Nyheter

Skolornas metoder för att ingripa vid frånvaro förenhetligas och stärks

Aktuellt Grundläggande utbildning Välbefinnande Samarbete mellan hem och skola Lagstiftning Lärare och pedagogisk personal Läroplan Elev- och studerandevård
Arbetet med att utveckla en modell för engagerande arbete i skolgemenskapen för den grundläggande utbildningen pågår för närvarande. Modellen stödjer elevernas närvaro i skolorna och förebygger frånvaro och marginalisering. Modellen lanseras våren 2023. Ibruktagningen av modellen i skolorna förutsätter även ändringar i lagstiftningen. Utbildningsstyrelsen stödjer ibruktagningen av modellen med en omfattande fortbildningshelhet.
Kuvassa opiskelija neuvoo vieressä istuvaa opiskelijaa.

I Finland finns det minst 4 000 barn och unga vars frånvaro från skolan har en betydande negativ inverkan på deras skolgång och studier. Skolgången kan kännas jobbig av flera orsaker. Till exempel innebar distansstudierna under coronapandemin ett avbrott i de bekanta studierutinerna och gjorde det svårare för vissa elever att återgå till närundervisning.

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen utvecklar tillsammans med kommunerna och skolorna en nationell modell för engagerande arbete i skolgemenskapen. Målet är att modellen ska stärka enhetliga arbetssätt och praktiska metoder för att förebygga och minska frånvaro bland eleverna. Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU utvärderar effekterna av projektet och utarbetar ett förslag till nationell rapportering om elevers frånvaro. Utvecklingsarbetet är en del av åtgärdsprogrammet för att förebygga mobbning, trakasserier och våld, som är gemensamt för flera förvaltningsområden.

För närvarande varierar kommunernas och skolornas tillvägagångssätt när det kommer till att följa upp och ingripa vid frånvaro. Med hjälp av den nya verksamhetsmodellen och de gemensamma verktygen kan man i skolorna lättare identifiera och hjälpa elever för vilka regelbunden närvaro i skolan innebär en utmaning och få dem att återgå till studierna, bedömer specialsakkunnig Riina Länsikallio.

Modellen ger utbildningsanordnare verktyg för att exempelvis utveckla rapporteringen om frånvaro och skapa ett närmare samarbete mellan föräldrarna och de yrkesverksamma i skolorna, vilket innebär att man bättre kan erbjuda eleven det stöd hen behöver för skolgången och studierna.

Utbildningsstyrelsen utarbetar läroplansgrunderna

Modellen för engagerande arbete i skolgemenskapen börjar användas i skolorna 2023–2024. Ibruktagningen av modellen förutsätter revideringar i lagen om grundläggande utbildning och grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Lagändringarna avses träda i kraft 1.8.2023.

Regeringens proposition om ändring av lagen om grundläggande utbildning är för närvarande under behandling vid undervisnings- och kulturministeriet. Målet är att propositionen ska lämnas till riksdagen under hösten. Utbildningsstyrelsen uppdaterar de riksomfattande grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen i enlighet med lagändringen och grunderna publiceras uppskattningsvis i februari–mars 2023. De uppdaterade lokala läroplanerna ska tas i bruk i kommunerna och skolorna i början av augusti 2023.

Uppdateringar är att vänta i synnerhet i kapitlen 4–5 och 7–8 i grunderna för läroplanen. Dessa kapitel gäller verksamhetskulturen i den grundläggande utbildningen, skolarbete som främjar lärande och välbefinnande, stöd för lärande och skolgång samt elevvård. Under beredningen hörs även utbildningsanordnare som deltar i utvecklingen av modellen.

Utbildningsstyrelsen informerar om arbetets framskridande och effekterna av förändringarna i skolornas vardag på sin webbplats i takt med att beredningen framskrider.

Fortbildning till stöd för lokal kompetens

Utbildningsstyrelsen stödjer även engagerande arbete i skolgemenskapen för att förebygga frånvaro genom att planera och genomföra en nationell fortbildningshelhet. Utbildningstillfällena är riktade till anordnare av grundläggande utbildning och personalen vid skolorna.

Vid utbildningstillfällena behandlas lagändringarna och ändringarna i grunderna för läroplanen, men även mer omfattande olika teman med koppling till elevernas hälsa och säkerhet samt elevvård. Utbildningstillfällena ordnas hösten 2023 och våren 2024.

– Utbildningshelheten bereds denna höst och vi samlar för närvarande in önskemål om teman och innehåll för utbildningen. Önskemålen kan uppges på Webropol-blanketten, säger Riina Länsikallio. 

Kampanjen #SKYiskolan 7–30.9

  • De ansvariga för utvecklingen av engagerande arbete i skolgemenskapen bjuder in skolorna att delta i kampanjen #SKYiskolan i sociala medier. Kampanjen inleds den 7 september och fortsätter till månadens slut.
  • Temat för kampanjen är ”Varje skoldag är viktig.”
  • Målet för kampanjen är att stödja gemenskapen bland eleverna och närvaron i skolan.
  • Ett digitalt materialpaket har skickats till de skolor som deltar i pilotförsöket med engagerande arbete i skolgemenskapen och i vänelevsverksamheten. Materialet kan användas vid morgonsamlingar, under raster och på lektioner.

Lisätiedot:

Riina Länsikallio
Specialsakkunnig
riina.lansikallio [at] oph.fi
tfn 029 533 1088 

Christine Söderek
Undervisningsråd, svenskspråkig verksamhet
christine.soderek [at] oph.fi
tfn 029 533 1805

Marjo Rissanen
Undervisningsråd, grundläggande utbildning och småbarnspedagogik
marjo.rissanen [at] oph.fi
tfn 029 533 1776