Nyheter

Lärarakademier-nätverken bygger lärarutbildningens framtid i Europa

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering Utveckling av utbildningen
Inom Erasmus+-lärarakademier beviljades finansiering till 16 nya nätverk i ansökan år 2022. Verksamheten stöder lärares professionella utveckling runtom i Europa. Läs mer om finländska framgångar och finländska projektkoordinatorers tankar om internationellt samarbete.
Valokuva opettajasta ja oppilaista tietokoneluokassa.

Europeiska kommissionen beviljade finansiering på 22,5 miljoner euro till 16 lärarakademinätverk för en projektperiod på tre år. Finansieringen för ett projekt kan vara högst 1,5 miljoner euro.

De valda nätverken representerar totalt 313 organisationer (varav 136 associerade partner utanför finansieringen) från 30 EU-länder eller tredje länder som är associerade med Erasmus+-programmet.

Understöd beviljades till sex finländska organisationer, som deltar i fyra projekt i rollen som partner. Projekten samordnas av högskolor från Österrike, Tyskland, Danmark och Estland. I ett projekt ser man ett starkt finländskt samarbete, eftersom tre finländska organisationer deltar.

De finländska organisationernas sammanlagda projektfinansiering är ca 935 000 euro. 

Finansieringen och antalet ansökningar har ökat under de två ansökningsomgångarna

Hittills har två ansökningsomgångar ordnats inom Erasmus+-lärarakademier. Den senaste ansökningsomgången år 2022 avslutades den 7 september 2022. 

Infografik om ansökningsstatistiken från 2022. På bilden anges sex finländska organisationer som fått finansiering, som är Itä-Suomen yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan kaupunki, Avoin yhteiskunta ry och Helsingin yliopisto.

Konkurrensen i ansökningsomgången var hård. Totalt 105 ansökningar kom in för bedömning. Antalet ansökningar nästan fördubblades jämfört med föregående år.

Andelen projekt som godkändes var 14 procent (2022) medan motsvarande andel föregående år (2021) var lite större, 20 procent.

Infografik om ansökningsstatistiken från 2021. I bilden anges tre finländska organisationer som fått finansiering: Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu och Helsingin yliopisto.

Samtidigt som antalet ansökningar ökade, ökade också den tillgängliga finansieringen betydligt, från 15 miljoner euro (2021) till 22,5 miljoner euro (2022). 

Bakgrunden till den ökade finansieringen var Europeiska kommissionens mål att grunda 25 lärarakademinätverk före 2025. Detta mål uppnåddes på rekordtid, då det totala antalet nätverk i och med ansökningsomgångarna 2021 och 2022 ökade till 27.

Finländare i vart fjärde nätverk

Finländska organisationer har tagit på sig en aktiv roll i nätverken inom Erasmus+-lärarakademier. Finland är representerat i en fjärdedel av de 27 nätverken inom verksamheten. 

I de två ansökningsomgångarna har åtta finländska organisationer fått finansiering: Tampereen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan kaupunki, Avoin yhteiskunta ry och Itä-Suomen yliopisto.

De finländska organisationerna deltar i regel i nätverken i rollen som partner. En finländsk organisation, Tampereen ammattikorkeakoulu, fungerar som koordinator i ett lärarakademier-projekt.

TAMK: ”För att nå samförstånd i ett internationellt projekt krävs att man är lugn men samtidigt bestämd.”

Projektet EduSTA, som samordnas av Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), fick glada finansieringsnyheter vid ansökningsomgången 2021, och projektet drog igång officiellt sommaren 2022. Projektet Academy for Sustainable Future Educators fokuserar på stärkande av yrkeslärares yrkeskunskap med tanke på hållbar utveckling.   

Projektets första år har varit en givande lärprocess för projektets ansvarspersoner Eveliina Asikainen och Ella Kallio

”För att nå samförstånd i ett internationellt projekt krävs att man är lugn men samtidigt bestämd. Man måste orka ha tålamod och säkerställa att man strävar efter samma saker och att man sedan också gör samma saker”, reflekterar de.

Särdragen i samarbete över landsgränser har också kommit fram i schemaläggningen av projektet, som har krävt flexibilitet och noggrann planering av arbetet.

”Finländarna har en annan rytm för sommarsemestrarna jämfört med resten av Europa. Projektet började i juni, och det var [ur finländskt perspektiv] kanske en lite märklig tidpunkt. Vi hann börja på lite och sedan blev det semester. Å andra sidan kom vi bra igång med projektet på hösten.”

Samordningen av projektet har enligt Asikainen och Kallio krävt mycket förutseende, men hittills har det inte kommit så många överraskningar som ändrat på de ursprungliga planerna. Det stora behovet av kommunikationsresurser har varit ett positivt problem.

”Projektets tema har visat sig vara viktigt och intressant på europeisk och global nivå, så kommunikationen om projektet har krävt betydligt mer resurser än vi ursprungligen räknat med. Men vi är förstås glada över att projektet kan konstateras ge effekt på internationell nivå redan nu.”  

Vetskapen om att resan fortsätter trots tidvisa motgångar ger kraft att målmedvetet fortsätta framåt. 

”Vi ser det som en framgång att projektet framskrider mot målet någotsånär enligt tidtabellen. Nästan alla partner har stött på oväntade problem, som projektets koordinator inte kan någonting åt.”

Asikainen och Kallio sammanfattar sina erfarenheter av projektet hittills genom att lyfta fram byggandet av en stark gemenskap som dess viktigaste resultat.

”Kort sagt har den största framgången varit nätverkandet på europeisk och global nivå. EduSTA-projektet har bland annat öppnat dörrar till talarplatser i paneldiskussioner med fokus på klimatfostran och gett medlemskap i en arbetsgrupp underställd Europeiska kommissionen, som främjar hållbar och ansvarsfull digital utbildning inom EU.”

Projektets återstående två år ser lovande ut, och Asikainen och Kallio är ivriga att fortsätta utvecklingen av samarbetsrelationer och utvidgandet av projektets effekter. 

Följande ansökningsomgång kan ordnas 2024

År 2023 ordnades ingen ansökningsomgång inom Erasmus+-lärarakademier. 

Verksamheten administreras av det europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (EACEA, Bryssel). Mer information om en eventuell kommande ansökan kommer i höst, när begäran om förslag för 2024 publiceras. 

Mellan ansökningarna kan intresserade organisationer bekanta sig med programguiden för Erasmus+ och nuvarande projekt för att samla inspiration för utvecklingen av egna idéer.

Följ Utbildningsstyrelsens internationella programs mejllistor för att få information om kommande ansökningsomgångar!