Nyheter

Nya stödmaterial har publicerats för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen våren 2022

Utbildning och examina Grundläggande utbildning Bedömning och betyg Lärare och pedagogisk personal
Materialen som har utarbetats som stöd för den förnyade slutbedömningen i den grundläggande utbildningen finns nu publicerade på Utbildningsstyrelsens webbplats. Syftet med de läroämnesspecifika stödmaterialen är att stödja lärarnas arbete med att ta i bruk de nya bedömningskriterierna för slutbedömningen. Stödmaterialen är en fortsättning på fortbildningarna som ordnades kring slutbedömningen 2021 och 2022.
Studenter vid datorn.

Stödmaterial för användningen av de nya bedömningskriterierna finns tillgängliga för varje läroämne. Materialen tar fasta på hur man med hjälp av bedömningskriterierna genomför slutbedömningen för eleven med beaktande av en helhetsbedömning. Stödmaterialen är lite olika utformade beroende på läroämnet i fråga. Stödmaterialen kan också innehålla centrala aspekter som berör läroämnet, till exempel planeringen av undervisningen och betydelsen av målen för undervisningen. 

Stödmaterialen ger tips och idéer för att ta i bruk kriterierna i lärarnas eget bedömningsarbete, men de är inte förpliktande. I utarbetandet av stödmaterialen har man i hög grad dragit nytta av sakkunskapen hos lärare inom olika läroämnen och forskare vid universitet. Materialen tar starkt fokus på praktiska erfarenheter och synpunkterna bland lärarna på fältet. 

De läroämnesspecifika stödmaterialen finns under rubriken Stödmaterial för bedömningen på respektive läroämnessida på Utbildningsstyrelsens webbplats. 

Bedömningen i den grundläggande utbildningen utvecklas

Utbildningsstyrelsen har publicerat nya kunskapskrav för slutbedömningen för vitsorden 5, 7 och 9 i alla läroämnen. Även de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8 har preciserats. De nya kunskapskraven togs i bruk i skolorna i augusti 2021 och används för första gången våren 2022 i slutbedömningen av eleverna i årskurs nio. 

Utbildningsstyrelsen har därtill preciserat riktlinjerna i kapitel 6 om bedömning i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. De nya riktlinjerna togs i bruk i skolorna i augusti 2020. Man har ordnat fortbildningar och publicerat material för att stödja ibruktagandet av kunskapskraven och tillämpningen av riktlinjerna för bedömningen.

Utvecklingen av bedömningen i den grundläggande utbildningen fortsätter med att man utarbetar kunskapskrav för läsårsbedömningen i årskurs 6. Kunskapskrav utarbetas för vitsorden 5, 7 och 9 i alla läroämnen. På samma gång preciseras också de befintliga kunskapskraven för vitsordet 8. De läroämnesspecifika arbetsgrupperna som består av lärare och företrädare för intressegrupper har påbörjat sitt arbete i december 2021. 

Målet är att kunskapskraven ska kunna kommenteras i Utlåtandetjänsten hösten 2022. De nya kunskapskraven godkänns i januari 2023. Därefter ska kunskapskraven överföras som sådana till de lokala läroplanerna och skolorna ska förbereda sig för att ta i bruk kunskapskraven våren 2023. Skolorna använder för första gången de nya bedömningskriterierna för läsårsbedömningen i årskurs 6 under läsåret 2023–2024.