Nyheter

Lärande via nätet ger kvalitet i barnskyddet

Erfarenheter Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Europeiska högskolor konstaterade att det saknas ett riktat utbildningsprogram eller specialiseringsstudier för anställda vid barnskyddsenheter. Projektet ERCCI skapade en helhet av nätstudier för just dem.
Möte med några deltagare på plats, några på distans.

Över 300 000 barn i Europa bor på barnhem. I Finland är antalet över 11 000.  Många anställda inom vård utom hemmet i Finland är utbildade socionomer eller sjukskötare, men utbildningsbakgrunden varierar. Universiteten eller andra läroanstalter ger inte färdigheter för att arbeta på barnskyddsenheter, och kompetensen skaffas ofta via arbetet. 
-    Arbetet är mycket krävande, eftersom barnen har svåra upplevelser bakom sig. Psykiska problem, drogproblem och beteendestörningar ökar bland unga. De anställda har olika utbildningsbakgrunder och inte nödvändigtvis en gemensam syn på arbetets mål, berättar överläraren Eeva Timonen-Kallio vid Åbo yrkeshögskola. 

Det handlar förstås framför allt om barnens välbefinnande, men även god resursanvändning. I Finland kostar placeringen av barn utanför hemmet enligt social- och hälsovårdsministeriet nästan en miljard euro per år. Kvaliteten på vården utom hemmet kan förbättras genom att stärka personalens kompetens.  

-    När vi kartlade läget och insåg att det inte i något land finns utbildningsperioder för vård utom hemmet eller möjlighet att specialisera sig på barnskydd, tänkte vi: Hjälp! Vi måste skapa ett sådant. 

Bekanta samarbetspartner skapade ERCCI

Åbo yrkeshögskola hade redan tidigare genomfört samarbetsprojekt på europeisk nivå inom barnskyddet, och fyra bekanta universitet förband sig till ERCCI-projektet. I olika europeiska länder finns väldigt olika rutiner och servicesystem för vård utom hemmet, och projektets planerare ställde upp målet att få med olika modeller på ett så heltäckande sätt som möjligt.     

-    Även om strukturerna är olika är vård- och fostransarbetet på barnskyddsenheterna ändå väldigt lika. Man möter samma problem överallt. Därför är det möjligt att följa samma principer i väldigt olika miljöer, berättar Timonen-Kallio.

Målet var att skapa en utbildningshelhet som kan användas så brett som möjligt och som betjänar olika användargrupper, såväl studerande som personer som redan skaffat sig erfarenhet genom arbete.  

Under planeringen av projektet år 2018 såg man det vid högskolorna som självklart att digitalisering i undervisningen är en stigande trend, så partnerna beslöt att skapa en engelskspråkig MOOC-helhet.  MOOC är en förkortning av Massive Open Online Course, och avser ett omfattande digitalt studieavsnitt som vem som helst kan ta del av på nätet.

Studerande och användare deltar i planeringen

Olika länders praxis kartlades och studiehelheten utvecklades i veckolånga verkstäder. Vid dessa träffar deltog även högskolestuderande. 

De två första verkstäderna, som ordnades i Italien och Litauen, kunde ordnas som planerat. Sedan slog coronan till, och arbetet flyttade till Teams-möten på nätet.

Utöver studerande bjöds olika aktörer som arbetar med barnskydd och vård utom hemmet in till utvecklingsarbetet. För detta syfte ordnades nationella möten, där man hörde anställdas, myndigheters och forskares synpunkter. I Finland deltog såväl social- och hälsovårdsministeriet och THL som serviceproducenter. 

Banbrytande arbete i digital undervisning

Nu är Ercci färdigt. De sista finslipningarna slutfördes i februari 2022 och en inkörning har pågått under våren.

Helheten omfattar artiklar, videor och uppgifter och kan användas helt självständigt. På flervalsuppgifter ger programmet respons genast, och för mer omfattande frågor får man efter en betänketid ett modellsvar som skrivits av en expert. 

Som teman har man lyft fram sådant som ett team av experter har bedömt som centralt i vardagen i vård utom hemmet: arbetet med barnet, samarbete med familjen, kontinuerlig utvärdering, beaktande av barnets särskilda behov och att förändra konfliktsituationer till situationer för lärande. 

Eeva Timonen-Kallio försäkrar att det treåriga projektet har framskridit i gott samarbete och enligt planerna. Man fördelade uppgifterna och höll fast vid tidtabellen. Erasmus+-programmet gav tilläggsresurser och en verksamhetsmodell för den gemensamma internationella utvecklingen. 

-    Vi har alla en stark vilja att få det här projektet i mål. Problemet var gemensamt och man hade beslutat att lösa det. Den fina gruppen sporrade och inspirerade.  

Enligt Timonen-Kallio var det fråga om ett banbrytande arbete.

-    Vi var hela tiden tvungna att lära oss och söka nya lösningar, eftersom något liknande inte gjorts tidigare.

Det mest överraskande var på hur olika nivåer olika länder var i fråga om digitalt lärande. På grund av coronan blev man tvungen att gå över till distansstudier över en natt, och det var inte riktigt enkelt någonstans. Åbo yrkeshögskola hade hjälp av experter på digital undervisning, men det visade sig att man i en del länder inte hade stöd av proffs inom området.

Projektet gav många olika typer av resultat

Även om MOOC-helheten fortfarande är i pilotskedet har projektet redan fört med sig mycket nytt inom området. Åbo yrkeshögskola förbereder ett nytt inhemskt projekt, med vars hjälp yrkespersoners kompetens stärks i stor skala. Två examensarbeten som behandlar respons på studiehelheten är under arbete.  I Italien inrättades under projektet en magisterexamen i vård utom hemmet. 

Målet är att framöver sprida studiehelheten även utanför Europa. Projektpartnerna har kontakter på olika håll i världen, såväl i Japan och USA som i östra Europa och Sydamerika, men planerna är ännu under arbete. 

Eeva Timonen-Kallio vill uppmuntra högskolor till internationellt samarbete. Även om internationellt samarbete till en början kan kännas avlägset, bör man inte se det som separat från den egna basverksamheten.

-    Det här projektet visade att man ser bättre på längre håll. Man får lära sig något nytt, som man kan tillämpa i sitt eget arbete. Man märker att vi har samma problem, som vi kan lösa tillsammans.

Timonen-Kallio ser det som ett stort plus att Åbo yrkeshögskola genom projektet kunde profilera sig i högre grad som expert inom barnskydd, och även utöka sina inhemska nätverk.  

 

Empowering Residential Child Care through Interprofessional Training (ERCCI) -projektet

  • Projekttyp: Erasmus+ för högre utbildning, strategiska partnerskapprojekt
  • Projekttid: 09/2018 - 12/2021
  • Koordinator: Abo yrkeshögskola
  • Partners: Universität Kassel (Tyskland), Mykolo Romerio Universitetas (Litauen), Universidad de Oviedo (Spanien) ja Universita' degli Studi di Milano-Bicocca (Italian)
  • Finansiering: 321 000 €

Vad är Månadens stjärnprojekt?  

Den här artikeln är en del av vår serie Månadens stjärnprojekt. Under år 2022 lyfter vi varje månad fram verkningsfulla insatser och projekt som finansierats med medel ur Erasmus+. Serien är ett sätt att fira det 35-åriga programmet Erasmus+.

Författare:  Päivi Kärnä