Nyheter

Graden av planering av jämställdhet och likabehandling vid läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet varierar

Aktuellt Fritt bildningsarbete Välbefinnande Jämlikhet och delaktighet
Minimikraven för planeringen av jämställdhet och likabehandling uppfylls i olika grad vid läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet. Ungefär hälften av läroanstalterna har planer som utarbetats i enlighet med jämställdhets- och diskrimineringslagen. En särskild utmaning är de studerandes deltagande i planeringsprocessen. Detta framgår av Utbildningsstyrelsens nya enkät, vars resultat publiceras idag.
Opiskelijoita luokassa sivulta ja takaapäin kuvattuna.

Med enkäten utreddes processen för planeringen av jämställdhet och likabehandling vid läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet, planernas innehåll, personalens och de studerandes deltagande och behoven av utveckling av planeringen. Resultaten av enkäten visar att endast ungefär hälften av läroanstalterna som besvarade enkäten har planer som utarbetats enligt läroanstalt på det sätt som lagstiftningen förutsätter, där både personalen och de studerande deltagit i utarbetandet av planerna. En särskild utmaning är de studerandes deltagande i planeringsprocessen.

Resultaten av enkäten visar att de studerandes deltagande i planeringen av jämställdhet och likabehandling bör stärkas. Det förekommer att man frågar de studerande om deras åsikter och erfarenheter, men de studerande bidrar oftast i liten utsträckning till valet och genomförandet av åtgärderna. När man går ut med information om de färdiga planerna ligger fokus på information till personalen.

I läroanstalternas planer förekommer även variation i hur man behandlar grunderna för diskriminering enligt jämställdhetslagen och diskrimineringslagen.

I planerna beaktas jämställdhet mellan könen, men åtgärder för att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck saknas i många läroanstalters planer trots den uttryckliga skyldigheten att planera för detta enligt jämställdhetslagen. Tillgängligheten i läroanstalternas verksamhet beaktas dock väl, konstaterar forskare Anna Mikkola.

Utbildningsstyrelsen stöder planeringen av jämställdhet och likabehandling vid läroanstalterna

Skyldigheten att systematiskt arbeta för att främja jämställdhet och likabehandling vid läroanstalten omfattar all lagstadgad utbildning. Skyldigheten omfattar även läroanstalter inom det fria bildningsarbetet. Läroanstalter inom det fria bildningsarbetet är medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsutbildningscenter och studiecentraler.

Läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet ordnar ofta kortvarig utbildning i kursform och det kan vara svårt att hitta fungerande tillvägagångssätt. Här behöver läroanstalterna stöd, säger undervisningsrådet Heikki Tulkki.

Syftet med planeringsskyldigheten är att stöda och handleda arbetet med att främja jämställdhet och likabehandling vid läroanstalten och få till stånd konkreta förändringar i läroanstaltens verksamhet.

Utbildningsstyrelsen stöder planeringen av jämställdhet och likabehandling vid läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet med webbinarier under hösten. Under webbinarierna fördjupar man sig i de olika skedena av planeringsprocessen och delar med sig av goda tillvägagångssätt för uppfyllandet av planeringsskyldigheten.

Mer information:

Heikki Tulkki, undervisningsråd, +358 29 533 1971, heikki.tulkki [at] oph.fi

Mirka Råback, sakkunnig, +358 29 533 1184, mirka.raback [at] oph.fi

Anna Mikkola, forskare, +358 40 966 7373, aninmikk [at] gmail.com