Nyheter

God praxis för Erasmus+-ackreditering finns nu på ett och samma ställe – utredningen hjälper organisationer när de ansöker om ackreditering

Program Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Ackreditering Internationalisering
Utbildningsstyrelsen lät år 2022 göra en utredning om god praxis för Erasmus+-planer som lämnas in av organisationer och konsortier inom allmänbildande utbildning eller vuxenutbildning. Som material användes ackrediteringsansökningar från ansökningsomgångarna år 2020 och 2021 och bedömningar av dessa.
Kädet läppärin näppäimistöllä

Syftet med utredning är att erbjuda stöd för ansökningsprocessen för organisationer som planerar att ansöka om ackreditering, att göra det lättare för organisationer som redan är ackrediterade att utvärdera och utveckla sin egen verksamhet och att styra det nationella kontorets arbete med att handleda och ge råd vid verkställandet av programmet.

I god praxis för Erasmus+-planer för organisationer och konsortier som beviljats ackreditering ingår enligt utredningen bland annat att målen för verksamheten är realistiska och att åtgärderna för att uppnå målen är konkret beskrivna. Det är även viktigt att organisationerna och konsortierna följer upp och utvärderar hur de lyckas med att uppnå målen. Dessutom är det viktigt att målen som ställts upp för den internationella verksamheten har en koppling till organisationens eller konsortiets mer allmänna mål och utgår från verkliga behov.

God praxis som identifierades i utredning är även att delaktiggöra medlemmarna i gemenskapen i utarbetandet av Erasmus+-planen och skapa en samsyn samt definiera målen tillsammans. Ledningen bör förbinda sig till verksamheten och man bör försäkra sig om att mobiliteten är till nytta för hela gemenskapen – även de elever/studerande och medlemmar i personalen som inte själva deltar i mobilitetsinsatserna.

Möjligt att ansöka om ackreditering en gång per år

Under Erasmus+-programperioden som inleddes 2021 kan även organisationer inom allmänbildande utbildning och vuxenutbildning ansöka om ackreditering för mobilitet. En organisation eller ett konsortium som ansöker om ackreditering ska utarbeta en Erasmus+-plan för genomförandet av mobilitetsinsatserna.

Ackreditering möjliggör en stabil övergång från enskilda projekt till mer systematisk och strategisk flerårig internationaliseringsverksamhet. Nästa ansökningsomgång avslutas hösten 2023.

Mer information
Allmänbildande utbildning, mobilitetsprojekt: sirkka.saikkala(at)oph.fi
Vuxenutbildning, mobilitetsprojekt: johanna.tarvainen(at)oph.fi 
Internationaliseringstjänster för allmänbildande utbildning och vuxenutbildning: sirpa.holmstrom(at)oph.fi