Nyheter

Betydelsen av internationellt kunnande ökar inom alla branscher

Program Euroguidance Livslång vägledning Internationalisering Kulturell mångfald
Prognostiseringsforum för kunnande utredde med en enkät vilket slags kunnande yrkesverksamma inom olika branscher anser kommer att behövas i framtidens arbetsliv. Internationellt kunnande ansågs vara en viktig färdighet i framtiden. Eftersom arbetslivet ständigt förändras måste man identifiera kombinationer av kunnande som överskrider gränserna för olika yrken och branscher.
Poikia opiskelemassa

Utbildningsstyrelsens nya utredning innehåller prognoser för förändringar i behoven inom mångsidig kompetens fram till 2030-talet. Med mångsidig kompetens avses färdigheter som behövs inom olika ekonomiska sektorer och som kan utnyttjas i arbetsuppgifterna inom olika branscher. Information om förändringar i behovet av kunnande samlades in med Prognostiseringsforum för kunnandes (PFK) enkät, som omfattade 130 olika branscher. Över tusen svar togs emot på enkäten.

Kuva Vihtori Suominen

I svaren lyfte man fram klimatförändringen, den försvagade ekonomiska situationen, den åldrande befolkningen den ökande internationaliseringen, den striktare regleringen och den tekniska utvecklingen som de viktigaste faktorerna som bidrar till förändring under tiden fram till 2030-talet. 

– Idag finns det ett behov av att identifiera i synnerhet kombinationer av kunnande som överskrider gränserna för olika yrken och branscher. Det är viktigt att bedöma förhållandet mellan det nuvarande kunnandet hos arbetskraften och de förändrade kraven på kunnande på arbetsmarknaden samt att skapa förutsättningar för kontinuerligt lärande, säger Vihtori Suominen vid Utbildningsstyrelsen, som står bakom utredningen.

Internationellt kunnande är en framgångsfaktor som även Finland behöver

Många ansåg att internationalisering eller fenomen relaterade till internationalisering kommer att påverka behoven av kunnande inom olika branscher inom de följande knappt tio åren. I svaren bedömdes internationellt samarbete vara avgörande för finländska företags framgång. 

Man såg både möjligheter och utmaningar med det globala samarbetet. Konkreta utmaningar som lyftes fram var till exempel det stora ömsesidiga beroendet när det kommer till tekniska komponenter och den globala konkurrensen med stora teknikjättar. 

Osäkerheten förknippad med internationell verksamhet stärktes bland annat av klimatförändringen och förändringar i säkerhetsmiljön.

– Pandemier är troligtvis en del av vår nya vardag. För att klara sig på ett nytt område krävs internationellt kunnande, konstaterades i ett av svaren.

Klimatförändringen ansågs vara en central faktor som bidar till förändring, som kräver förmåga att bedöma effekterna för miljön av det egna agerandet samt en medvetenhet om alternativa tillvägagångssätt. 

Förmågan att verka i en mångkulturell miljö och identifiera globala möjligheter, risker eller hot ansågs viktig i synnerhet bland sakkunniga och personer i ledande ställning inom bland annat inom hälsovård och kommunikation. 

Kulturell mångfald förutsätter nya tillvägagångssätt

Internationaliseringen av arbetskraften och samhället anses förutsätta allt större förstående för kulturella och åskådningsmässiga skillnader samt kulturell sensitivitet. I svaren kopplades mångkulturellt kunnande samman med språkkunskaper och exempelvis kunnande inom sensitivt bemötande och kännedom om olika kulturer och seder. 

– Globalisering och migration skapar ett behov av bättre förståelse av kulturell mångfald. Framtidens socionomer måste ha ett etiskt hållbart förhållningssätt och kunna beakta social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i sitt arbete, konstaterades i ett av svaren. 

I svaren framkom att invandring ses som en av lösningarna på bristen på arbetskraft. Den ökade mångfalden i samhället bör dock även ta sig uttryck i förändrade tillvägagångssätt. I svaren lyfte man fram fördomar på arbetsmarknaden och i samhället, ogrundade krav på kunnande och erfarenhet samt andra hinder på arbetsmarknaden.

– Resultaten ger anledning att reflektera över vilka åtgärder som krävs för att garantera tillräckligt kunnande inom bemötande samt kulturellt kunnande och sensitivitet hos företag och arbetsgemenskaper som internationaliseras, sammanfattar Vihtori Suominen.

PFK samlade in information om förändringar i behovet av kunnande med en enkät sommaren och hösten 2022. Under våren publiceras fler prognostiseringsresultat, bland annat enligt bransch. Prognostiseringsforum för kunnande sammanför en bred skara företrädare för utbildningssektorn och arbetslivet för att diskutera och reflektera över vilken utbildning och vilken typ av kunnande som behövs i arbetslivet i framtiden.

Mer information: 
Specialsakkunnig Vihtori Suominen, Utbildningsstyrelsen, tfn 
029 533 1674, fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)