Nyheter

Digital säkerhetskompetens och hållbarhetskompetens kännetecknar framtidens arbetsliv

Aktuellt Digitalisering Prognostisering
Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen ökar behovet av digital kompetens inom olika yrken i framtiden. Grundläggande digitala färdigheter är inte längre tillräckliga inom något yrke, men störst är kraven på kunnande inom digital säkerhet. Den gröna övergången innebär för sin del ett ökat behov av kompetens inom hållbarhetsverksamhet. Det här framgår av Utbildningsstyrelsens nya prognosrapport.
Händerna på tangentbordet. Ovanför bilden finns ett nät med lås.

Utbildningsstyrelsens rapport innehåller prognoser för förändringar i behovet av mångsidig kompetens fram till 2030-talet. Mångsidig kompetens är kompetens som krävs inom olika ekonomiska sektorer och som kan utnyttjas i arbetsuppgifter inom olika branscher. Rapporten bygger på en enkät som genomfördes med hjälp av Prognostiseringsforum. Enligt resultaten från enkäten kännetecknas framtidens arbetsliv oberoende av yrke av digital kompetens och hållbarhetskompetens. 

I rapporten bedöms digital säkerhetskompetens vara den viktigaste formen av kompetens och kräva den mest avancerade sakkunskapen. Digitaliseringen och den ökande automatiseringen förutspås förändra behoven av kompetens inom olika branscher. I synnerhet den ökade användningen av artificiell intelligens förutsätter att man behärskar mer omfattande uppgiftshelheter. Striktare dataskyddsbestämmelser och ökad förekomst av cyberattacker bidrar till ett ökat behov att dataskyddskompetens.   

Digitaliseringen av arbetet i allt högre grad leder till att betydelsen av digital kompetens över lag framhävs i framtiden. 

– Grundläggande digitala färdigheter räcker inte längre, utan inom samtliga branscher krävs åtminstone mer avancerad digital kompetens, konstaterar Vihtori Suominen, specialsakkunnig vid Utbildningsstyrelsen. 

I framtidens arbetsliv krävs även hållbarhetskompetens. År 2030 anses klimatförändringen vara en central faktor som påverkar kompetensbehoven. Detta förutsätter utöver förmågan att bedöma effekterna för miljön av det egna agerandet även en medvetenhet om alternativa tillvägagångssätt.

– Hållbarhetskompetens utgör en grund för arbetssätt som stöder den gröna övergången. Hållbarhet blir på detta vis en del av rutinerna, processerna eller arbetssätten, till exempel förmågan att använda naturresurser och material på ett sparsamt sätt inom produkt- och materialkompetens, konstaterar Suominen.

Rapporten har koppling till verksamheten inom Prognostiseringsforum för kunnande (PFK). Informationen om förändrade kompetensbehov samlades in med en enkät under sommaren och hösten 2022. Enkäten omfattade 130 yrken och man tog emot 1 075 svar. Under våren publiceras fler prognostiseringsresultat enligt bransch från enkäten. 

Prognostiseringsforum för kunnande (PFK) är ett gemensamt sakkunnigorgan för Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet som tar fram prognostiseringsinformation om behov av kunnande och utbildning i Finland. Prognostiseringsforumet för regelbundet samman en bred skara sakkunniga inom utbildningssektorn och arbetslivet för att diskutera och reflektera över vilken utbildning och vilken typ av kunnande som behövs i arbetslivet i framtiden. Den aktuella rapporten som utarbetats av Utbildningsstyrelsens prognostiseringsgrupp utgår från prognostiseringsinformation som tagits fram av PFK och dess bakomliggande grupper.

Mer information:

  • Specialsakkunnig Vihtori Suominen, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1674, vihtori.suominen [at] oph.fi