Nyheter

Ett åtgärdsprogram till stöd för elever med invandrarbakgrund har inletts i samarbete av undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU

Aktuellt Grundläggande utbildning Integration Utveckling av utbildningen Modersmål och litteratur Det andra inhemska språket, svenska (ruotsi) Det andra inhemska språket, finska
Målet för åtgärdsprogrammet är att stödja färdigheter i undervisningsspråket och grundläggande färdigheter samt att säkerställa smidiga övergångar för elever med invandrarbakgrund. Detta utvecklingsarbete utförs med statens specialunderstöd av 60 projektaktörer, det vill säga KIEPPI-projekt, runt om i landet. NCU genomför utvecklande utvärdering av projekten för att stödja effekterna av verksamheten, tillsammans identifiera god praxis och sprida resultaten.
Tre elever springer utanför.

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har inlett ett åtgärdsprogram för att stödja inlärnings- och skolgångsfärdigheterna hos elever med invandrarbakgrund. Programmet genomförs under åren 2022–2026 och riktas särskilt till elever i årskurs 7–9. Målet för åtgärdsprogrammet är att förbättra beredskapen inom skolsystemet för att ta hand om i synnerhet de ungdomar som kommer till Finland först i högstadieåldern och vars tidigare utbildningsbakgrund är mycket begränsad. Med åtgärdsprogrammet söker man hitta lösningar för att stödja elevernas färdigheter i undervisningsspråket och stärka deras skolgångsfärdigheter. 

- Antalet elever med invandrarbakgrund inom den grundläggande utbildningen ökar hela tiden. Det är ytterst viktigt att säkerställa att vårt utbildningssystem kan svara på behoven hos den växande andelen av befolkningen med invandrarbakgrund och att den grundläggande utbildningen är likvärdig för alla befolkningsgrupper. Den grundläggande utbildningen har ett särskilt ansvar för att säkerställa fungerande kunskaper i finska och svenska – därför bör man satsa på elevernas språkfärdigheter i synnerhet inom den grundläggande utbildningen, konstaterar undervisningsrådet Anna Mikander vid undervisnings- och kulturministeriet.  

Förhoppningen är att de nya rutinerna blir en del av skolans vardag

Utbildningsstyrelsen utlyste våren 2022 ett statligt specialunderstöd för stöd till elever med invandrarbakgrund. Understödets storlek var 12 miljoner euro. Total 60 utbildningsanordnare beviljades understöd. Anordnarna beviljades finansiering för projekt i syfte att stärka bland annat utvecklingen av elevernas färdigheter i undervisningsspråket och deras grundläggande färdigheter samt för att säkerställa smidiga övergångar från förberedande undervisning till grundläggande utbildning och senare till andra stadiet. 

- I målen för projekten framhävs främjande av språklig medvetenhet och språkmedveten undervisning, stöd för övergången från förberedande undervisning till grundläggande utbildning och identifiering av utmaningar med koppling till elevens lärande. Det viktigaste är att rutinerna som utarbetats inom projekten blir en del av vardagen i skolan, säger undervisningsrådet Katri Kuukka vid Utbildningsstyrelsen.

NCU genomför utvecklande utvärdering av KIEPPI-projekten för att stödja effekterna av utvecklingsverksamheten, tillsammans identifiera god praxis och sprida resultaten. Utvärderingen stöder förändringen och främjar skapandet av bestående verksamhetsmodeller. En sammanfattning som innehåller rekommenderade åtgärder på såväl lokal som nationell nivå görs av resultaten.  

Som en del av den utvecklande utvärderingen kartläggs antalet elever med invandrarbakgrund i årskurs 7–9 som saknar skolbakgrund, eller viktiga grundläggande färdigheter med tanke på skolgången, för närvarande i Finland. Dessutom samlar man in information om elever med invandrarbakgrund vars skolgång försvåras av traumabaserade eller neurologiska utmaningar.  

- NCU:s utvecklande utvärdering bidrar till ny kunskap, spridning av resultaten och en starkare gemensam syn. Aktörerna som deltar i KIEPPI-projekt erbjuds stöd för sin utvecklingsverksamhet under projektperioden så att verksamheten etableras och blir en del av kommunernas och skolornas vardag, säger enhetschef Salla Venäläinen.   

Mer information om åtgärdsprogrammet