Meddelanden

Läropliktiga ungas deltagande i undervisning har förverkligats på önskat sätt

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Utvidgandet av läroplikten
Lagstiftningen och verksamhetssätten i anslutning till reformen med den utvidgade läroplikten har varit i användning sedan början av 2021. Förändringsprocessen har avslutats och den förändrade praxisen har blivit en del av basverksamheten i skolorna och läroanstalterna samt vid Utbildningsstyrelsen. Placeringen av unga i utbildning på andra stadiet eller utbildning i övergångsskedet har lyckats väl och som helhet har antalet unga som inte deltar i utbildning förblivit lågt.
En grupp studerande inom yrkesutbildning sitter och studerar vid ett högt bord.

Tanken med reformen med den utvidgade läroplikten som togs i bruk 2021 var bland annat att öka jämlikhet och likabehandling inom utbildningen, minska skillnader i lärandet och skapa beredskap för de ökande kompetenskraven i arbetslivet. För att möjliggöra detta har man önskat säkerställa att alla unga avlägger en examen på andra stadiet. Sedan genomförandet av reformen har unga haft en skyldighet att söka en studieplats på andra stadiet eller inom utbildning i övergångsskedet efter slutförandet av den grundläggande utbildningen.

I och med reformen har placeringen av läropliktiga i utbildning efter den grundläggande utbildningen lyckats mycket väl och som helhet har antalet unga utan studieplats förblivit lågt. Enligt statistik från Utbildningsstyrelsens informationsresurs KOSKI saknade cirka 360 unga, det vill säga 0,6 procent, av cirka 60 100 läropliktiga som avslutat den grundläggande utbildningen våren 2022 en studieplats i början av oktober. I oktober förra året saknade cirka 500 unga, det vill säga 0,9 procent, av drygt 59 100 läropliktiga som avslutat den grundläggande utbildningen en studieplats.

För närvarande saknas information om studieplats i informationsresursen KOSKI för totalt cirka 750 unga som avslutat den grundläggande utbildningen antingen förra våren eller våren innan och som omfattas av den utvidgade läroplikten. Att information om studieplats saknas innebär inte nödvändigtvis att den unga inte deltar i utbildning: hen kan till exempel studera utomlands eller på Åland, eller ha en studieplats inom utbildning som ännu inte har inletts. Det är möjligt att en del av de unga som nu saknar studieplats tidigare har deltagit i utbildning efter den grundläggande utbildningen.

De siffror som nu publiceras om läropliktiga kan skilja sig från de siffror som publicerats tidigare. Skillnaderna kan bero på skillnader i avgränsningen och definitionerna av statistiken samt på att siffrorna i informationsresursen KOSKI uppdateras i enlighet med uppgifter från utbildningsanordnarna. Den senaste och mest precisa informationen om siffrorna i informationsresursen KOSKI finns i statistiktjänsten Vipunen.

Reformen av läroplikten har genomförts och läroplikten har blivit en del av basverksamheten

Utbildningsanordnarnas handlednings- och tillsynsansvar för unga som avslutat den grundläggande utbildningen under våren upphör i slutet av augusti vid en tidpunkt som fastställs varje år. Anordnarna av grundläggande utbildning kan meddela boendekommunen om läropliktiga som saknar studieplats ända fram till slutet av september: efter detta övergår handlednings- och tillsynsansvaret till boendekommunen. Kommunernas uppgift är att stödja unga som saknar en studieplats i att hitta en lämplig plats eller hänvisa dem till andra tjänster. Som sista lösning anvisar kommunen den läropliktiga en plats inom utbildning.

Lagstiftningen och verksamhetssätten i anslutning till reformen med den utvidgade läroplikten har varit i användning sedan början av 2021. Utbildning som handleder för examensutbildning (HUX), som ersätter de tidigare utbildningarna i övergångsskedet, inleddes hösten 2022. Även de första ändringarna i läropliktslagstiftningen har beretts våren 2022 och trätt i kraft 1.8.2022 (RP 54/2022: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läropliktslagen och till vissa lagar som har samband med den).

I och med att de nya verksamhetssätten har tagits i bruk har förändringsprocessen i samband med reformen av läroplikten avslutats. Läropliktslagen har gjort frågor om läroplikten till en del av vardagen och basverksamheten i skolorna och läroverken. Förändringarna i och med reformen kan ännu kräva vissa finslipningar, men framför allt att man vänjer sig vid allt det nya som reformen innebär.

Genomförandet av den utvidgade läroplikten följs upp 2021–2024 i enlighet med en uppföljningsplan som utarbetats av undervisnings- och kulturministeriet. Frågor som gäller läroplikten hänvisas i fortsättningen till sakkunniga vid Utbildningsstyrelsen enligt utbildningsform. Statistik om läroplikten finns i statistiktjänsten Vipunens rapport som regelbundet uppdateras.

Mer information:

Direktör Kurt Torsell, +358 29 5331887, kurt.torsell [at] oph.fi 

Specialsakkunnig Pirjo Karhu, +358 29 5331317, pirjo.karhu [at] oph.fi