Nyheter

Utbildningsstyrelsen uppdaterade sin anvisning om åskådningsfostran, undervisning i åskådningsämnen, religiösa tillställningar och gemensamma fester

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Livsåskådningskunskap Religion
Anvisningarna har preciserats utgående från bland annat laglighetsövervakarnas avgöranden, men inga ändringar har gjorts i den rättsliga grunden för anvisningarna.
Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia

De uppdaterade anvisningarna gäller undervisningen i religion och livsåskådningskunskap i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen, åskådningsfostran i förskoleundervisningen och anordnandet av religiösa tillställningar och gemensamma fester. Dessutom har anvisningen om religiösa tillställningar och gemensamma fester för yrkesutbildningen uppdaterats. Den motsvarande anvisningen för småbarnspedagogiken uppdateras senare.

Inga ändringar har gjorts i författningarna som gäller anvisningarnas tema, men anvisningarna har förnyats och kompletterats utgående från bland annat riksdagens grundlagsutskotts betänkanden och de högre laglighetsövervakarnas senaste avgöranden. I anvisningarna har man till exempel beaktat riksdagens biträdande justitieombudsmans beslut och grundlagsutskottets betänkande, där man tar ställning till användningen av kyrkans lokaler eller andra religiösa rum för skolans fester. I arbetet med att förnya anvisningarna har även responsen på de tidigare anvisningarna som utfärdades 2018 tagits i beaktande.

I de förnyade anvisningarna framhävs utbildningsanordnarnas ansvar att informera

I Utbildningsstyrelsens anvisningar beskrivs hur bestämmelserna som berör religions- och samvetsfrihet i Finlands grundlag ska tas i beaktande i åskådningsfostran och undervisning i åskådningsämnen samt då man ordnar religiösa tillställningar och fester som är gemensamma för alla. Religiösa tillställningar ska ordnas separat från den övriga verksamheten och man ska erbjuda alternativ verksamhet till dem. Till skolåret hör också traditionella fester som är gemensamma för alla. De är en del av verksamheten och undervisningen som eleverna och de studerande ska delta i. Festerna kan innehålla något inslag som anknyter till religion och som är en tradition i den finska kulturen.

I de förnyade anvisningarna betonas tydligare än tidigare utbildningsanordnarens ansvar att informera och samarbetet med vårdnadshavarna. Undervisningen i åskådningsämnen, åskådningsfostran inom förskoleundervisning, religiösa tillställningar och gemensamma fester ska planeras så att eleverna, de studerande och deras vårdnadshavare samt personalen och eventuella samarbetspartner har en tydlig uppfattning om verksamhetens karaktär. När anordnarna informerar om dessa ska man fästa särskild uppmärksamhet vid tydlighet och begriplighet, så att det inte blir oklart eleverna, de studerande och vårdnadshavarna vilken slags verksamhet eller tillställning det rör sig om. 

Utbildningsanordnaren ska dessutom se till att elevens vårdnadshavare inom den grundläggande utbildningen och den studerande själv inom gymnasieutbildningen känner till när eleven eller den studerande har rätt till undervisning i livsåskådningskunskap eller undervisning i enlighet med den egna trosuppfattningen. 

Utbildningsanordnaren svarar för att man har satt sig in i författningarna och Utbildningsstyrelsens anvisningar vid de egna läroanstalterna och att man följer dem. 

Ytterligare information

  • undervisning i religion: undervisningsrådet Outi Raunio-Hannula, tfn 029 533 1341, outi.raunio-hannula [at] oph.fi
  • livsåskådningskunskap, åskådningsfostran: undervisningsrådet Satu Honkala, tfn 0 29 533 1544, satu.honkala [at] oph.fi