Nyheter

Projekt som samordnas av finländska högskolor var framgångsrika i ansökan för kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom Erasmus+

Program Högskoleutbildning Globalt sammarbete Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering Utveckling av utbildningen
Genom kapacitetsuppbyggnadsprojekten inom Erasmus+-programmet finansieras utveckling av högskoleutbildning i länder utanför Europa. Projekt som samordnas av finländska högskolor var framgångsrika i ansökan år 2022. Under ansökningsomgången finansierades 145 projekt, varav 19 involverade en finländsk högskola.
En kvinna och en man framför en dator.

I ansökningsomgången 2022 fördelades understöd på omkring 100 miljoner euro. 429 behöriga ansökningar lämnades in inom ansökningstiden, och 33 procent av dem beviljades finansiering. Totalt 145 projekt valdes ut för finansiering, och finländska högskolor deltar i 19 av dem.

11 av de finansierade projekten samordnas av finländska högskolor. Den stora andelen finländare i samordnarrollerna är värd att notera och gör finländarna till de näst aktivaste samordnarna efter de italienska organisationerna. Under denna ansökningsomgång riktar sig projekten särskilt till Afrika söder om Sahara och även, precis som tidigare år, till Latinamerika och Asien samt Europas grannområden i öster och söder. Budgeten för projekten varierar mellan 400 000 och 800 000 euro.

Vissa teman lyfts fram i de finländska kapacitetsuppbyggnadsprojekten

De finländska högskolornas kapacitetsuppbyggnadsprojekt fokuserar särskilt på utveckling av utbildning, digital kompetens, hälsobranschen samt hållbar utveckling.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu beviljades finansiering för det treåriga projektet Rehabilitation for all through digital innovation and new competencies (RADIC). Inom projektet utvecklar man utbildningen inom hälsobranschen genom digitalisering. Projektets europeiska partner är från Tyskland, men alla partnerorganisationer finns i Afrika. Projektets budget är omkring 800 000 euro.

"Jyväskylän ammattikorkeakoulus institut för rehabilitering har under de tre senaste åren aktivt nätverkat och samarbetat kring sektorsövergripande rehabilitering i östra Afrika. Digitaliseringens möjligheter och innovativa servicemodeller har varit ett gemensamt intresse. Vi ansökte om det här projektet eftersom det möjliggör ett intensifierat samarbete med centrala partner i Rwanda, Kenya och Tanzania inom utveckling av kompetens för digital rehabilitering", berättar Kari-Pekka Murtonen, sakkunnig vid Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

"Det lönar sig att ansöka om kapacitetsuppbyggnadsprojekt när man har både samarbetspartner och ett identifierat gemensamt behov. Det handlar inte bara om att vi erbjuder vårt eget kunnande till samarbetspartner, utan vi lär oss tillsammans. Även den egna personalens kompetens att verka internationellt i olika kontexter och kulturer utvecklas", fortsätter Murtonen.

"Det är mycket viktigt för samarbetspartnerna att förnya sin läroplan så att framtidens yrkespersoner och produkterna av kontinuerligt lärande ger möjlighet att svara på samhällenas föränderliga behov. Digital rehabilitering ses bland partnerna som en möjlighet att lösa dagens och framtidens utmaningar inom social- och hälsovårdssektorn", tillägger Murtonen angående högskolornas motivation för att delta i projektverksamheten.

Nästa ansökan ordnas i början av 2023

Den nya programperioden för med sig förändringar i kapacitetsuppbyggnadsprojekten, och finansiering kan nu sökas i tre olika block:

  1. främjande av samarbetsmöjligheter inom högskolesektorn
  2. förändringspartnerskap inom högskoleutbildning
  3. strukturreformprojekt.

Man har också övergått till en modell med en klumpsumma i projektbudgetarna. Förnyelserna förändrar projektansökan, men ger också nya aktörer möjlighet att delta i programmet.

Nästa ansökan för kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom högskoleutbildningen avslutas i början av 2023. Utbildningsstyrelsen ger information till alla intresserade i december 2022. Närmare information om tidpunkterna publiceras under hösten. Verksamheten administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan EACEA, och Utbildningsstyrelsen informerar om verksamheten i Finland och erbjuder stöd vid sidan av EACEA.