Nyheter

Rikligt med ansökningar om mobilitetsperioder inom programmet Erasmus+ efter att reserestriktionerna luckrats upp

Program Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Internationalisering
Den första ansökningsomgången för mobilitet i anslutning till lärande inom Erasmus+ avslutades 23.2.2022. Ungefär 40 miljoner euro fanns att söka för mobilitetsperioder under den första ansökningsomgången.
I bilden finns en glas med pengar samt en växt som växer ur pengarna.

Ansökningarna om mobilitetsperioder var fler än under fjolåret. I synnerhet de ackrediterade organisationerna var aktiva under den här ansökningsomgången. I förhållande till finansieringen som finns att bevilja har intresset varit störst inom den allmänbildande utbildningen och yrkesutbildningen. 

− Utlandsperioderna ökar igen inom alla sektorer då reserestriktionerna som infördes på grund av pandemin har blivit lindrigare. Samtidigt ser vi att det fortfarande finns en bit kvar innan vi är på samma nivå som före restriktionerna, konstaterat det nationella programkontorets direktör Mika Saarinen. Pandemin har sannolikt också medfört att de flesta organisationer har kvar oanvända understöd som beviljats under tidigare ansökningsomgångar.

Ackrediterade organisationer inom allmänbildande utbildning ansökte aktivt om mobilitetsperioder 

Från den allmänbildande sektorn lämnade man totalt in 126 ansökningar, av vilka 89 var för projekt vid ackrediterade organisationer och 37 för kortvariga mobilitetsprojekt. Totalt ansökte man om 4 630 mobilitetsperioder, av vilka största delen, 3 251, var planerade för gruppmobilitet för elever och 1 105 för personalmobilitet. Ansökningarna för kortvariga mobilitetsprojekt var färre än väntat, men de ackrediterade organisationernas andel var däremot större. Största delen av ansökningarna är alltså kopplade till ackrediterade organisationer och konsortier, som också betonas i programbudgeten. Finansieringen som ansöktes uppgår sammanlagt till nästan 7,2 miljoner euro, vilket överstiger det understödsbelopp som nu beviljas, det vill säga 6,6 miljoner euro. Den stora mängden ansökningar berättar om framtidstro och en återgång till det normala. Ansökningarna omfattade understöd för delaktighet för 436 mobilitetsperioder, 1 191 mobilitetsperioder som kombinerar virtuell och fysisk mobilitet och understöd för gröna resor för 545 mobilitetsperioder.

Mobilitet intresserade också inom yrkesutbildningen

Inom yrkesutbildningen lämnade man in avsevärt fler ansökningar än under fjolåret. Totalt ansökte man om mobilitetsperioder för cirka 4 500 deltagare. Två tredjedelar av ansökningarna fokuserar på mobilitetsperioder för studerande och nyligen utexaminerade. En del av studerandemobiliteten (130 perioder) omfattar utlandsperioder på mer än 90 dagar. Sammanlagt ansökte man också om 824 så kallade job shadowing-perioder för personalen. Understöd för gröna resor söktes för dryga 400 deltagare, vilket innebär mer miljövänligt resande i Europa. I Finland finns 64 ackrediterade anordnare av yrkesutbildning, av vilka 51 lämnade in en finansieringsansökan för KA121-projekt. Totalt fyra ansökningar lämnades in för kortvariga mobilitetsprojekt (KA122). 

Största budgeten någonsin inom vuxenutbildningen

Inom vuxenutbildningen är budgeten för mobilitetsprojekt år 2022 större än någonsin tidigare, det vill säga ungefär 1,6 miljoner euro. Åtta ackrediterade organisationer ansökte om finansiering för sin verksamhet 2022. På grund av coronapandemin har många ackrediterade organisationer fortfarande understöd att använda som beviljats 2021. För den här ansökningsomgången hade allokerats ungefär 400 000 euro, och av det beloppet beviljas nu över hälften. Sammanlagt 15 organisationer ansökte om kortvariga mobilitetsprojekt under ansökningsomgången våren 2022. Den totala finansieringen som söktes var ungefär 380 000 euro. Det är positivt att cirka 30 procent av de kortvariga mobilitetsprojekten gällde mobilitet för studerande inom vuxenutbildning. Stödet är avsett för studerande som har mindre möjligheter än andra att delta i internationell verksamhet, och stödet ökar avsevärt möjligheten för vuxna studerande att delta och vara delaktiga.

Ackrediterade aktörer inom ungdomssektorn höll sig väl framme i ansökningsprocessen

Det lämnades in 16 ansökningar om finansiering för ackrediterade mobilitetsprojekt inom ungdomssektorn. Det här bidrog tydligt till att antalet som ansökte om finansiering för ungdomsutbyten och mobilitetsprojekt för unga minskade. 

Inom Erasmus+ för ungdomssektorn ansökte man sammanlagt om 1 442 enskilda understöd för personer i svagare ställning och totalt 721 understöd för gröna resor. Inom Europeiska solidaritetskåren fick man in ansökningar om 147 understöd för personer i svagare ställning. Ungefär hälften av volontärprojekten är projekt för grönare resor. 

I bägge programmen utgjorde de ackrediterade organisationernas ansökningar om finansiering (mobilitetsprojekt för ungdomssektorn och volontärprojekt för solidaritetskåren) ungefär hälften av alla inkomna ansökningar, alltså hade ansökningarna om understöd för enskilda projekt minskat.

Alla högskolor ansökte om understöd för mobilitet

Inom högskoleutbildningen ansökte alla 37 högskolor i Finland om understöd för europeisk mobilitet. Understöd söktes totalt för 5 663 studerandeutbyten, 1 350 praktikutbyten, 924 lärarutbyten och 1 126 personalutbyten. Av högskolorna ansökte 33 om understöd för totalt 106 intensivkurser med både fysisk och virtuell mobilitet. Den totala uppskattningen deltagare i dessa var 1 966 studerande från utlandet. Av understöden som söktes planeras cirka 15 procent användas för mobilitet i tredjeländer som inte är associerade till programmet. Budgeten som finns att tillgå år 2022 för europeisk mobilitet vid högskolorna är 18,3 miljoner euro, vilket är en ökning på 38 procent i förhållande till ansökningsomgången året innan.

Totalt 23 högskolor och 2 konsortier ansökte om understöd för global mobilitet till ett sammanlagt belopp av 5,8 miljoner euro. Summan är betydligt mindre än vid de sista ansökningsomgångarna under den förra programperioden. Under ansökningsomgången beviljas totalt 3,6 miljoner euro i understöd.

Projekt inom Europeiska solidaritetskåren

Ansökan om finansiering för projekt inom programmet Europeiska solidaritetskåren avslutades 23.3.2022. Man ansökte om finansiering för 8 solidaritetsprojekt och 24 volontärprojekt. Det kom också in 5 ansökningar om kvalitetsmärken. 

Inom programmet Europeiska solidaritetskåren får unga möjlighet att delta i projekt som stärker den europeiska solidariteten och samhörigheten. Programmet är avsett för unga mellan 18 och 30 år och för alla organisationer som vill främja solidaritet. Inom ramen för programmet kan man ansöka om understöd bland annat för volontärprojekt för unga samt för volontärverksamhet i anslutning till europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd.

Information om besluten ges senast i maj

Utvärderingen av ansökningarna har inletts och information om understödsbesluten ges senast i maj.