Meddelanden

Nästan 5 600 ukrainare började i småbarnspedagogik och utbildning i början av höstterminen

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Småbarnspedagogik Ukraina
Utbildningsstyrelsen har publicerat uppgifter om antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna i slutet av augusti. Siffrorna har stigit märkbart jämfört med uppgifterna från våren och början av augusti, när anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna har fört in uppgifter om nya elever och studerande efter semesterperioden. Den största ökningen har skett inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt undervisningen som förbereder för grundläggande utbildning.
En grupp barn som går till skolan

Enligt uppgifter från den riksomfattande informationsresursen KOSKI finns det för närvarande totalt 5 122 barn, unga och vuxna som flytt från kriget i Ukraina inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet.

I början av augusti var de tillgängliga siffrorna betydligt lägre: då var 3 529 ukrainare inskrivna vid en skola eller läroanstalt. I praktiken låg siffrorna då ännu på samma nivå som förra våren och början av sommaren, eftersom uppgifterna om elever som inlett sina studier i början av läsåret började föras in mer aktivt först efter semesterperioden. 

– Bakom ökningen ligger säkert även det faktum att ukrainarna har varit tvungna att skjuta upp planerna på att återvända hem på grund av det utdragna kriget. Informationen om de utbildningsmöjligheter som erbjuds i Finland har nått allt fler ukrainare och starten på det nya läsåret är en naturlig tidpunkt att börja i skolan, säger utbildningsrådet Katri Kuukka vid Utbildningsstyrelsen.

Ökningen störst inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt undervisningen som förbereder för grundläggande utbildning

En ökning har skett inom samtliga utbildningsformer, men ökningen är tydligast inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt undervisningen som förbereder för grundläggande utbildning. Den största gruppen är fortsättningsvis ukrainare inom undervisning som förbereder för grundläggande utbildning, vars antal nu uppgår till 3 685 jämfört med 2 984 i början av augusti. Även inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har en betydande ökning skett. Nu uppgår antalet barn och unga från Ukraina i förskoleundervisningen till 270 och inom den grundläggande utbildningen till 367, medan siffrorna i början av augusti var 32 respektive 94. 

För tillfället deltar 68 procent av ukrainska barn och unga i åldern 7–15 år i Migrationsverkets (Migri) mottagningssystem i grundläggande utbildning och undervisning som förbereder för grundläggande utbildning. Andelen avslöjar inte direkt hur stor del av alla som flytt från Ukraina deltar i utbildning i Finland, eftersom alla ukrainare som kommit till Finland inte till exempel finns i mottagningssystemet, men ändå kan delta i utbildning i Finland.

Enligt uppgifter från informationsresursen för småbarnspedagogik Varda finns det nu 473 barn som flytt från Ukraina inom den finländska småbarnspedagogiken. Antalet motsvarar 25 procent av de ukrainska barnen i åldern 1–6 år i mottagningssystemet. En betydande ökning förekom även då det gäller antalet ukrainska barn inom småbarnspedagogiken: i början av augusti var antalet 268.

I HUX-utbildning som handleder för examensutbildning från och med början av augusti deltar 183 studerande från Ukraina med sikte på gymnasie- eller yrkesutbildning. I tidigare förberedande och handledande utbildning deltog enskilda ukrainare. Inom gymnasie- och yrkesutbildningen studerar nu 322 ukrainare, medan siffran i början av augusti var 186.

Även antalet kommuner som rapporterar om antalet ukrainska barn, unga och vuxna som är inskrivna inom småbarnspedagogik och vid skolor och läroanstalter har ökat: kommunerna är nu 207 till antalet, i början av augusti var de 179. Flest ukrainska barn, unga och vuxna finns i landskapen Nyland och Egentliga Finland. I Nyland uppgår antalet nu till 1 019 och i början av augusti till 608; i Egentliga Finland är motsvarande siffror 916 respektive 772. 

Utbildningsstyrelsen följer situationen för personer som flytt från Ukraina

Utbildningsstyrelsen följer regelbundet upp antalet ukrainska barn, unga och vuxna inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Vi uppdaterar uppgifterna på vår webbplats enligt utbildningsform och landskap med två veckors mellanrum. Nästa uppdatering sker i mitten av september. 

Vi följer även situationen för personer som flytt från Ukraina med hjälp av enkäter till anordnare av småbarnspedagogik och utbildningsanordnare, som utöver antalet ger information om ukrainare som väntar på en plats inom småbarnspedagogik eller utbildning samt om kommunens beredskap att inkludera personer från Ukraina i skolväsendet. 

Kommunerna och andra anordnare av småbarnspedagogik och utbildning har arbetat idogt för att göra det möjligt för barn och unga som flytt från Ukraina att delta i småbarnspedagogik och utbildning. På statlig nivå har undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet, Migri och Utbildningsstyrelsen haft ett nära samarbete med samma syfte. 

Mer information

  • Statistik: specialsakkunnig Irma Garam, irma.garam [at] oph.fi, tfn 029 533 8549 
  • Småbarnspedagogik och lärandet i Finland för personer som flytt från Ukraina: undervisningsrådet Katri Kuukka, katri.kuukka [at] oph.fi, tfn 029 533 1445