Nyheter

I de nya Erasmus+ samarbetspartnerskap främjas den digitala transformeringen av högskoleutbildningen

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering Utveckling av utbildningen
Utbildningsstyrelsen har fattat beslut om finansiering i ansökningsomgången för samarbetspartnerskap inom Erasmus+ som avslutades i mars 2023. Sammanlagt 28 ansökningar lämnades in i anslutning till högskolesektorn och finansiering beviljades nio projekt. Utöver digital transformering är delaktighet ett tema i flera av de nya projekten. En ny prioritering vid ansökningsomgången var Ukraina, vilket resulterade i att ett projekt där en högskola i Ukraina deltog beviljades finansiering.
Erasmus+ samarbetspartnerskap för högre utbildning 2023 infografik om ansökningsomgången

Vid ansökningsomgången för Erasmus+-samarbetspartnerskap för högre utbildning våren 2023 mottogs 28 ansökningar, varav tio gällde finansiering till ett enhetsbelopp av 250 000 euro och 18 finansiering till ett enhetsbelopp av 400 000 euro. Antalet ansökningar fördubblades jämfört med ansökningsomgången förra året och det totala ansökta beloppet finansiering uppgick till 9,7 miljoner euro.

Yrkeshögskolorna deltog även denna gång aktivare i ansökningsomgången än universiteten: av de 28 ansökningarna koordinerades 21 in av yrkeshögskolor och sju av universitet. Totalt lämnades ansökningar in av 15 olika högskolor.

Nio projekt beviljades finansiering

Utbildningsstyrelsen beviljade Erasmus+-finansiering till nio samarbetspartnerskap: tre projekt beviljades ett enhetsbelopp på 250 000 euro och sex projekt 400 000 euro. Det beviljade stödbeloppet är totalt 3,15 miljoner euro. Av ansökningarna godkändes 32 procent.

Projekten som beviljats finansiering koordineras av sex olika högskolor. I projekten medverkar även andra organisationer, såsom medborgarorganisationer, företag och forskningsinstitut. De godkända projekten inleds i september–december 2023.

Utöver dessa projekt deltar de finländska högskolorna även i samarbetsparnerskap som finansieras via andra länder och via andra sektorer. Det finns ännu inte någon statistik att tillgå om vårens ansökningsomgång.

Teman Ukraina, digital transformering och delaktighet

En ny prioritering vid ansökningsomgången 2023 var utveckling och återuppbyggnad av den högre utbildningen i Ukraina. I Åbo Akademis projekt INCLUDE ME+ deltar International European University i Kiev. Inom projektet utvecklas ett nytt utbildningsprogram, vars mål är att främja delaktighet, aktivt medborgarskap och fred i digitala medier. Inom Haaga-Helia yrkeshögskolas CURATE-projekt är målgruppen studerande med invandrarbakgrund, i synnerhet studerande som flytt från Ukraina.

Av huvudprioriteringarna i programmet Erasmus+ ingår delaktighet även i några av de andra projekten, medan digital transformering, bland annat utveckling och utnyttjande av möjligheterna hos artificiell intelligens, ingår i samtliga av projekten.

De projekt som nu godkänts omfattar ett stort antal teman och utbildningsområden Inom projekten utvecklas bland annat delaktighet och mångfald inom små och medelstora företag, entreprenörsfärdigheter bland studerande, idrottsfysioterapi, användning av lärandeanalytik i stödet till studerande och vård av cancerpatienter. 

Målet för samarbetspartnerskap är att stödja högskoleutbildningens internationalisering och kvalitet. Projekten anknyter också till målen för utbildningssektorn i Europa.

Godkända projekt

  • HAAGA-HELIA YRKESHÖGSKOLA AB, Co-created stUdent centRed incubATor programmE, CURATE 
  • ÖSTRA FINLANDS UNIVERSITET, Improving the quality and sustainability of learning using early intervention methods based on learning analytics, ISILA
  • JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU, Cooperation in Education Knowledge Gateway, CiE_Gateway
  • JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU, Higher education to improve competency in Sports Physiotherapy, SportsComp          
  • TURUN AMMATTIKORKEAKOULU OY, Towards Cancer Care Continuum Approach in Undergraduate Nursing Education, EduCanNURS              
  • TURUN AMMATTIKORKEAKOULU OY, Virtual Children's Hospital for Learning Pediatric Nursing, VirPed
  • VASA UNIVERSITET, Strengthening DEI in Education and SME Management, DEI4SME
  • ÅBO AKADEMI, Building the capacity of universities to develop digital strategies to serve all learners, Digital4All
  • ÅBO AKADEMI, Inclusion, Participation and Peacebuilding through Mediation in Digital Media, INCLUDE ME+

Följande ansökningsomgång

Följande ansökningsomgång för partnerskapsprojekt öppnar sannolikt i slutet av 2023 och avslutas på våren 2024. Vi informerar mer om ansökningsomgången och informationstillfällena i anslutning till den på webbsidorna som berör partnerskapsprojekt inom högskoleutbildningen.