Meddelanden

Nästan 76 000 sökande i gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Fritt bildningsarbete Antagning av studerande
Den förnyade gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen avslutades på tisdagen den 22.3. I den gemensamma ansökan sökte sammanlagt 75 737 personer. I år skedde ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen i en och samma ansökan till skillnad från de tidigare separata ansökningarna.
Kaksi opiskelijaa kahvitauolla.

Följande utbildningar deltog i den gemensamma ansökan:

  • yrkesinriktade grundexamina
  • gymnasieutbildning
  • Hux-utbildning som handleder för examensutbildning
  • yrkesinriktade grundexamina och Hux-utbildning med krävande särskilt stöd
  • TELMA-utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv
  • folkhögskolornas folkhögskoleåret-linjer för läropliktiga.

Antalet elever som går ut den grundläggande utbildningen i år är totalt cirka 61 700, varav cirka 60 700 sökte i gemensamma ansökan. I och med läropliktslagen som förnyades förra året är de som avslutar den grundläggande utbildningen skyldiga att söka till fortsatt utbildning. Skyldigheten att söka uppfylldes alltså väl. Skyldigheten att söka uppfylls också genom att söka till utbildning i kontinuerlig ansökan.

Fördelningen av antalet sökande inom yrkes- och gymnasieutbildning

Av sökande som avslutar den grundläggande utbildningen sökte 95 % i första hand till utbildning som leder till examen, det vill säga till yrkesinriktad utbildning eller gymnasium. 42 % av sökande som avslutar den grundläggande utbildningen sökte i första hand till yrkesinriktad utbildning och 53 % till gymnasieutbildning. Inom yrkesutbildning och vid gymnasierna erbjuds totalt cirka 79 000 nybörjarplatser.

Till gymnasier sökte i år i första hand 34 300 unga, vilket är cirka 840 färre än i fjol. I hela landet erbjuds cirka 39 280 platser till gymnasieutbildning, av vilka cirka 2 440 är till svenskspråkiga utbildningar. Till yrkesinriktad utbildning (som ordnas som allmän utbildning) sökte i första hand cirka 29 400 sökande, vilket är ungefär 7 600 färre är förra året. Inom yrkesutbildning erbjuds 39 750 nybörjarplatser, av vilka 1 940 är till svenskspråkiga utbildningar.

Antalet sökande till utbildning som ordnas med krävande särskilt stöd ökade rejält

Till utbildning som ordnas med krävande särskilt stöd sökte i första hand 9 200 sökande, av vilka 7 100 var sökande som avslutar den grundläggande utbildningen. Till de här utbildningarna sökte över 5 500 flera än förra året. Sammanlagt erbjuds 6 450 platser i utbildning med krävande särskilt stöd.

Av sökande till utbildning som ordnas med krävande särskilt stöd sökte sammanlagt 7 900 i första hand till yrkesinriktad utbildning, 450 till utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) och 640 till utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA).

Till Hux-utbildning sökte 1 790, till Folkhögskoleåret 980 förstahandssökande

Den nya Hux-utbildningen som handleder för examensutbildning ersätter de tidigare förberedande utbildningarna, det vill säga tionde klassen, VALMA-utbildning och LUVA-utbildning. Till Hux-utbildning sökte i första hand sammanlagt 1 790 i gemensamma ansökan. I fjol sökte 5 090 sökande i första hand till de handledande utbildningarna (tionde klassen, VALMA och LUVA). Sammanlagt erbjuds 5 720 nybörjarplatser till Hux-utbildning.

Folkhögskolorna ordnar från och med nästa höst för första gången den nya linjen Folkhögskoleåret för läropliktiga. Till Folkhögskoleåret-linjerna sökte i första hand sammanlagt 980 sökande. Sammanlagt erbjuds 1 150 nybörjarplatser till Folkhögskoleåret-linjerna i gemensamma ansökan.

Mot antagningarna

Läroanstalterna kan ordna inträdes- och lämplighetsprov eller intervjuer under april och maj. De sökande kallas till prov eller intervju i början av april. Utöver proven och intervjuerna kan läroanstalterna vid behov testa de sökandes språkliga färdigheter.

Antagningsresultaten publiceras 16.6. De som antas ska senast 30.6 ta emot sin studieplats.

Till studier via kontinuerlig ansökan

Läroanstalterna kan ordna kontinuerliga ansökningar bland annat för att fylla studieplatser som eventuellt blivit lediga i den nationella ansökan. Information om utbildningar inom och ansökningsanvisningar för kontinuerlig ansökan finns på läroanstalternas webbplatser och i Studieinfo.

Om en elev som går ut grundläggande utbildning inte får en studieplats, ger elev- och studiehandledarna vid grundskolorna den läropliktige stöd och handledning i att hitta en lämplig studieplats under sommaren. Om en läropliktig elev också efter detta saknar studieplats, övergår ansvaret för handledningen och övervakningen till den kommun där den unga är bosatt.

Mera information

Sakkunnig Sofia Åkerblom tel. 029 5331146 sofia.akerblom [at] oph.fi