Nyheter

Ackreditering intresserar fortsättningsvis

Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen
Ackreditering väcker fortsättningsvis intresse hos finländska organisationer. Inom såväl den allmänbildande utbildningen som utbildningen för vuxna finns det många sökande. Inom yrkesutbildningen har antalet sökande minskat.
TIimityötä

Orsaken till det minskade antalet sökande inom yrkesutbildningen är att en stor del av utbildningsanordnarna redan har beviljats ackreditering. Antalet studerande i dessa ackrediterade organisationer täcker redan 95 procent av de studerande inom yrkesutbildningen mätt i minimiantalet nybörjarplatser. Vid ansökningsomgången för ackreditering år 2022 tog vi emot fyra ansökningar inom yrkesutbildningssektorn, av vilka tre organisationer godkändes. Nu efter att ansökningsomgångar ordnats i tre års tid är antalet ackrediteringar inom yrkesutbildningen totalt 68. Inom yrkesutbildningssektorn får ackrediterade aktörer rätt att utvidga mobiliteten även utanför Europa, vilket har väckt stort intresse i Finland. 

Inom vuxenutbildningssektorn togs 15 ansökningar emot vid ansökningsomgången 2022. Av dessa godkändes nio organisationer eller konsortier. Antalet ackrediterade organisationer inom utbildningen för vuxna är nu redan 24, och de får gärna bli fler. Inom Erasmus+ för vuxenutbildning inkluderades under den nya programperioden en mobilitetsinsats för studerande. År 2023 utvidgas denna möjlighet så att de deltagare som är behöriga att få understöd nu är samtliga studerande som deltar i programmet för vuxenutbildning i hemorganisationen. Förhoppningsvis ökar detta ytterligare intresset för att ansöka om ackreditering för den egna organisationen och kontinuerlig tillgång till Erasmus+-mobilitet.

Inom den allmänbildande utbildningen togs fler ansökningar emot än tidigare. Totalt ansökte 130 organisationer eller konsortier i olika delar av Finland om ackreditering. De sökande var daghem, de övre och lägre årskurserna inom den grundläggande utbildningen, gymnasier, kommuner och anordnare av grundläggande konstundervisning. Under den här ansökningsomgången kunde högst 50 organisationer eller konsortier ackrediteras, vilket utgjorde 38 procent av ansökningarna. Ansökningarna hade ytterst hög kvalitet, eftersom antalet 50 ackrediterade organisationer uppnåddes redan vid 79 poäng. I och med konsortieansökningarna omfattades även sju nya medlemsorganisationer av ackreditering. Välbefinnande som tema framhävdes i målen för organisationerna som ackrediterades och fokusområdet delaktighet fick en ny betydande aktör i form av det nationella centret för lärande och kompetens Valteriskola, som har fokus på intensifierat och särskilt stöd.  Det finns nu 150 ackrediterade organisationer eller konsortier inom den allmänbildande utbildningen. 

 

  • Erasmus+-ackreditering innebär ett kvalitetssäkrat ”medlemskap i Erasmus+”. De organisationer och nätverk som ackrediteras visar den operativa och strategiska långsiktigheten i sin verksamhet samt förbinder sig att följa Erasmus+-programmets kvalitetsstandarder.
  • Under programperioden 2021–2027 kan sådana aktörer ansöka om ackreditering, som önskar genomföra flerårig och systematisk internationell mobilitet för studerande och personalen. Den sökande kan vara en organisation eller ett konsortium. 
  • Organisationerna som beviljas ackreditering får ett formellt erkännande om att organisationens internationella verksamhet uppfyller kvalitetskraven som ställs av Europeiska kommissionen. 
  • Ackrediteringen beviljas organisationen eller konsortiet under hela programperioden. Detta innebär att finansieringen för elev-, studerande- och personalmobilitet är garanterad under hela programperioden. Ackrediteringen ger på det här sättet möjlighet till långsiktigt och strategiskt internationellt samarbete för organisationerna.
  • Följande ansökningsomgång för ackreditering för aktörer inom den allmänbildande utbildningen, yrkesutbildningen och vuxenutbildningen avslutas 19.10.2023.