Meddelanden

Kommunerna har lyckats bra med att hitta platser för personer som flytt från Ukraina och som sökt platser till skolor

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Ukraina
Kommunernas bildningsväsenden kunde på ett bra sätt ordna platser inom den grundläggande utbildningen för barn och unga som flytt från Ukraina och som hade sökt till platserna. En betydande del av dem som svarade på Utbildningsstyrelsens enkät bedömde dock att de skulle ha dåliga möjligheter att erbjuda platser för allt fler barn eller unga.
Oppilaita luokassa

Utbildningsstyrelsen gjorde redan i maj en andra enkät till anordnare av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning samt kommunernas bildningsväsendes ledning om placeringen i småbarnspedagogik och utbildning för barn och unga som flytt från Ukraina. Enkäten besvarades av sammanlagt 294 personer, av vilka 278 var finskspråkiga och 16 svenskspråkiga.

Enligt enkäten verkar det som om kommunerna under våren på ett bra sätt har ordnat platser för personer som flytt från Ukraina och som sökt till utbildning eller fostran. De som flytt från Ukraina fick ganska bra plats inom småbarnspedagogik, undervisning och utbildning. Personer som flytt från Ukraina söker en plats inom småbarnspedagogiken och utbildningen på samma sätt som andra, och i och med fördelningen är det vanligt att man måste vänta en tid för att få en plats. Enligt enkätsvaren har det dock snabbt ordnats platser och andelen av de i kö har inte varit stort.

Flest ansökningar och köer finns till undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. Enligt svaren stod 276 personer i kö på platser inom undervisningen när enkäten genomfördes. Enligt Utbildningsstyrelsens statistik från KOSKI-datalagret fanns det i slutet av maj 2702 personer som flytt från Ukraina i den förberedande undervisningen inom den grundläggande utbildningen.

– Det är förståeligt att man måste vänta en stund på en plats när det kommer många nya barn och unga på kort tid. Det verkar dock som om man i genomsnitt har lyckats bra med att ordna utbildning och fostran, bedömer undervisningsråd Katri Kuukka vid Utbildningsstyrelsen.

Enligt Utbildningsstyrelsens statistik i KOSKI- och VARDA-datalagren fanns det i slutet av maj sammanlagt 3 446 personer som flytt från Ukraina inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt utbildning på andra stadiet. Antalet personer som flytt från Ukraina har fortsatt att öka under maj månad, men mindre än tidigare under våren.

I enkäten utvärderade anordnarna av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning sin beredskap att ta emot nya barn och unga sommaren 2022 och hösten 2022. 45 procent av respondenterna ansåg att deras beredskap är ganska eller mycket god, 27 procent valde alternativet varken bra eller dåligt. 28 procent av respondenterna bedömde å sin sida att deras beredskap att ta emot nya barn och unga inom småbarnspedagogiken eller utbildningen är ganska eller mycket dålig.

Att nya barn och unga antas till småbarnspedagogiken och utbildningen försvåras bland annat av bristen på språkkunnig personal och tolkningstjänster, antalet personal och lokaler samt att det är svårt att förutse antalet barn och unga som kommer. Utmaningen inom yrkesutbildningen är också den att läroanstalterna inte nödvändigtvis har tillstånd att ordna engelskspråkig examen. Ett omfattande samarbete mellan olika aktörer, språkkunniga kontaktpersoner och erfarenheter av motsvarande situationer förbättrar å sin sida kommunernas beredskap att ordna platser för utbildning och småbarnspedagogik.

I enkäten frågade man också om kommunerna vet varför en del av flyktingarna inte deltar i undervisning eller utbildning i Finland. Den största delen av respondenterna uppgav att orsaken var att barn och unga omfattas av den ukrainska distansundervisningen. Enligt respondenterna påverkar också tidpunkten i slutet av läsåret och önskan om en snabb återresa till det egna hemlandet.

– Situationen har levt hela tiden under våren när de som flytt från Ukraina nyss har etablerat sig i landet. I augusti kan situationen redan vara en annan när man har ett helt nytt läsår framför sig, säger Katri Kuukka.

– För närvarande är det också viktigt att kommunerna planerar på vilket sätt barn och unga som flytt från Ukraina får stöd under sommaren när skolorna och läroanstalterna har sommarlov och även förbereder undervisningsarrangemangen för det kommande läsåret. Småbarnspedagogiken är öppen hela sommaren, påminner Kuukka.

Utbildningsstyrelsen har under sommaren publicerat stödmaterial för kommunerna om stöd för lärande och välbefinnande för personer som flytt från Ukraina.

28.6.2022  Procenttal korrigerat. 45 procent av respondenterna ansåg att deras beredskap att ta emot nya barn och unga på sommaren 2022 och hösten 2022 är ganska eller mycket god, inte 12 procent som det stod tidigare.

Ytterligare information:

Enkät till anordnare av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning:

Sakkunnig Jenna Nieminen, jenna.nieminen [at] oph.fi, 029 5331351

Ordnande av fostran och utbildning för personer som flytt från Ukraina:

Undervisningsråd Katri Kuukka, katri.kuukka [at] oph.fi, 029 5331445

Statistik från KOSKI och VARDA:

Specialsakkunnig Irma Garam, irma.garam [at] oph.fi, 029 5338549