Nyheter

Finländska högskolor väl representerade i ansökningsomgången för Erasmus+ Europeiska universitet

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen
Europeiska kommissionen har publicerat resultaten för ansökningsomgången 2023 för Erasmus+ Europeiska universitet. Hela 11 finländska högskolor finns bland de 30 valda nätverken.
Eurooppa karttapallossa

Vid ansökningsomgången för Europeiska universitet 2023 beviljades finansiering för rekordbeloppet 402,2 miljoner euro. Stöd beviljades till 23 nätverk, som fortsätter sin verksamhet, och sju nya nätverk. Varje nätverk beviljades maximalt 14,4 miljoner euro för fyra år.

Det totala antalet Europeiska universitet-nätverk uppgår nu till 50 stycken. Nätverken representerar 430 högskolor i 35 länder. Länder som deltar i aktionen är EU:s medlemsländer, Island, Norge, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet.   

Finländska högskolor väl representerade     

Ansökningsomgången var en succé för de finländska högskolorna. De finländska högskolorna medverkar i 11 Europeiska universitet-nätverk som beviljades finansiering vid ansökningsomgången 2023.  

Efter Erasmus+ programperiodens (2021-2027) två ansökningsomgångar medverkar finländska högskolor i totalt 19 nätverk. Av universiteten deltar 12 av 13 finska universitet och av yrkeshögskolorna deltar sju av 24 yrkeshögskolor. Detta innebär att Finland är mycket välrepresenterat i nätverken både en nationell och europeisknivå.  Ett brett val av högskolor från olika delar av Finland garanterar en aktiv roll och en värdefull utgångspunkt för högskoleutbildningens banbrytande utvecklingsarbete. Direktör Jonna Korhonen från undervisnings- och kulturministeriet anser att de finländska högskolornas framgångar är viktiga för det europeiska samarbetet. "De finländska högskolornas framgångar är glädjande. Högkvalitativ högre utbildning är avgörande för Europas konkurrenskraft, hållbara tillväxt och välstånd. Genom att förena sina krafter och föra samman know-how kan europeiska universitet vara mer än bara summan av sina delar, säger Korhonen. 

Alla sex finländska högskolor som beviljades finansiering under den första ansökningsomgången 2020 lyckades även säkra fortsatt finansiering under ansökningsomgången 2023.  Utöver detta har två befintliga nätverk fått en finländsk högskola (Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Svenska handelshögskolan) som ny medlem.  

Sju nya nätverk beviljades finansiering under ansökningsomgången 2023. I tre av dessa nätverk ingick en finländsk högskola (LUT-yliopisto, Metropolia-ammattikorkeakoulu ja Konst-universitetet).  I denna ansökningsomgång finansierades för första gången ett nätverk där en finsk högskola fungerar som koordinator för nätverket. Yrkeshögskolan Metropolia koordinerar nätverket UREKA SHIFT. Innovationsdirektör Mona Roman, som var koordinator för nätverkets ansökan, kommenterade den framgångsrika ansökan på följande sätt: "Vi förväntar oss av initiativet framför allt är en betydande konsolidering av det europeiska samarbetet så att det blir en integrerad del av Metropolias studenters, föreläsares, forskares, administrativ personalens och samarbetspartners dagliga verksamhet”. 

Finländska högskolor ingår i följande nätverk som beviljades finansiering 2023:

  • ENGAGE.EU: The European University Engaged in Societal Change, ny finländsk medlem Hanken Svenska handelshögskolan   
  • Ny! EULiST: European Universities Linking Society and Technology, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  
  • EUNICE - European University for Customised Education, Vaasan yliopisto  
  • E3UDRES2, Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions, ny finländsk medlem Jyväskylän ammattikorkeakoulu  
  • INVEST: INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance, Karelia-ammattikorkeakoulu  
  • Ny! IN.TUNE: Innovative Universities in Music & Arts in Europe, Konst-universitetet   
  • RUN-EU: Regional University Network – European University, Hämeen ammattikorkeakoulu  
  • ULYSSEUS: Ulysseus European University, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu  
  • UNIC: The European University of Cities in PostIndustrial Transition, Oulun yliopisto  
  • Ny! UREKA SHIFT: Urban Research and Education Knowledge Alliance, Metropolian- ammattikorkeakoulu (koordinaattori)  

Europeiska universitet möjliggör innovativt och fördjupat samarbete  

Syftet med Europeiska universitet-nätverken (European Universities) är att forma framtidens högskoleutbildning och främja europeiska värden och identitet.  

Högskolorna inom nätverken försöker tillsammans hitta nya former för ett långsiktigt, strukturellt, hållbart och systematiskt samarbete inom utbildning, forskning och innovationsverksamhet.  Inom nätverken sker ett fördjupat samarbete som omfattar hela högskolan. Detta innebär att en högskola endast kan vara medlem i ett nätverk. 

Initiativet Europeiska universitet är en central del av förverkligandet av det europeiska området för utbildning senast 2025. I den europeiska strategin för högskolor (eng. European Strategy for Universities) strävar man att det 2024 ska finnas 60 Europeiska universitet-nätverk vars verksamhet omfattar över 500 högskolor. För detta har kommissionen reserverat 1,1 miljarder euro inom programmet Erasmus+ under 2021–2027. 

Nästa ansökningsomgång utlyses hösten 2023. Utlysningen gäller 2024 ansökningsomgång som kommer att gälla ansöka om finansiering för inrättandet av nya nätverk.