Nyheter

Nya bedömningskriterier för de gemensamma examensdelarna

Utbildning och examina Bedömning av kunnande Examensgrunder
De gemensamma examensdelarna inom de yrkesinriktade grundexamina revideras. Från och med 1.8.2022 bedömer man den studerandes kunnande utgående från nya kriterier vid bedömningen av kunnande i kommunikation och interaktion, kunnande i matematik och naturvetenskaper samt kunnande om samhälle och arbetsliv. Ändringen har ingen inverkan på kravnivån på det kunnande som krävs i delområdena eller på kompetenspoängen för delområdena.
Ammatillisen koulutuksen opiskelija työskentelee koneella luokassa

Enhetliga bedömningskriterier för bedömningen av kunnandet införs i de gemensamma examensdelarna och deras delområden inom de yrkesinriktade grundexamina. Då kriterierna för bedömningen ändrades var man även tvungen att beskriva målen för kunnandet på ett nytt sätt. Kravnivån för delområdena och kompetenspoängen ändras däremot inte.

De nya grunderna för de yrkesinriktade grundexamina träder i kraft 1.8.2022. De studerande som inlett sina studier före 1.8.2022 har rätt att slutföra sin examen i enlighet med de nuvarande examensgrunderna fram till 31.7.2026.

 

De nya bedömningskriterierna

Bedömningskriterierna för de gemensamma examensdelarna revideras som en del av en större revideringsprocess av de yrkesinriktade grundexamina. Under åren 2020–2024 inför man stegvis enhetliga bedömningskriterier även för de yrkesinriktade examensdelarna. Genom revideringen strävar man både efter att underlätta bedömningen och att förbättra dess tillförlitlighet.

De nya kriterierna skapar en ram för hur kunnandet bedöms enligt den femgradiga vitsordsskalan. Den studerandes arbete bedöms bland annat utgående från hur självgående den studerande är, hur hen tillämpar information, handlar i interaktion och tar emot respons. Fortfarande görs bedömningen enligt målen för kunnandet och vitsordet bestäms utgående från den nivå som främst beskriver den studerandes kunnande som helhet. Det är de sakkunniga bedömarnas uppgift att avgöra hur de tillämpar kriterierna på målen för kunnandet i delområdet.

Införandet av de nya kriterierna kräver att utbildningsanordnarna och lärarna får en introduktion i dem. Därtill krävs det i viss mån även en uppdatering av materialet som används vid bedömningen. De nya bedömningskriterierna ska också införas i bedömningen av de valbara mål för kunnandet som ingår i utbildningsanordnarnas lokala utbud.

Utbildningsstyrelsen ordnar under våren tematiserade webbinarier som stöd för införandet av de nya bedömningskriterierna i de gemensamma examensdelarna.

 

En utökad valbarhet ligger i den studerandes intresse

Utbildningsanordnarna kan flexibelt skapa valbara helheter, som kompletterar de obligatoriska målen för kunnandet i de gemensamma examensdelarna. Utbildningsstyrelsen uppmuntrar utbildningsanordnarna att använda sig av den här möjligheten. Valbarheten ger de studerande en chans att stärka sitt kunnande inom teman som är viktiga och aktuella för dem själva.

Utbildningsstyrelsen har gjort upp färdiga studievägar för att stärka hållbar utveckling och kunnande i ekonomi. Helheterna är möjliga att genomföra som valbara mål för kunnandet i de gemensamma examensdelarna. Målen för kunnandet kommer att uppdateras, så att de passar ihop med de nya bedömningskriterierna. Uppdateringen sker under år 2022. Utbildningsanordnarna kan använda beskrivningarna som sådana eller redigera dem för sitt eget utbildningsutbud.

 

Mer information