Nyheter

Läroplansgrunder och yrkesutbildningens föreskrifter preciserades - skolor och läroanstalter kan framöver ingripa mer effektivt i mobbning och diskriminering

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Välbefinnande Ledning och förvaltning Samarbete mellan hem och skola Lärare och pedagogisk personal Läroplan Lärmiljö Elev- och studerandevård Jämlikhet och delaktighet Säkerhet och trygghet
Personalen i förskolor, skolor och läroanstalter har i framtiden effektivare medel att ingripa mot mobbning, diskriminering, trakasserier och våld. De förtydliganden som gjorts i läroplansgrunder och yrkesutbildningens föreskrifter har som mål att säkerställa en säker lärmiljö för alla. Reformen är en del av undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier.
Nuori tyttö joka katsoo alaspäin. Taka-alalla näkyy muita lapsia.

Utbildningsstyrelsen har preciserat flera läroplansgrunder och examensgrunder och föreskrifter vars syfte är att stärka rättsskydd för eleven och den studerande samt tryggheten och säkerheten i lärmiljön. Förtydligandena möjliggör effektivare ingripanden och åtgärder vid rätt tidpunkt då det gäller att ingripa vid mobbning, diskriminering, trakasserier och våld i förskolor, skolor och läroanstalter.

Preciseringarna bygger på ändringar som gjorts i lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning, gymnasielagen. I framtiden kräver lagarna att barnets och den ungas bästa ska beaktas närhelst undervisning och utbildning planeras, anordnas och då beslut fattas om undervisning och utbildning.

Ändringarna träder i kraft 1.8.2022. Anordnare av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och utbildning ska uppdatera sina lokala läroplaner så att de motsvarar de givna föreskrifterna och är i kraft från och med början av augusti. Gällande utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) tillämpas de förändringar som gjorts i lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning och gymnasielagen. Gällande folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga tillämpas de förändringar ur gymnasielagen som gäller användning av disciplinära åtgärder och tillhörande förfaringssätt.

 

Åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten i skolor och läroanstalter


Lagstiftningen ålägger elever och studerande att utföra sina uppgifter samvetsgrant, att uppträda utan att trakassera eller diskriminera andra och att agera på ett sätt som inte äventyrar andra elevers, skolsamfundets eller studiemiljöns säkerhet eller hälsa.

Om en elev i grundskolan uppträder hotfullt eller våldsamt och äventyrar en annan elevs eller annan persons säkerhet kan han eller hon förvägras rätten att delta i skolgång för resten av skoldagen. Förvägran av rätten till skolgång är också möjlig om elevens störande beteende gör undervisningen orimligt svår. Liknande skäl motiverar att förvägra rätten till undervisning för nästa skoldag om utbildningsanordnaren behöver tid för att planera hur eleven tryggt kan återvända till undervisningen.

Under den tid som en elev eller studerande inom andra stadiets utbildning förvägrats att delta i undervisningen ska eleven eller den studerande ges möjlighet till ett personligt samtal med elev-/studerandevårdens psykolog eller kurator. Dessutom ska utbildningsanordnaren utarbeta en plan med stödåtgärder för eleven/den studeranden i vilken även definieras de rutiner och elev-/studerandevårdsåtgärder som stöder återgången till skolgången/studierna.

 

Anmälningsskyldigheten och befogenheten att besluta om avstängning ändras


Lärare och rektor för yrkesutbildning eller gymnasieutbildning har i fortsättningen skyldighet att anmäla misstänkt mobbning, trakasseri, diskriminering eller våld som skett i skolan eller under skolvägen och som kommit till hans eller hennes kännedom till vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för den elev eller den studerande som misstänks för detta och för den elev eller den studerande som utsatts för detta. Motsvarande skyldighet gäller också förskolans och den grundläggande utbildningens lärare och rektorer.

Däremot har rektor för yrkesutbildning eller gymnasieutbildning inte längre befogenhet att besluta om avstängning för viss tid av en läropliktig studerande. Beslutet om avstängning kan fattas av ett kollegialt organ som utsetts av utbildningsanordnaren eller den kommun i vilken utbildningen ordnas.

 

Att förebygga och ingripa i mobbning främjas på bred front


Det lagstiftningsmässiga utvecklingsarbetet har främjats som en del av ett gemensamt sektorsövergripande åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier. Målet är att stärka skolornas, läroanstalternas och det övriga samhällets förmåga att ingripa i mobbning och förhindra det lidande som mobbning förorsakar. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för programmet.

Att stärka elevernas, de studerandes och lärarnas välbefinnande samt förhindra mobbning, diskriminering, våld och trakasserier ingår också i Utbildningsstyrelsens strategiska och samhällspåverkansarbete.
 

Tilläggsinformation

Undervisningsrådet Christine Söderek
formamn.efternamn [at] oph.fi
tfn 029 533 1805
 

 

Preciseringarna gäller följande läroplansgrunder och yrkesutbildningens föreskrifter: