Nyheter

Effektiv dialog mellan arbetslivskommissioner, utbildningsförvaltning och utbildningsanordnare

Utbildning och examina Yrkesutbildning Arbetslivskommissioner
Medlemmarna i arbetslivskommissionerna samlades i februari tillsammans med representanter för utbildningsförvaltningen för att utvärdera och utveckla innehållet i de lägesbilder som arbetslivskommissionerna sammanställt. Vidare delade man goda modeller för arbetet i arbetslivskommissionerna. I fortsättningen vill man ha en effektivare dialog mellan arbetslivskommissionerna och utbildningsförvaltningen.
Ihmiset pöydän ääressä

Arbetslivskommissionen sammanställer årligen information om genomförandet av yrkesprov och kvaliteten på bedömningen av kunnandet inom sin egen bransch. Det arbetet utgör en del av arbetslivskommissionernas uppgift för att säkra kvaliteten inom yrkesutbildningen. Betydelsen av arbetslivskommissionernas lägesbilder lyftes fram i diskussionen. Kommissionernas lägesbilder ger både utbildningsanordnarna och undervisnings- och kulturministeriet viktig information.

– Det behövs oberoende utvärderingar av yrkesutbildningens kvalitet och här bidrar arbetslivskommissionernas lägesbilder med viktig information, konstaterade undervisningsråd Mari Pastila-Eklund från undervisnings- och kulturministeriet.

En gemensam vilja att utöka dialogen

I utvärderingsrapporten gällande arbetslivskommissionernas nuläge som publicerades på föregående års sida lyfte man upp behovet av att utöka dialogen mellan kommissionerna, utbildningsförvaltningen och utbildningsanordnarna. 

- En tätare dialog med utbildningsanordnarna skulle stärka kommissionernas roll som partner i utvecklingen av utbildningsanordnarnas verksamhet, konstaterar undervisningsråd Laura Jauhola

Arbetslivskommissionerna är huvudsakligen nöjda med samarbetet med Utbildningsstyrelsen. Man vill ändå utveckla användningen av kommissionernas information och iakttagelser på myndighetsnivå. 

Arbetslivskommissionerna gör besök i utbildningsanordnarnas yrkesprovsmiljöer och håller sina möten hos utbildningsanordnarna. I de situationerna blir det naturligt att föra en dialog med företrädarna för utbildningsanordnarna och kommissionerna får samtidigt en möjlighet att lära känna läroanstalternas verksamhet och utrymmen. 

När det inte längre finns begränsningar av sammankomster har arbetslivskommissionerna i allt högre grad ordnat samarbetsmöten för utbildningsanordnarna och företrädare för arbetslivet. Även under den här våren ordnar flera arbetslivskommissioner samarbetsmöten där man kan diskutera genomförandet av yrkesproven och kvaliteten på bedömningen av kunnandet utgående från lägesbilderna. Vidare ger mötena en möjlighet att skapa nätverk och dela med sig av goda erfarenheter. 

Arbetslivskommissionerna sammanställer lägesbilder

Förra sommaren publicerade arbetslivskommissionerna lägesbilder med information om genomförandet av yrkesprov och kvaliteten på bedömningen av kunnandet för åren 2020–2021. Den här våren sammanställer arbetslivskommissionerna nya lägesbilder för år 2022. Arbetslivskommissionerna baserar sig på nationell information om uppföljning, respons och utvärdering utöver de iakttagelser de gjort under besöken hos utbildningsanordnarna. Arbetslivskommissionernas lägesbilder blir klara till hösten.