstas och genomförs i sex länder. I det här Erasmus+ Sport-projektet ligger fokus särskilt på att motivera och sporra samt på gemenskap när en äldre person söker motivering för att öka sin motion.

– Vi försöker få folk att fråga sig vad mer motion skulle innebära för dem personligen. Det vill säga hur en förbättring av muskelkonditionen skulle öka den egna funktionsförmågan eller hurdant socialt nätverk som kunde byggas upp kring fysisk aktivitet.

I projektet uppstod till exempel Facebook-grupper där man byggde upp nya motionsgemenskaper.

– Kulturskillnaderna syns just i gemenskapen. Vi finländare vill kanske stirra på indikatorer, information och resultat, medan samvaron inom motionen är en särskilt viktig motivationsfaktor i Central- och Sydeuropa.

 

Som stöd för social- och hälsovårdstjänsterna

Enligt Hämäläinen-Bister har det arbete som gjorts i projekten också en direkt koppling till diskussionen om social- och hälsovården och till hur vårdkostnader kan förebyggas genom satsningar på motion och välbefinnande.

– Vår uppgift inom denna bransch är att undersöka hur man producerar bättre hälsa för människorna. Vi producerar forskningsbaserade och testade verksamhetssätt för att främja äldre personers välbefinnande, hälsa och livskvalitet inom servicefältet för välfärd i Finland.

Resultaten av projekten har endast varit goda. Enligt Hämäläinen-Bister lönar det sig att motivera finländska företag att komma med i internationella projekt alltid när det är möjligt.

– Projekten inom Erasmus+ gör det möjligt att utveckla kompetensen i nya nätverk där projektpartner, service- och varuleverantörer och även forskare skapar koncept- och produktinnovationer. Det har också varit fint att uppleva deltagarnas glädje och se konkreta resultat.

Enligt Hämäläinen-Bister är projekten en utmärkt väg för internationalisering. I långa projekt som räcker flera år har det också uppstått en pålitlig stödgrupp för yrkesutbildade personer.

– Vi har lärt oss av fina innovationer och sett att man kan uppnå utmärkta resultat även med metoder med låg tröskel. Verksamheten är större när man med hjälp av insikter löser många samhällsproblem, och i vårt fall i synnerhet inom hälsovården.

 

Text: Alberto Politi