Nyheter

Ansökningsomgången år 2024 för Erasmus+ fokuserar på EU:s gemensamma värderingar

Aktuellt Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport
Europeiska kommissionen har öppnat ansökningsomgången 2024 för programmet Erasmus+. Totalt kommer cirka 60 miljoner euro att delas ut i Finland under denna ansökninsomgång. Insatserna och ansökningstiderna förblir de samma som tidigare år, men bland nyheterna finns en höjning av bidragsbeloppen för grönt resande.
EU-lippu

Europeiska kommissionen har öppnat ansökningsomgångarna för 2024 i programmet Erasmus+ den 28.11.2023. Ansökningstiden för lärandemobilitet (KA1) upphör 20.2.2024 kl. 13.00 finsk tid och ansökningstiden för partnerskap för samarbete (KA2) 5.3.2024 kl. 13.00 finsk tid. Dessutom har vissa insatser en andra ansökningsomgång under hösten; ansökningstiden för dessa ansökningar är 1.10.2024 kl. 13.00 finsk tid.

Ansökningstiden för insatser som söks direkt hos Europeiska kommissionen varierar enligt insats; ansökningstiderna för dessa insatser går ut mellan februari och juni 2024. 

Ansökningstiden för Erasmus+ samarbetsprojekt inom motion och idrott är nästan den samma som för samarbetsprojekt inom andra sektorer, dvs. 5.3.2024 kl. 18.00 finsk tid, även om insatsen söks direkt hos Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur (EACEA).

Satsningar på grönt resande och projektverksamhet i linje med EU:s värderingar

Insatserna och tidsfristerna för ansökning kommer att vara mer eller mindre de samma som tidigare år, men det kommer att finnas ändringar i vissa av bidragsreglerna och bidragsbeloppen. Till exempel kommer högskolestuderande nu att få ett separat resebidrag när de deltar i en europeisk mobilitetsperiod. Tillägget är avsett att täcka de ökade kostnaderna för resor och uppehälle. 

Europeiska kommissionen vill också ytterligare främja miljöansvar. Av denna anledning kommer bidragsbeloppen för grönt resande att höjas. För att kvalificera sig för det bidraget måste minst 50 procent av resan göras med grönt resande, till exempel med tåg. 

Vid ansökningsomgången 2024 kommer även antalet ansökningarna per organisation begränsas. Från och med den här ansökningsomgången kan en organisation delta in högst 10 projektansökningar för partnerskap för samarbete inom Erasmus+. Undantaget är högskolor; det finns inte någon begränsning för antalet ansökningar för samarbetspartnerskap inom högskolesektorn. Syftet med begränsningen är att säkerställa att organisationerna har resurser för att genomföra de projekt som de har fått bidrag för. 

Programmet lägger nu större vikt vid respekt för EU:s grundläggande värderingar såsom människovärde, mänskliga rättigheter, frihet, demokrati, jämlikhet och respekt för rättsstatsprincipen. Bidragsmottagarna måste förbinda sig att följa dessa gemensamma EU-värderingar och de kommer att nämnas i bidragstavtal. En bidragsmottagares bidragsavtal kan sägas upp eller bidragsbeloppet minskas om projektverksamheten inte är förenlig med EU:s värderingar.

Budgeten för mobilitetsprojekt ökar

I ansökningsomgången 2024 kommer minst 60 miljoner euro i Erasmus+-bidrag att delas ut i Finland via Utbildningsstyrelsen. Beloppet är cirka 2 miljoner euro mer än vid ansökningsomgången 2023. Av detta belopp går drygt 51 miljoner euro till mobilitetsprojekt (KA1) och 9 miljoner euro till partnerskap för samarbete (KA2). Det slutliga beloppet bekräftas i januari när programkommittén för Erasmus+ fattar beslut om de nationella Erasmus+-budgetarna. Dessutom kan finländska organisationer ansöka om bidrag för Erasmus+-insatser som förvaltas direkt av kommissionen.

Budgetökningarna kommer att riktas till Erasmus+-mobilitet, där budgeten kommer att öka med cirka 10 procent. Å andra sidan kommer budgeten för Erasmus+ partnerskap för samarbete att återgå till nivån år 2022, eftersom den ytterligare finansieringen för Ukraina som var tillgänglig 2023 kommer att fasas ut. 

– Finländska organisationer har varit glädjande ivriga att ansöka om Erasmus+-bidrad. Ackrediteringen av organisationernas mobilitetsverksamhet är också hög, och den globala mobiliteten inom yrkesutbildning och högskoleutbildning har också gjort framsteg sedan pandemin. Dessutom har finländska organisationer varit mycket framgångsrika i sina ansökningar om centraliserade projekt, dvs. insatser som finansieras direkt av Europeiska kommissionen. Vi hör till exempel till de ledande länderna inom insatsen Europauniversitet, säger Mika Saarinen, direktör för det nationella programkontoret för Erasmus+. – Jag hoppas att den här trenden kommer att fortsätta.

Vi anordnar ansökningsrådgivning och informationsmöten för sökande. Du hittar alla datum för dessa på vår webbplats.