Meddelanden

Utbildningsexporten är verksamhet av stor ekonomisk betydelse – värdet på den växande branschen uppskattas redan till nästan en miljard euro

Aktuellt Högskoleutbildning Internationalisering Utbildningsexport
Enligt en utredning om utbildningsexportens värde kommer värdet på exporten att öka även under de närmaste åren. 
Studerande i ett bibliotek

Målet för programmet Education Finland vid Utbildningsstyrelsen, som främjar den finländska utbildningsexporten, är att värdet på utbildningsexporten ska uppgå till en miljard euro före år 2030. Enligt en ny undersökning som programmet har låtit utföra nås målet snabbare än väntat: enligt en uppskattning av institutet för forskning om arbete och ekonomi LABORE uppgick det totala värdet av den finländska utbildningsexporten till nästan en miljard euro, det vill säga knappt en halv procent av Finlands bruttonationalprodukt, redan år 2019. Med utbildningsexport avses export av tjänster med koppling till utbildning och kunnande, till exempel försäljning av utbildningslösningar till andra länder och utbildning för utländska examensstuderande i Finland, samt export av varor, såsom fysiska läromedel och lärmiljöer.

I utredning som utfördes av Labore uppskattades omsättningen och mervärdet för utbildningsexporten inom olika utbildningssektorer samt den ekonomiska nyttan och kostnaderna för utländska examensstuderande som studerar i Finland. Resultaten av utredningen är tills vidare riktgivande, men utgående från resultaten är det möjligt att konstatera att utbildningsexporten är verksamhet av stor ekonomisk betydelse, vars värde fortsätter öka även under de närmaste åren. 

Information om värdet hos den finländska utbildningsexporten har fram tills nu inte funnit samlad på ett och samma ställe. I utredningen som nu publiceras har man sammanställt nödvändiga uppgifter fastställande av det ekonomiska värdet hos branschen. I utredningen presenteras för första gången ett förslag för hur man i fortsättningen kunde kalkylera utbildningsexportens värde.

–Inom den finländska utbildningen har vi redan länge främjat kunskapsbaserat beslutsfattande. Hittills har det dock endast funnit begränsad forskning om den ekonomiska aspekten av utbildning. Rapporten som nu publiceras ökar även den kunskap som behövs för att bedöma betydelsen av utbildningsexporten, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä.

Utbildningsexporten gagnar alla

Av mervärdet på nästan en miljard som utbildningsexporten medför är fyra femtedelar en följd av utbildningen av utländska examensstuderande i Finland, som skapar betydande mervärde genom de studerandes konsumtion samt i synnerhet utexaminerade studerandes arbetsinsats. Av den återstående femtedelen kommer en betydande del från förlagsbranschens export med koppling till utbildning. 

Enligt utredningen uppgick den positiva effekten av högskolornas utländska examensstuderande för den offentliga ekonomin läsåret 2019–2020 till 81 miljoner euro. I beräkningen har man beaktat såväl resurserna som användes för att utbilda de studerande under läsåret i fråga som de nettoläsårsavgifter som uppbars av dem. Dessutom har man beaktat de indirekta inkomstöverföringseffekterna genom de studerandes konsumtion och arbete samt inkomsterna för utländska studerande som utexaminerats 2000–2019.

–Den finländska utbildningen har ett utmärkt anseende utomlands och det finns stor efterfrågan på vårt kunnande. Verksamhet som innebär export av kunnande har enbart fördelar för alla, konstaterar statssekreterare vid undervisnings- och kulturministeriet Tuomo Puumala och tillägger sin förhoppning om att nästa regering ska beakta och utnyttja de möjligheter som utbildningsexporten innebär i större omfattning än idag.

Mer information

Programmet Education Finland vid Utbildningsstyrelsen har i uppgift att främja den finländska utbildningsexporten, nätverksbildningen inom branschen och tillgängligheten till högklassiga utbildningslösningar runt om i världen. Medlemmar i programmet är de 125 ledande företagen och utbildningsorganisationerna inom utbildningsexporten i Finland. https://www.educationfinland.fi

Jouni Kangasniemi 
programdirektör, Education Finland, Utbildningsstyrelsen
+358 40 517 9222
jouni.kangasniemi [at] oph.fi 

Tuomo Suhonen
forskningsdirektör, Forskning om arbete och ekonomi LABORE
tfn 040 940 2916
tuomo.suhonen [at] labore.fi