Nyheter

Inom EU-program begränsas beviljandet av EU-finansiering till vissa ungerska organisationer

Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport
Inom EU-program begränsas beviljandet av EU-finansiering till vissa högskolor som drivs av offentliga ungerska stiftelser samt andra organisationer med anledning av Ungerns brott mot EU:s rättsstatsprinciper.
 Europeiska unionens flagga.

Enligt EU-kommissionens anvisningar är det inte efter 22.12.2022 tillåtet att fatta nya beslut om finansiering eller underteckna bidragsavtal för sådana projekt, där en ungersk organisation som omfattas av begränsningen fungerar som koordinator eller partner. Denna begränsning gäller dock inte finansiering som redan beviljats.

Totalt omfattar begränsningen 32 offentliga stiftelser, vars verksamhet omfattar bland annat 21 av Ungerns cirka 50 högskolor. På listan ingår även andra aktörer inom utbildnings- och kultursektorn. 

För programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren har beslutet följande effekter: 

Ungerska organisationer som omfattas av begränsningen är inte behöriga att fungera som koordinator eller partner i projektansökningar vid ansökningsomgången för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren år 2023. Om en ungersk organisation som omfattas av begränsningen deltar i ansökan, kan organisationen i fråga lämnas utanför då ansökan godkänns om detta inte påverkar att projektkonsortiets minimistorlek uppfylls, eller så kan projektets koordinator ges möjlighet att byta till en annan partner, om det är möjligt att genomföra projektet som planerat trots ändringarna. Vi rekommenderar att projektansökan bereds så att projektets behörighet eller planerna för genomförandet av projektet inte påverkas av att den ungerska organisationen eventuellt lämnas utanför.

Detta förfarande gäller både KA1- och KA2-projekt inom Erasmus+ som man ansöker om hos Utbildningsstyrelsen och projektinsatser inom Erasmus+ som man ansöker om hos EACEA.

Detta beslut har ingen inverkan på högskolornas studerande- och personalmobilitet från Finland till Ungern även om utbytesperioderna gäller högskolor som omfattas av begränsningen, eftersom Erasmus+-finansieringen beviljas högskolor i Finland. Begränsningen gäller inte heller mobiliteten från Ungern till Finland om Erasmus+-finansieringen har beviljats högskolorna före beslutet trädde i kraft. Om beslutet fortsättningsvis är i kraft innebär det dock att ungerska högskolor som omfattas av begränsningen inte kan beviljas Erasmus+-finansiering under ansökningsomgången 2023, vilket påverkar mobiliteten från Ungern till andra länder med början från läsåret 2023–2024. Man bör dock beakta att samtliga ungerska högskolor inte omfattas av begränsningen och således kan ordna mobilitet som normalt.

Detta beslut är temporärt och kan upphävas av Europeiska kommissionen om det inte längre finns ett behov av beslutet.