Nyheter

Utbildningen inom social- och hälsovårdsbranschen förnyas i europeiskt samarbete

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering Utveckling av utbildningen
Utbildningsstyrelsen ordnade i september 2022 ett temaspecifikt webbinarium, där representanter för tre avslutade Erasmus+ strategiska partnerskapsprojekt med praktiska exempel berättade hur utbildningen inom social- och hälsovårdsbranschen förnyas i europeiskt samarbete. Nästa 70 personer från högskolor, yrkesläroanstalter och intressegrupper deltog.
Händerna framför datorn.

Jouni Tuomi från Tampereen ammattikorkeakoulu berättade om projektet PreconNet – Preconception Health of Youth, bridging the gap in and through education. Inom projektet har man utarbetat digitala läromaterial för sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på skydd av fertiliteten och vård och handledning före graviditet. Inom projektet har man introducerat ett hälsofrämjande perspektiv och ett livscykelperspektiv i undervisningen. Projektets resultat är en engelskspråkig webbplats med lättillgängligt läromaterial, bloggar och videor. Webbplatsen har redan haft 44 000 besökare.

Inom projektet ERCCI – Empowering Residential Child Care through Interprofessional Training vid Turun ammattikorkeakoulu har man utarbetat innehåll för undervisning i barnskydd och digitalisering av undervisningen. Resultatet av projektet är en MOOC-kurs för kontinuerligt lärande med sex moduler och över hundra inlärningsuppgifter. Projektets koordinator Eeva Timonen-Kallio berättade att det inom projektet krävdes grundliga inledande diskussioner för att komma fram till en gemensam syn på pedagogik, i synnerhet nätpedagogik, som överskred kulturella skillnader. De studerande deltog aktivt i arbetet med att utarbeta de digitala läromaterialen.

Ullamari Tuominen och Miika Kuusisto från LAB-ammattikorkeakoulu berättade om hur man inom projektet HELP – Healthcare Logistics Education and Learning Pathway, utvecklade en internationell utbildningsväg för vårdlogistik från andra stadiet ända till doktorsexamen. Vårdlogistiken skapar en smidig vårdprocess genom att kombinera logistik och vård. Detta både sänker kostnaderna för hälsovården och förbättrar vårdarbetets kvalitet och trygghet. Inom den nya förenas tre branscher: vårdarbete, affärsverksamhet och logistik.

Pandemitidens projekt är riktiga digitala pionjärer

Inom alla av projekten har man utarbetat helt nya undervisnings- och läromaterial, som inte har existerat sedan tidigare någonstans i världen. Det banbrytande arbetet har varit utmanande men givande. Coronapandemin gav en konkret anledning att förändra inställningen till nätbaserad undervisning, som lärarna ännu under inledningen av projekten hade betraktat med en viss skepsis. De studerande var dock genast ivriga.

Alla talarna var av samma åsikt om att det bästa med det internationella samarbetet var att lära sig av andra och utöka den egna kompetensen samt att fördjupa sig i ämnet inom en bransch- och yrkesövergripande grupp. Projekten har höjt högskolornas profil inom branscherna i fråga och bidragit till att skapa både internationella och nationella nätverk, inom vilka samarbetet fortsätter. Talarna påminde om att Erasmus+-projekten är ett steg inom utvecklingsarbetet över en längre tid.

Under de fem senaste ansökningsomgångarna för programmet Erasmus+ har finansiering beviljats till totalt 47 samarbetsprojekt. Över en fjärdedel av dessa gäller social- och hälsovårdsbranschen, med teman såsom olika perspektiv på praxis inom vårdarbete, psykisk hälsa, åldrande och förebyggande av våld i nära relationer. Inom alla av projekten produceras digitala undervisnings- och läromaterial.