Nyheter

Statsunderstöd för personalutbildning – cirka 15,4 miljoner att söka

Utbildning och examina Yrkesutbildning Personalutbildning Läromedel
Ansökan om statsunderstöd för personalutbildning för undervisningsväsendet är öppen fram till 9.2.2023. Nytt är att man nu också kan ansöka om understöd för utveckling av kompetens i läroämnen och branscher. Den statsunderstödda personalutbildningen för undervisningsväsendet är kostnadsfri för deltagarna.
Läraren sitter vid datorn och ler mot telefonen som filmar honom.

Lärarna inom yrkesutbildning har till Utbildningsstyrelsen uttryckt önskemål om att fortbildningen skulle riktas till grundläggande yrkesinriktad kompetens, så att det också skulle vara möjligt att utveckla det branschspecifika substanskunnandet i form av statligt finansierad fortbildning. Nu har önskmålet beaktats. I ansökningsomgången som startade i december 2022 kan även fortbildningsprojekt som utvecklar läroämnes- och branschspecifik kompetens erhålla understöd.

Förutom utvecklingen av kompetens i läroämnen och branscher har man valt åtta andra teman för fortbildningen. Många av dem är bekanta från tidigare ansökningsomgångar. Även i fortsättningen kan man ansöka om understöd till exempel för utbildning, där man stöder kompetens i bedömning, digitala färdigheter och hållbar verksamhet.

Man har reserverat 15,4 miljoner euro för fortbildningsprojekt och Utbildningsstyrelsen beviljar finansieringen som specialunderstöd till organisationerna. De organisationer som får finansiering ordnar fortbildning som är kostnadsfri för undervisningsväsendets personal. Målet är att personalutbildningen som finansieras av staten ska förbättra möjligheterna till kontinuerligt lärande för dem som arbetar inom undervisningsväsendet och erbjuda likvärdiga möjligheter för att utveckla den kompetens som behövs inom undervisningsväsendet under hela arbetskarriären.

Ansökan är öppen fram till 9.2.2023. Statsunderstödet kan sökas av kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar och stiftelser, samt högskolor. Det är önskvärt att projekten genomförs i nätverk med flera aktörer, eftersom verksamheten i nätverk innebär att behandlingen av de olika temana blir mer mångsidig då man kan använda sig av de olika aktörernas sakkunskap.

 

Mer information