Meddelanden

I gemensam ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning nästan 77 000 sökande

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Antagning av studerande
I den gemensamma ansökan deltog i det närmaste 77 000 sökande, varav 61 580 går ut den grundläggande utbildningen i vår. Av dem som går ut grundläggande utbildningen sökte 94 % till yrkesutbildning eller gymnasieutbildning. Antagningsresultaten blir klara i mitten av juni.
Flickan sitter på trappan, folk går förbi

Den gemensamma ansökan till utbildning efter grundläggande utbildning avslutades tisdagen den 21 mars. För dem som går ut den grundläggande utbildningen eller dem som saknar en examen fanns det omkring 86 300 studieplatser att välja bland.  

Följande utbildningar ingick i gemensam ansökan:

  • yrkesinriktade grundexamina
  • gymnasieutbildning 
  • utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) 
  • yrkesinriktade grundexamina och Hux-utbildning med krävande särskilt stöd 
  • utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
  • folkhögskolelinjer för läropliktiga.

Antalet elever som i vår går ut grundskolan är cirka 62 500, varav 61 580 sökte i gemensam ansökan. Enligt läropliktslagen har de som går ut grundskolan skyldighet att söka sig till fortsatt utbildning, vilket uppfylldes väl. Utöver gemensam ansökan kan eleverna också söka till fortsatt utbildning via kontinuerlig ansökan. 

Mer än hälften av dem som går ut grundläggande utbildningen sökte till gymnasieutbildning och 40 % till yrkesutbildning

Av dem som avslutar den grundläggande utbildningen sökte 94 % i första hand till gymnasium eller yrkesutbildning. I första hand sökte 40 % till yrkesutbildning och 54 % till gymnasieutbildning direkt från grundskolan. Vid gymnasierna och yrkesläroanstalterna erbjuds cirka 78 040 nybörjarplatser. Inom svenskspråkig utbildning finns 2 760 nybörjarplatser vid gymnasierna och 1 890 platser inom yrkesinriktade grundexamina. Till gymnasieutbildning sökte 2 780 och till yrkesutbildning 2 045.

Till gymnasierna sökte i första hand totalt 35 180 unga, vilket är cirka 800 mer än i fjol. I hela landet erbjuds cirka 39 250 gymnasieplatser, varav 2 760 inom svenskspråkig utbildning. Till svenskspråkiga gymnasier sökte 3 260 i första hand. 

Till yrkesutbildning sökte i första hand cirka 35 480 unga, vilket är omkring 6 080 mer än i fjol. Inom yrkesutbildningen finns 38 790 nybörjarplatser, varav 1 890 inom svenskspråkig utbildning. Till svenskspråkig utbildning sökte 2 660 i första hand. 

Att antalet sökande till yrkesutbildning ökat förklaras till stor del av det, att då ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning skedde första gången i samma gemensamma ansökan förra året, sökte en del oavsiktligt till utbildning med krävande särskilt stöd i stället för till yrkesutbildning. Nu har antalet sökande motsvarande sjunkit till utbildningar med krävande särskilt stöd.

Antalet ansökningar till utbildningar som ordnas med krävande särskilt stöd minskade

Till utbildning med krävande särskilt stöd sökte i första hand 2 500, varav 1 020 direkt från grundläggande utbildning. Antalet sökande var 6 700 mindre än i fjol. Det fanns 2 360 nybörjarplatser att söka till. Inom svenskspråkig utbildning som ordnas med krävande särskilt stöd fanns omkring 70 nybörjarplatser. Antalet förstahandssökande var 20.

Till yrkesinriktade grundexamina sökte i första hand 1 780 sökande, till utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) 710 och till utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA) 690 sökande. 

Antalet sökande till Hux-utbildning var 1 640 och till folkhögskolornas linjer för läropliktiga 1 140 

Hux-utbildningen, dvs. utbildning som handleder för examensutbildning, ersätter de tidigare handledande utbildningarna tionde klassen, utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och utbildning som förbereder personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning (LUVA). Det finns 5 020 nybörjarplatser inom Hux, varav 180 inom svenskspråkig utbildning. 

Till folkhögskolornas linjer för läropliktiga sökte i första hand 1 140. Det finns 1 290 nybörjarplatser vid dessa linjer. 

Antagningsresultaten publiceras den 15 juni 

Läroanstalterna kan ordna inträdes- och lämplighetsprov samt intervjuer under april-maj. Sökande kallas till prov eller intervju i början av april. Läroanstalterna kan dessutom vid behov bedöma att sökanden har tillräckliga språkliga färdigheter för utbildningen. 

Antagningsresultaten ges ut den 15 juni. Den som blivit antagen ska senast den 29 juni ta emot sin studieplats. 

En väg till studier också via kontinuerlig ansökan 

Läroanstalterna kan ordna kontinuerlig ansökan för att bland annat fylla på eventuella lediga studieplatser i den gemensamma ansökan. Utbildningarna och ansökningsanvisningarna hittas på läroanstalternas webbplatser och i Studieinfo.fi. 

Om en grundskoleelev blir utan studieplats ger elevhandledaren under sommaren stöd och handledning för att hitta en lämplig studieplats. Om eleven efter sommaren fortfarande saknar studieplats, övergår ansvaret för handledningen och övervakningen till den kommun där den unga är bosatt i.  

Tilläggsinformation

Sakkunnig Sofia Åkerblom, tel. 029 533 1146, sofia.akerblom [at] oph.fi