Nyheter

Kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens finns nu i tjänsten eGrunder

Aktuellt Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Läskunnighet-program Digitalisering
Kaksi nuorta tietokoneen ja kirjan äärellä.

Undervisnings- och kulturministeriet publicerade våren 2023 Riktlinjer för digitaliseringen av fostran och utbildning 2027. Dessa riktlinjer utgör tillsammans med Finlands digitala kompass som utarbetats av statsrådet den strategiska grunden för främjandet av digitaliseringen av utbildning.

I och med riktlinjerna för digitaliseringen av fostran och utbildning fortsätter även arbetet med att upprätthålla och utveckla kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens. Kunskapsbeskrivningarna finns i fortsättningen i Utbildningsstyrelsens tjänst eGrunder. Beskrivningarna har publicerats på svenska, finska, samiska och engelska.

– Kunskapsbehoven när det gäller digital kompetens utvecklas och förändras ständigt. Även elevernas och de studerandes grundläggande färdigheter bör fortsättningsvis stärkas. Det är viktigt att vi i Finland har en gemensam syn på vilket kunnande som utgör grundläggande digital kompetens, konstaterar Jarkko Niiranen, direktör vid Utbildningsstyrelsen.

På Utbildningsstyrelsens webbplats finns nu en helhet till stöd för digital kompetens, där det innehåll som producerats inom utvecklingsprogrammet Nylitteracitet finns samlat. På webbsidorna finns kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens från eGrunder och information till stöd för utvecklingen av digital kompetens från småbarnspedagogiken till andra stadiet. På sidorna finns även stöd för bland annat utveckling av digital läskunnighet hos små barn, anskaffning av digitala tjänster och stärkande av elevernas självregleringsförmåga. Innehållet svarar på behov av kompetens i dagens digitaliserade samhälle som efterfrågats av lärare och utbildningsanordnare. Att innehållet behövs påvisas även av forskningen. Materialet Grunderna i dataekonomikompetens för den grundläggande utbildningen och andra stadiet som publicerats av Utbildningsstyrelsen och Sitra innehåller information och tips för det datadrivna samhället. Webbsidornas innehåll kompletteras framöver.

Digitaliseringen av småbarnspedagogiken och utbildningen framskrider under nationell styrning

Kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens utgör de nationella riktlinjerna för digital kompetens. De stöder implementeringen av Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022, Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014 och Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 på lokal nivå. Avsikten är att undervisningsanordnarna och utbildningsanordnarna ska uppdatera sina digitala strategier och planer samt läroplaner för att motsvara riktlinjerna för digital kompetens. Uppdateringsarbetet pågår redan i 112 kommuner med finansiering av undervisnings- och kulturministeriet.

Att detaljerat definiera digital kompetens bidrar till lika möjligheter för barn och unga att uppnå nödvändiga digitala kunskaper för studier, arbetslivet och aktivt medborgarskap. Målet är att den digitala kompetensen hos var och en ska kunna utvecklas genomgående under hela lärstigen.

Bakgrund: Utbildningsstyrelsen och Nationella audiovisuella institutet publicerade år 2022 inom programmet Nylitteracitet kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Av kunskapsbeskrivningarna framgår vad goda kunskaper hos eleven innebär i olika skeden av den grundläggande utbildningen. Kunskapsbeskrivningarna för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen beskriver god pedagogisk verksamhet.
 

Mer information