Meddelanden

Gemensam ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen börjar den 21 februari

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Antagning av studerande
I den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen går det att med en ansökningsblankett söka till alla utbildningar efter den grundläggande utbildningen, dvs. till utbildningar på andra stadiet, utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) och till folkhögskolornas linjer för läropliktiga. 
Kaksi tyttöä kirjoittamassa.

Gemensam ansökan är avsedd för dem som går ut grundläggande utbildning och för dem som saknar en examen. De som redan har avlagt yrkesinriktad examen, högskoleexamen eller gymnasium kan söka till fortsatta studier i kontinuerlig ansökan. 

Ansökningstiden i den gemensamma ansökan är 21.2–21.3.2023 och ansökan görs i Studieinfo.fi som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. 

Utbildningar som man kan söka till i gemensam ansökan: 

  • yrkesinriktade grundexamina
  • gymnasieutbildning
  • Hux-utbildning som handleder för examensutbildning
  • yrkesinriktade grundexamina och Hux-utbildning, vilka ordnas med krävande särskilt stöd
  • TELMA-utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv
  • folkhögskolornas studielinjer för läropliktiga.

Över 86 000 studieplatser i den gemensamma ansökan

I den gemensamma ansökan erbjuds denna vår 86 300 nybörjarplatser. Av dessa finns 38 790 inom yrkesutbildning och 39 250 inom gymnasieutbildning. Inom svenskspråkig gymnasieutbildning erbjuds 2 760 nybörjarplatser och inom yrkesinriktade grundexamina 1 890 platser.

Inom Hux-utbildning erbjuds sammanlagt 5 020 nybörjarplatser, av vilka 180 inom svenskspråkig utbildning. Hux-utbildning är avsedd för dem som behöver handledande utbildning innan de söker till examensutbildning. Under Hux-utbildningen är det möjligt att höja den grundläggande utbildningens vitsord samt avlägga gymnasiestudier och yrkesinriktade studier.

Vid specialyrkesläroanstalterna finns cirka 2 360 nybörjarplatser att söka till, av vilka ungefär 70 inom svenskspråkig utbildning. Ungefär 1 020 nybörjarplatser är inom yrkesinriktade grundexamina som ordnas med krävande särskilt stöd. Dessutom erbjuds cirka 800 nybörjarplatser till Hux-utbildning och cirka 540 nybörjarplatser till TELMA-utbildning. Utbildning med krävande särskilt stöd är avsedd för sökande med grava inlärningssvårigheter, handikapp eller sjukdom.

På folkhögskolelinjerna för läropliktiga erbjuds sammanlagt 1 290 platser, av vilka 145 finns inom svenskspråkig utbildning. 

En poängräknare som stöd för förberedelse inför ansökan

I Studieinfo finns nu en poängräknare och poänggraf som stöd för planeringen av ansökan.

Sökande kan kolla de lägsta godkända poängantalen under fem tidigare år för samma ansökningsmål och jämföra sitt eget poängantal med de tidigare poängen. Med poängräknaren kan sökanden bedöma sin egen chans att bli antagen till utbildningen.  

Den gemensamma ansökan är huvudsaklig ansökningsväg för läropliktiga

En läropliktig ska söka till utbildning på andra stadiet, utbildningar i övergångsskedet eller annan läropliktsenlig utbildning före utgången av den sista årskursen inom den grundläggande utbildningen. Läropliktiga elevers skyldighet att ansöka uppfylls i den gemensamma ansökan. 
Ansökan och antagning i praktiken

I den gemensamma ansökan kan en sökande ange 1–7 ansökningsönskemål. Sökande sätter sina ansökningsönskemål i prioritetsordning i ansökningsblanketten och hen kan bli antagen till det högsta ansökningsönskemålet som hens antagningsframgång räcker till. Sökande kan ändra sina ansökningsönskemål endast under ansökningstiden. 

Läroanstalterna kan ordna inträdesprov eller intervjuer för sökanden. Läroanstalterna kan vid behov också bedöma de sökandes språkliga färdigheter. Läroanstalterna kallar sökanden till inträdesproven under april och publicerar antagningsresultaten tidigast den 15 juni. 

Hjälp vid ansökan av Studieinfos rådgivning

Studieinfos ansökningsrådgivning ger råd och hjälp för ansökan. Telefonrådgivningen är öppen kl. 9.30–13 under ansökningstiden och kl. 9.30‒15.00 under den sista ansökningsdagen.

Kontaktinformation till rådgivningen: 
info [at] studieinfo.fi 
tfn 029 533 1010

Mer information 

Sakkunnig Sofia Åkerblom, tel. 029 533 1146, sofia.akerblom [at] oph.fi