Nyheter

Utbildningsstyrelsen använder inhämtade utlåtanden och kommentarer i sitt arbete med förnyade kunskapskrav

Aktuellt Grundläggande utbildning Bedömning och betyg De pedagogiska områdena
Utbildningsstyrelsen mottog i augusti och september totalt 166 utlåtanden från olika instanser om utkasten till kunskapskrav för läsårsbedömningen i årskurs 6. Man bad offentligt om utlåtanden om utkasten till kunskapskrav i tjänsten utlåtande.fi, som är öppen för alla. Samtidigt var det möjligt att kommentera utkasten på webben. Den insamlade responsen används vid färdigställandet av kunskapskraven under hösten. Responsen för varje läroämne behandlas i grupperna som arbetar med kunskapskraven.
Oppilaita luokassa
Elever i klassen.

Utbildningsstyrelsen mottog i augusti och september totalt 166 utlåtanden från olika instanser om utkasten till kunskapskrav för läsårsbedömningen i årskurs 6. Man bad offentligt om utlåtanden om utkasten till kunskapskrav i tjänsten utlåtande.fi, som är öppen för alla. I tjänsten mottogs 50 utlåtanden. Samtidigt var det möjligt att kommentera utkasten på webben, där 116 kommentarer togs emot.

Utgående från responsen är det bland annat möjligt att konstatera att kontinuiteten inom kunskapskraven anses göra det lättare att förankra användningen av kunskapskraven hos lärarna. Det upplevs även som positivt att utkasten till kunskapskrav är överensstämmande med slutbedömningen.

Av responsen framkommer att antalet kunskapskrav delvis upplevs som omfattande. Å andra sidan upplever man att kunskapskraven bidrar till tydligare och mer enhetlig bedömning. Detta är viktigt i synnerhet i kommuner där eleverna övergår till årskurs 7 i en stor skola från flera olika mindre skolor. Av responsen framgår att det troligtvis blir lättare att bedöma behovet av stöd i den mottagande skolan.

I responsen betonas även att antalet enskilda mål vid bedömningen inte är orimligt, om man redan vid planeringen av undervisningen i högre grad tar målen i beaktande. Elevens kunnande granskas som en helhet i förhållande till målen.

Responsen behandlas grundligt i grupperna som arbetar med kunskapskraven

Den insamlade responsen används vid färdigställandet av kunskapskraven under hösten. Responsen för varje läroämne behandlas i grupperna som arbetar med kunskapskraven. Inom grupperna reflekterar man över formen hos den mottagna responsen och dess inverkan på precisering av ordval i beskrivningarna av kunskapskraven. I det här skedet kan det exempelvis framkomma att en beskrivning av kunskapskrav lämnar så stort utrymme för tolkning att det finns anledning att precisera beskrivningen. Därför är den mottagna responsen av ytterst stor betydelse. De förnyade kunskapskraven tas i bruk 1.8.2023. De tillämpas första gången vid läsårsbedömningen av elever i årskurs 6 våren 2024.

Utbildningsstyrelsen följer kontinuerligt upp effekterna av de nya riktlinjerna för bedömningen. Dessutom bedrivs för närvarande forskning vid Jyväskylä universitet och Helsingfors universitet om grunderna för läroplanen och arbetet med att förnya kunskapskraven.

I arbetet med att förnya kunskapskraven strävar Utbildningsstyrelsen efter att svara mot det behov som framförts av utbildningsanordnarna. Målet för de nya kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6 är att såväl underlätta lärarnas arbete som öka likvärdigheten i bedömningen av eleverna. Kunskapskraven kan även användas för att beskriva elevens kunskapsnivå i förhållande till målen för årskursen för eleverna och vårdnadshavarna.

Beredningen av kunskapskraven sker i omfattande samarbete med yrkesverksamma inom undervisningen

Utkasten till kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6 har beretts i workshoppar och läroämnesgrupper i brett samarbete tillsammans med klasslärare, ämneslärare, rektorer, universitetslektorer och forskare. I arbetet har utöver Utbildningsstyrelsens sakkunniga ungefär 200 personer deltagit, till exempel från Suomen Luokanopettajaliitto, olika läroämnesföreningar och andra motsvarande instanser. Ofta har lärarna och de andra deltagarna bjudits in att delta i arbetet direkt via de olika föreningarnas kanaler. Lärarna har kunnat anmäla sig till arbetsgrupper för olika läroämnen.

Dessutom har en styrgrupp bestående av utbildningssakkunniga och intressegrupper följt arbetets framskridande och tagit ställning till utkasten i olika skeden. I styrgruppen ingår representanter för alla de centrala lärarföreningarna. Inledningsvis deltog även under några år en grupp forskare med representanter för olika vetenskapsområden aktivt i arbetet med att förnya kunskapskraven.

När arbetet med att förnya kunskapskraven för slutbedömningen inleddes utgjordes grunden för läroämnesgrupperna av samma arbetsgrupp med sakkunniga som berett grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. De som skrivit grunderna arbetar alltså senare även med utformningen av bedömningen.

Elevens kunnande bedöms i förhållande till målen för årskursen

Antalet kunskapskrav beror på att de härletts ur målen för läroämnena. Grunderna för läroplanen har inte ändrat under arbetet med kunskapskraven, utan samma mål har ingått i grunderna för läroplanen sedan 2014. Lärarna har alltså även hittills tagit i beaktande samma antal mål vid bedömningen av eleven, eftersom bedömningen av eleven görs i förhållande till målen för varje årskurs.

Fortbildning är en viktig del av förnyelsen av bedömningen. Utbildningsstyrelsen erbjuder våren 2023 fortbildning i läsårsbedömning för utbildningsanordnare och lärare i form av avgiftsfria webbinarier.

De nya kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6 är en del av förnyelsen av de olika bedömningshelheterna inom den grundläggande utbildningen som pågått sedan juni 2018. Det förnyade kapitlet om bedömning, kapitel 6, har tagits i bruk från och med 1.8.2020. Kunskapskraven för slutbedömningen togs i bruk vid slutbedömningen våren 2022.

Mer information

Undervisningsrådet Marjo Rissanen, tfn +358 29 533 1776, fornamn.efternamn [at] oph.fi

Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn +358 29 533 1601, fornamn.efternamn [at] oph.fi