Nyheter

Identifiera och förebygg sexuella trakasserier och våld – Nytt material för studerande inom yrkesutbildning och gymnasieutbildning

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Lärare och pedagogisk personal
Sexuella trakasserier och sexuellt våld som unga utsätts för till exempel på offentliga platser och på nätet har ökat oroväckande. Utbildningsstyrelsen har publicerat en ny affisch och broschyr med anvisningar för studeranden om identifiering, förebyggande av och ingripande i sexuella trakasserier och sexuellt våld.
Sä nej till allt våld

Det skall vara nolltolerans mot alla trakasserier och våld. Läroanstalterna måste ha en plan för att skydda de studerande mot våld, mobbning och trakasserier. Det är viktigt att personalen inom pedagogik och utbildning kan identifiera trakasserier och våld samt uppmuntra barn och unga att berätta om svåra situationer. De unga behöver information och stöd om hur de ska agera i olika situationer.

Sexuella trakasserier som unga och i synnerhet flickor upplevt har ökat betydligt under de senaste åren, framgår av Institutet för hälsa och välfärds enkät Hälsa i skolan från år 2021. Enligt enkäten upplevs trakasserier allt oftare i synnerhet på offentliga platser och på webben.

Inom yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen är läraren och rektorn från och med den 1 augusti 2022 skyldiga att anmäla trakasserier, mobbning, diskriminering eller våld i lärmiljön eller under skolvägen till vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för den studerande som misstänks för eller är föremål för dem. Motsvarande skyldighet har även lärare och rektor inom den grundläggande utbildningen.

Broschyren erbjuder verktyg för unga och stöder undervisningen

Den nu publicerade broschyren riktar sig till studerande inom yrkesutbildning och gymnasieutbildning. Anvisningarna hjälper unga att identifiera trakasserier och våld och att agera förebyggande. I broschyren berättas också var den unga kan få stöd och hjälp om hen har upplevt sexuella trakasserier eller sexuellt våld.

Anvisningarna i broschyren kan också användas i grundskolans årskurser 7–9 till exempel som en del av undervisningen i hälsokunskap och skolans övriga välfärds- och jämställdhetsarbete.

Materialet finns på flera olika språk på Oph.fi-webbplatsen

Broschyren Anvisningar för studerande inom yrkesutbildningen och i gymnasiet – Hur man förebygger och ingriper i sexuella trakasserier och sexuellt våld kan laddas ner elektroniskt på oph.fi.

Broschyren finns på finska, svenska, engelska, nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska samt ryska, arabiska, somaliska, kurdiska och farsi. Tillsammans med broschyren har det också publicerats en kortare affisch som finns på finska, svenska och engelska.

Mer nytt material utlovas under år 2022

Utbildningsstyrelsen bereder en webbplats för förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld som publiceras i början av år 2023. Vi publicerar nytt material för skolornas, läroanstalternas och småbarnspedagogikens personal, vårdnadshavare samt barn och unga under år 2022. Du känner igen allt material i webbplatsens egen logotyp ”EI kaikelle väkivallalle”.

Beredningen av webbplatsen för förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram och den nationella barnstrategins genomförandeplan. Broschyren och affischen är också en del av justitieministeriets arbete för att bekämpa våld mot kvinnor.

Ytterligare information:

Utbildningsstyrelsen, specialsakkunnig Riina Länsikallio, riina.lansikallio [at] oph.fi, tfn 029 533 1088