Nyheter

Education at a Glance: Yrkesutbildning mer populärt i Finland än i OECD-länderna

Aktuellt Yrkesutbildning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Internationell jämförelse
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat sin årliga indikatorpublikation som jämför utbildningssystem, Education at a Glance (EAG). I publikationen för 2023 ligger fokus på yrkesutbildning. Granskningen gällde huvudsakligen år 2021.
Kuvituskuva, tyttö poraa

Enligt rapporten Education at a Glance har OECD-länderna ökat flexibiliteten inom utbildningen på andra stadiet. Genom att göra studierna på andra stadiet mångsidigare svarar man på arbetsmarknadens föränderliga behov och den ökande efterfrågan på yrkesutbildning.  

De strikta gränserna mellan allmänbildande och yrkesinriktade examina har gradvis sänkts och man har strävat efter mer omfattande helheter som öppnar upp för flexiblare studievägar för de studerande till fortsatta studier och arbetsmarknaden.

I Finland lockar yrkesutbildningen människor i olika åldrar 

I Finland är yrkesutbildningen populär och studierna lockar mångsidigt människor i olika åldrar. Inom yrkesutbildningen studerar både unga som fullföljt den grundläggande utbildningen och avlägger sin första examen, unga vuxna som genast efter gymnasiet riktat in sig på yrkesutbildning samt vuxna som vill byta bransch eller uppdatera sitt kunnande och utveckla sina färdigheter så att de motsvarar arbetslivets behov.  

I Finland studerar 68 procent av alla studerande på andra stadiet inom yrkesutbildning, medan motsvarande siffra i OECD-länderna är 44 procent i genomsnitt. Förklaringen till Finlands höga siffra är antalet vuxenstuderande. I Finland studerar 44,8 procent av alla studerande på andra stadiet i åldern 15–19 år inom yrkesutbildning, vilket är en något högre andel än i OECD-länderna i genomsnitt (37,4 procent).

Andelen personer i åldern 25–34 år som avlagt yrkesutbildning på andra stadiet är i Finland (36,8 procent) den tredje högsta bland OECD-länderna, och nästan dubbelt så hög som OECD-genomsnittet (19,7 procent). 

Medelåldern för studerande inom yrkesutbildning på andra stadiet är 21 år i OECD-området och 20 år i EU-länderna. I Finland är medelåldern klart högre: 28 år.

Flest studerande utexamineras från det tekniska området

I snitt utexamineras 36 procent av alla yrkesstuderande på andra stadiet i OECD från det tekniska området. De näst populäraste branscherna är handel och administration samt tjänstebranschen: 18 procent respektive 16 procent. 

Också i Finland är teknik det populäraste utbildningsområdet (29 procent). De näst populäraste områdena är handel och administration (23 procent), social- och hälsovård (20 procent) och tjänstebranschen (19 procent). 

Yrkesutbildning och arbetsmarknad

I Finland förblir sysselsättningsgraden för unga vuxna (i åldern 25–34 år) som avlagt en yrkesexamen relativt låg (79 procent), och den ligger klart under den allmänna nivån i Norden (87–93 procent), i de tyskspråkiga länderna (87–89 procent) och i EU- och OECD-länderna (83 procent). I Finland är dock sysselsättningsgraden för unga som avlagt en utbildning på andra stadiet klart högre än för dem som enbart har utbildning på grundstadiet.  

Utbildningen jämnar ut skillnaden mellan könen i fråga om sysselsättning, men inte i fråga om lön

Det finns skillnader mellan kvinnor och män när det gäller fördelarna med utbildning. I Finland var sysselsättningsgraden för kvinnor utan en examen på andra stadiet endast 41 procent år 2022, medan sysselsättningsgraden för kvinnor med högre utbildning var 86 procent. Bland männen var motsvarande siffror 55 och 92 procent. Bristen på utbildning utgör alltså en särskilt stor risk för kvinnornas sysselsättning.

Merparten av barnen deltar i småbarnspedagogik vid tre års ålder 

I OECD-länderna deltar i genomsnitt 18 procent av alla barn under två år i småbarnspedagogik. Vid två års ålder stiger deltagandet till 43 procent, men det finns en stor variation mellan länderna. I fråga om treåringar är det genomsnittliga deltagandet 72 procent i OECD-länderna och hela 80 procent i EU-länderna.

I Finland, där rätten till småbarnspedagogik börjar tidigt, ligger deltagandegraden bland tvååringar betydligt över OECD-genomsnittet (72 procent). I de äldre åldersgrupperna ligger deltagandet i Finland nära genomsnittet, medan Finland ännu i början av detta årtusende utmärkte sig med låga deltagarsiffror i internationella jämförelser.

Småbarnspedagogiken en kvinnodominerad bransch i hela OECD

Småbarnspedagogiken är en kvinnodominerad bransch i alla de OECD-länder som det finns tillgång till information. Av lärarna inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning för barn över tre år är 96 procent kvinnor. I flera OECD-länder har man under de senaste åren försökt locka fler män till branschen. I Finland hölls andelen manliga lärare oförändrad på 3 procent under 2013–2021. 

Internationellt sett rätt få obligatoriska lektioner i grundskolorna i Finland

Läsåret 2022–2023 hade OECD-eleverna i genomsnitt 7 634 undervisningstimmar i obligatoriska läroämnen under den obligatoriska skolgången som motsvarar den grundläggande utbildningen i Finland. I Finland hade eleverna i årskurs 1–9 sammanlagt 6 384 undervisningstimmar i obligatoriska läroämnen under läsåret 2022–2023.

Andelen internationella studerande förblev rätt stabil under coronaåren 2019–2021

År 2021 var 6,4 procent (cirka 4,3 miljoner) av alla studerande i OECD-länderna internationella examensstuderande. Aningen oväntat hölls den genomsnittliga andelen internationella studerande relativt stabil i OECD-länderna under covid-19-pandemin åren 2019–2021.

I Finland var andelen internationella studerande år 2021, liksom under tidigare år, 8 procent av alla studerande på högskolenivå. Andelen internationella studerande är större på de högre utbildningsnivåerna: på lägre högskolenivå var andelen internationella studerande 6 procent av alla studerande, på högre högskolenivå 11 procent och på forskarutbildningsnivå 26 procent. 

I OECD-länderna valde de internationella studerandena oftare än de lokala studerandena att studera vid naturvetenskapliga och tekniska program, även i Finland.

Undervisnings- och kulturministeriets meddelande

Mer information:

  • Småbarnspedagogik och grundläggande utbildning: Petra Packalen (Utbildningsstyrelsen), tfn 02953 31162
  • Utbildning på andra stadiet: Erno Hyvönen (undervisnings- och kulturministeriet), tfn 02953 30398
  • Högskoleutbildning: Jukka Haapamäki (undervisnings- och kulturministeriet), tfn 02953 30088