Nyheter

Skolorna börjar i närundervisning

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Utbildning som handleder för examensutbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Coronavirussituationen Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal
Under läsåret 2022–2023 ska småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete ordnas i enlighet med lagstiftningen under normala förhållanden. De temporära lagändringarna på grund av coronasituationen gäller inte längre, men det är fortfarande viktigt att sörja för hälsosäkerheten i närundervisningen.
Paluu kouluun, käytävällä juoksevia lapsia

Inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna har man under coronatiden gjort ett värdefullt arbete för att trygga lärandet och välbefinnandet. Under den exceptionella perioden har det varit viktigt att trygga en så vanlig och god vardag inom pedagogiken och utbildningen som möjligt för studerandena samt att sörja för personalens och studerandenas välbefinnande. Det är viktigt att personalen kan koncentrera sig på undervisning, handledning och fostran i så hög grad som möjligt. Man fortsätter att arbeta för detta även under läsåret 2022–2023.

Att undervisningen ordnas enligt lagstiftningen under normala förhållanden innebär till exempel att den grundläggande utbildningen ordnas som närundervisning från och med början av augusti och att det inte längre är möjligt för elevgrupper att övergå till distansundervisning. Om en elev inte kan delta i närundervisning på grund av sitt hälsotillstånd eller för att en familjemedlem tillhör en riskgrupp kan det beslutas att undervisningen för en enskild elev ordnas med särskilda undervisningsarrangemang enligt 18 § i lagen om grundläggande utbildning, till exempel som distansundervisning.

På vår webbplats finns uppdaterade anvisningar för undervisnings- och utbildningsanordnare om hur man skapar en smidig och trygg vardag när coronasituationen stabiliseras eller hur man förbereder sig för den fortsatta coronasituationen. Det rekommenderas fortfarande att hygienåtgärder som konstaterats fungera väl under coronatiden fortsätter inom småbarnspedagogiken och utbildningen. På vår webbplats oph.fi/korona kan du läsa mer om återhämtning från coronasituationen, beredskap, korrigering av inlärnings- och välfärdsunderskott samt identifiering och reflektion över lärdomarna från coronatiden.

Det är bra att förbereda sig på att situationen med flera samtidiga störningar fortsätter

När det nya läsåret börjar lönar det sig för anordnarna av fostran och utbildning att förbereda sig på att situationen med flera samtidiga störningar fortsätter. Det kan göras som en del av den normala beredskapen. Utöver den fortsatta coronasituationen och konsekvenserna av Rysslands attack mot Ukraina finns det skäl att ta i beaktande eventuella hybrid- och cybersäkerhetshot samt informationspåverkan.

Stödet till ukrainarna vad gäller småbarnsfostran, undervisning och utbildning fortsätter. I informationsresursen för småbarnspedagogik Varda samt i Koski, den riksomfattande informationsresursen för undervisning och utbildning, får man information som anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning sparat om personer från Ukraina inom den finländska småbarnspedagogiken samt i skolor och läroanstalter. Dessutom följer vi med situationen för dem som flytt från kriget genom enkäter till anordnare av småbarnspedagogik och utbildning. Nästa enkät genomförs i början av hösten. Enligt uppgifterna från Koski och Varda samt den senaste enkäten har man lyckats väl med att ordna platser för dem som flytt från Ukraina och sökt till utbildning eller småbarnspedagogik.

Ändringar som trädde i kraft i början av augusti

Flera ändringar har trätt i kraft den första augusti. De viktigaste av dessa är införandet av lokala planer för småbarnspedagogik, förberedande utbildning för examensutbildning samt ändringar i läroplanerna och bestämmelserna för yrkesutbildningen i anslutning till disciplin och ingripande i mobbning. Läs mer om dessa nedan.

Lokala planer för småbarnspedagogik

De lokala planerna för småbarnspedagogik har tagits i bruk den 1 augusti. De lokala planerna har utarbetats utifrån grunderna för planen för småbarnspedagogik som publicerades i februari i fjol.

Planen för småbarnspedagogik fastställer, styr och stöder ordnandet av småbarnspedagogiken på lokal nivå. I planen beaktar anordnaren av småbarnspedagogik lokala särdrag, eventuella pedagogiska prioriteringar, barnens behov samt resultaten av utvärderingen och utvecklingsarbetet inom småbarnspedagogiken. De lokala planerna kan precisera de riksomfattande grunderna.

Det första Hux-året

Det nya läsåret är det första Hux-året. Hux, dvs. utbildning som handleder för examensutbildning, ersätter tidigare utbildningar i övergångsskedet: påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen (årskurs 10), utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning.

Hux-utbildningen är avsedd för studerande som inte har examen på andra stadiet och som behöver förberedande utbildning. Syftet med Hux-utbildningen är att studeranden ska uppnå sådana färdigheter att han eller hon kan söka till gymnasieutbildning eller yrkesutbildning och klara av studierna. Med studiefärdigheter kan avses till exempel kunskaper i examensspråket, lämpliga studiefärdigheter och färdigheter i livskompetens. Under Hux-utbildningen kan man också höja vitsorden från den grundläggande utbildningen om det behövs för att få en önskad utbildningsplats. Dessutom kan studeranden avlägga studier som ingår i gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen.

Ändringar i anslutning till disciplinära åtgärder och förebyggande av mobbning

Från och med den 1 augusti trädde också ändringar i läroplanerna och bestämmelserna om yrkesutbildning i kraft i anslutning till disciplinära åtgärder och ingripande i mobbning. Ändringarna och preciseringarna möjliggör effektivare och mer rättidiga sätt att ingripa i mobbning, diskriminering, trakasserier och våld i förskoleundervisningen, skolor och läroanstalter. Förändringarna beaktas i verksamheten från och med början av detta läsår.

Till förändringarna hör bland annat prioriteringen av barnets bästa, lärarens, daghemsföreståndarens och rektorns anmälningsskyldighet samt ändringar i de disciplinära åtgärderna.

Aktuella tips för läsåret

Vi har sammanställt tips om kommande teman, evenemang och arbetsstödjande innehåll inom småbarnspedagogiken och utbildningen under läsåret. Titta på aktuella uppdateringar för olika utbildningsstadier!