Nyheter

Antalet ansökningar för Erasmus+-mobilitetsprojekt tillbaka på samma nivå som före coronapandemin

Program Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport
Antalet ansökningar för Erasmus+-mobilitetsprojekt ökade rejält jämfört med förra året. En ny insats som det var möjligt att ansöka om finansiering för var perioder utomlands för idrottspersonal, som intresserade aktörer inom idrottssektorn. Vid ansökningsomgången år 2023 beviljas cirka 46,7 miljoner euro i finansiering till mobilitetsprojekt. Besluten om ansökningarna fattas i maj–juni.
Unga vuxna arbetar tillsammans.

Nyheten korrigerad 21.3.2023: Ändring av det totala antalet sökta mobilitetsperioder 2023, ökningen i antalet mobilitetsperioder i procent jämfört med 2022, antalet sökta mobilitetsperioder inom vuxenutbildningen 2022 och 2023 och motsvarande ändringar i grafen.

Den stora ökningen inom Erasmus+-mobilitetsprojekt avspeglas i såväl antalet ansökningar och de ansökta beloppen som i antalet mobilitetsperioder och deltagare. Antalet ansökningar ökade med 54 procent. Nya aktörer förekommer inom flera sektorer. Totalt tog vi emot ansökningar om finansiering för 32 979 mobilitetsperioder, vilket är ungefär 45 procent fler än under den första ansökningsperioden år 2022. 

Diagram som visar antalet ansökta mobilitetsperioder för Erasmus+ i 2022 och i 2023.

Ökningen bland mobilitetsperioder störst inom den vuxenutbildningen 

Inom vuxenutbildningen tog vi den här ansökningsomgången emot ansökningar om finansiering för fler mobilitetsprojekt än sammanlagt under de två föregående åren. Antalet ansökningar ökade rejält såväl för ackrediterade organisationers mobilitetsprojekt som för kortvariga mobilitetsprojekt. Antalet ansökningar för mobilitetsperioder var tredubbelt jämfört med förra året: totalt tog vi emot ansökningar för ungefär 1 300 mobilitetsperioder, medan motsvarande siffra förra året var drygt 300.

Inom den allmänbildande utbildningen mer än fördubblades antalet mobilitetsperioder jämfört med förra året: under ansökningsomgången som avslutades i februari tog vi emot ansökningar om finansiering för över 9 800 mobilitetsperioder, medan antalet förra året var drygt 4 600.

Även inom yrkesutbildningen förekom en ökning på över 40 procent i antalet mobilitetsperioder: vi tog emot ansökningar om finansiering för över 5 700 mobilitetsperioder, medan motsvarande siffra förra året var drygt 4 000. 

Även inom ungdomssektorn ökade antalet mobilitetsprojekt jämfört med förra året. Vi tog emot nästan lika många ansökningar som under den första ansökningsomgången år 2020, före coronapandemin. En stor del av mobilitetsprojekten ingår nu i ackrediterade organisationers ansökningar. Antalet ansökningar för enskilda mobilitetsprojekt är färre. Antalet deltagare i mobilitetsprojekt som vi tog emot ansökningar för ökade med cirka 50 procent jämfört med den första ansökningsomgången år 2022: i år var antalet drygt 4 800 personer, medan antalet förra året var 3 200. 

-    Antalet ansökningar för mobilitetsprojekt verkar ha återgått till samma nivå som före coronapandemin. Detta är ett tecken på att verksamheten och det internationella samarbetet har återhämtat sig, konstaterar Mika Saarinen, direktör för det nationella programkontoret för Erasmus+ i Finland. 

Ansökningarna för mobilitetsprojekt inom högskoleutbildningen på samma nivå som förra året

Inom högskoleutbildningen ansökte alla 37 högskolor i Finland om understöd för europeisk mobilitet. Totalt tog vi emot ansökningar för drygt 9 700 mobilitetsperioder. Siffran innehåller både utbyte för studerande och praktikanter och utbyte för lärare och personal. Inom högskoleutbildningen har antalet mobilitetsperioder som man ansöker om finansiering för ökat i måttligare takt än inom de övriga sektorerna: förra året var antalet mobilitetsperioder drygt 9 000. 

Totalt 22 högskolor och två konsortier ansökte om understöd för global mobilitet till ett sammanlagt belopp av 6,3 miljoner euro. Det ansökta beloppet är cirka en halv miljon större än under den föregående ansökningsomgången, medan antalet ansökningar är en färre än förra året. Vi tog emot drygt 100 fler ansökningar om mobilitetsperioder än under ansökningsomgången år 2022. De största bidragsbeloppen söktes för samarbete med Afrika söder om Sahara och Asien. Vi tog emot sex ansökningar om finansiering för samarbete med Ukraina. 

Mobilitetsprojekt för idrottspersonal ny insats

Under vårens ansökningsomgång var det för första gången möjligt att ansöka om mobilitetsprojekt för idrottspersonal. Finansiering beviljas till ett belopp av 127 250 euro. Eftersom budgeten för finansieringen under den första ansökningsomgången är liten och fokusområdet är europeiskt samarbete på gräsrotsnivå, begränsades ansökningsmöjligheten i första hand till föreningar.

-    Vi uppmuntrade i synnerhet idrottsföreningar att inleda samarbete på europeisk nivå genom att ansöka om Erasmus+-bidrag, och grenförbunden att stöda dem under processen vid behov, säger Terhi Liintola, ansvarig sakkunnig vid enheten för internationaliseringstjänster för ungdoms-, kultur- och idrottssektorn vid Utbildningsstyrelsen. 

Totalt tog vi emot 20 ansökningar, som innefattar 147 mobilitetsperioder. Det ansökta finansieringsbeloppet överskrider 247 000 euro och är dubbelt så stort som den finansiering som beviljas. 

-    Vi tog emot ansökningar från flera olika delar av landet och för flera olika idrottsgrenar, konstaterar Liintola. 

Mobilitetsprojekten för idrottspersonal är avsedda i synnerhet för tränare, personal och frivilliga inom idrottsföreningar för att främja kunnande och kompetens och tillägna sig nya färdigheter under mobilitetsperioder i utländska organisationer, och genom detta främja målen i EU:s arbetsplan för idrott i praktiken.

Finansieringen som beviljas har ökat jämfört med förra året

Ungefär 46,7 miljoner euro beviljas för mobilitetsperioder under ansökningsomgången. Finansieringsbeloppet som beviljas mobilitetsprojekt har ökat med cirka tre miljoner euro jämfört med förra året, vilket motsvarar en ökning på sju procent. 

Störst är budgeten inom högskoleutbildningen, där finansieringsbeloppet uppgår till drygt 24 miljoner euro för såväl europeisk som global mobilitet. Beloppet är cirka 1,7 miljoner euro större än förra året. Även inom de övriga sektorerna har budgetarna för mobilitetsprojekt ökat.  

Totalt beviljas nästan 58 miljoner euro i Erasmus+-bidrag under ansökningsomgången år 2023. Finländska organisationer kan dessutom ansöka om finansiering direkt hos Erasmus+-insatserna som administreras av Europeiska kommissionen. 

Information om besluten ges i maj–juni

Utvärderingen av ansökningarna har inletts och information om understödsbesluten ges senast i maj–juni. 

För ungdomssektorn infaller ännu två ansökningsomgångar för mobilitetsprojekt under 2023: den andra ansökningsomgången avslutas 4.5.2023 och den tredje ansökningsomgången 4.10.2023. Nästa ansökningsomgång för inkluderingsinsatsen DiscoverEU infaller först i oktober; i övrigt är det möjligt att under båda ansökningsomgångarna ansöka om ungdomsutbyten, delaktighetsprojekt och mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare.