Nyheter

Kostnaderna för utbildningen fortsätter öka – kostnaderna ökade betydligt år 2021 

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Statsandelar
Utbildningsstyrelsen har publicerat kostnadsrapporterna från 2021 för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. Kostnaderna för utbildningen ökade jämfört med året innan för samtliga utbildningsstadiers del.
Paraskoulu

Kostnaderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen ökade med totalt 5 procent från 2020 till 2021. Kostnaderna uppgick till cirka 9 miljarder euro år 2021. Detta framgår av Utbildningsstyrelsens färska kostnadsrapporter. 

Av rapporterna som publicerats av Utbildningsstyrelsen framgår även kostnaderna för det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen samt för museerna och scenkonsten år 2021. Med undantag för medborgarinstituten ökade även kostnaderna för dessa jämfört med 2020.

Uppgifterna för kostnadsrapporterna har samlats in av Utbildningsstyrelsen, med undantag för uppgifterna om kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning som anordnas av kommunala aktörer, som samlats in av Statskontoret. Av de insamlade uppgifterna framgår inte varför kostnaderna har ökat.

Kostnaderna för den grundläggande utbildningen ökade med 4 procent

De totala kostnaderna för den nioåriga grundläggande utbildningen ökade med 4 procent från år 2020 och uppgick år 2021 till ungefär 5,4 miljarder euro. Kostnaderna för den grundläggande utbildningen stiger till ungefär 5,8 miljarder euro om man även tar i beaktande kostnaderna för den förlängda läroplikten för elever med särskilt stöd och kostnaderna för påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen och grundläggande utbildning för vuxna samt kommunal sjukhusundervisning.

Den nioåriga grundläggande utbildningen kostade år 2021 i genomsnitt 9 975 euro per elev (9 597 euro år 2020). Om man även tar i beaktande förlängd läroplikt, påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen, grundläggande utbildning för vuxna och kommunal sjukhusundervisning, stiger kostnaderna per elev till 10 227 euro (9 872 euro år 2020). 

De totala kostnaderna för förskoleundervisningen före den grundläggande utbildningen ökade med 11 procent jämfört med året innan och uppgick år 2021 till cirka 396 miljoner euro. Kostnaderna stiger till ungefär 419 miljoner euro om man även tar i beaktande sjukhusundervisning och förlängd läroplikt för barn i förskoleåldern. 

Förskoleundervisningen kostade år 2021 i genomsnitt 6 713 euro per barn (6 341 euro år 2020). När man även inkluderar barn som omfattas av förlängd läroplikt och sjukhusundervisning stiger kostnaderna per barn till 6 906 euro (6 524 euro år 2020).

Kostnaderna för yrkesutbildningen ökade med 6,7 procent

Kostnaderna för yrkesutbildningen ökade med 6,7 procent från år 2020 och uppgick år 2021 till ungefär 2 miljarder euro. Kostnaderna per studerandeår var 10 665 euro, vilket var 2,6 procent mer än år 2020. År 2021 genomfördes 187 385 studerandeår inom yrkesutbildningen, vilket är 4 procent fler än under år 2020. Som grund att beskriva antalet studerande inom yrkesutbildningen används begreppet studerandeår. Ett studerandeår är 365 kalenderdagar.

Av kostnaderna utgjordes cirka 56 procent av direkta undervisningskostnader och resten av övriga kostnader för anordnandet av utbildningen. Den mest betydande bidragande faktorn till de ökade kostnaderna var en ökning av undervisningskostnaderna med ungefär 90 miljoner euro. 

Kostnaderna för gymnasieutbildningen ökade med 8,3 procent

Kostnaderna för gymnasieutbildningen uppgick år 2021 till cirka 892 miljoner euro, en ökning på 8,3 procent jämfört med år 2020. Antalet studerande inom gymnasieutbildningen ökade något jämfört med året innan.

De genomsnittliga kostnaderna per studerande inom gymnasieutbildning var 8 535 euro. Gymnasieutbildning anordnas av privata aktörer, kommuner, staten och universiteten. Hos privata utbildningsanordnare var kostnaderna per studerande i genomsnitt lägre (7 229 euro) än i gymnasierna som drivs av kommunerna (8 668 euro). Dyrast var det att ordna gymnasieutbildning i statliga gymnasier (12 735 euro per studerande) och universitetets övningsskolor (10 368 euro per studerande).

Av kostnaderna för gymnasieutbildningen utgjordes cirka 64 procent av kostnader för undervisningen.

Staten och kommunerna ansvarar tillsammans för finansieringen av undervisningssektorn. Statsandelssystemet för undervisnings- och kulturväsendet förvaltas av undervisnings- och kulturministeriet. Utbildningsstyrelsen svarar bland annat för informationstjänster och kundrådgivning i anslutning till statsandelssystemet. 

Mer information 

Utbildningsstyrelsens statsandelsteam
valtionosuudet [at] oph.fi