Nyheter

Ändringarna i läroplansgrunderna som gäller skolfrånvaro trädde i kraft i början av augusti – Utbildningsstyrelsen stöder verkställandet av ändringarna med utbildningar och stödmaterial

Aktuellt Grundläggande utbildning Välbefinnande Lagstiftning Läroplan
Utbildningsstyrelsen ordnar avgiftsfri fortbildning för lärare, rektorer och övrig personal inom den grundläggande utbildningen till stöd för verkställandet av ändringarna i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen som gäller stärkande av skolnärvaro och systematisk uppföljning och ingripande vid frånvaro. Fortbildningen genomförs i slutet av 2023. Det lokala arbetet med att utveckla förebyggande av frånvaro understöds även med ett statligt specialunderstöd och med en ny webbplatshelhet.
Kuvituskuvassa opettaja ohjaa luokassa oppilaita, joista kuvan etualalla oleva poika ja hänen oikealla puolellaan istuva tyttö silmäilevät samalla oppikirjaa.

Fortbildningstillfällena som ordnas i november–december 2023, webbplatshelheten som är under beredning och det statliga specialunderstödet utgör en fortsättning på projektet SKY – Engagerande arbete i skolgemenskapen som koordinerades av undervisnings- och kulturministeriet (UKM) år 2021–2023. Projektets syfte var att skapa enhetliga strukturer för att systematiskt följa upp, förebygga, minska och ingripa vid frånvaro inom den grundläggande utbildningen.                                       

Vid fortbildningen presenteras ändringarna i paragraf 26 i lagen om grundläggande utbildning och i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, vars syfte är att stärka skolnärvaro och systematisk uppföljning och ingripande vid skolfrånvaro. Lagändringarna och ändringarna i läroplansgrunderna trädde i kraft 1.8.2023. Dessutom behandlas förebyggande av frånvaro ur olika synvinklar och fungerande tillvägagångssätt för att minska skolfrånvaro.

Fortbildningen är avsedd för anordnare av grundläggande utbildning och personal vid skolorna, såsom rektorer och lärare, och ordnas i Kuopio, Uleåborg, Vasa, Tammerfors och Helsingfors. Fortbildningen i Vasa och Helsingfors ordnas på finska och svenska, de övriga fortbildningstillfällena är finskspråkiga. Det är redan nu möjligt att anmäla sig till fortbildningen.

En ny webbplatshelhet stödet arbetet på lokal nivå

Det är viktigt att ingripa vid skolfrånvaro i ett tidigt skede. Frånvaro bidrar till försämrade inlärningsresultat och har även ett samband med andra faktorer som orsakar försämrat välbefinnande och marginalisering, såsom problem med den mentala hälsan och riskbeteende. Uppskattningsvis 4 000–6 000 elever i årskurs 7–9 har hög skolfrånvaro.

Den nya webbplatshelheten innehåller information, stödmaterial och lokala exempel på hur man kan stöda regelbunden skolgång samt minska och förebygga skolfrånvaro. På webbplatsen kommer även en nätbaserad utbildningshelhet, som innehåller expertföreläsningar och korta videor, att publiceras.

Webbplatshelheten som enligt planen lanseras i början av 2024 är riktad till utbildningsanordnare, lärare och rektorer samt föräldrar till barn och unga. Webbsidorna kommer att finnas på både finska och svenska (www.oph.fi/kouluun-kiinnittyminenwww.oph.fi/sv/skolengagemang).

Ett statligt specialunderstöd har utlysts för regional koordinerade verksamhet

Det statliga specialunderstödet gäller verkställandet av ändringarna i läroplansgrunderna som gäller skolfrånvaro och regional spridning av lokala verksamhetsmodeller för förebyggande av frånvaro. Understödet kan sökas av kommuner, samkommuner, universitet (övningsskolor) och privata utbildningsanordnare. Understödet som uppgår till en halv miljon euro utgör även en möjlighet för utbildningsanordnarna att öka sin kunskap om skolfrånvaro som fenomen. Understödet kan sökas fram till den 30 augusti.

Understödet ska allokeras i synnerhet till löne- och verksamhetskostnader för personen som koordinerar och utvecklar den regionala verksamheten. Koordinatorns uppgift är att stöda kommunerna och skolorna med utarbetandet och ibruktagningen av lokala verksamhetsmodeller, spridning av information och material och knytandet av kontakter.

Mer information:  

Undervisningsråd Riia Palmqvist 
riia.palmqvist [at] oph.fi
tfn 029 5331668

Undervisningsråd Christine Söderek (svenskspråkig verksamhet
christine.soderek [at] oph.fi
tfn 029 5331805