Nyheter

Move!-mätningarna hösten 2023 inleds

Aktuellt Grundläggande utbildning Move! Lärare och pedagogisk personal Gymnastik
Move! är ett nationellt system för att mäta och ge respons angående den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8 inom den grundläggande utbildningen. Syftet är att uppmuntra barn och unga att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
Lapset maaliviivalla lähdössä juoksuun.

Move!-mätningarna som ingår i grunderna för läroplanen i gymnastik inom den grundläggande utbildningen genomförs i grundskolor runt om i landet i augusti–september. 

I Move!-mätningarna ingår sex olika mätningar som kartlägger elevens fysiska funktionsförmåga: uthållighet, snabbhet, kraft, rörlighet, grundläggande motoriska färdigheter och perceptionsmotoriska färdigheter.

I mätningarna deltar elever i årskurs 5 och 8 i grundskolan.

Anvisningar för mätningarna, nödvändigt material samt elev- och gruppspecifika resultatblanketter finns på vår webbplats. Lärare bör i synnerhet ta del av handboken för Move!-mätningarna. I anvisningarna och videorna till stöd för Move! finns även tips på hur mätningarna kan anpassas för elever i behov av stöd.

Hur mätresultaten registreras och används

Skolan ska föra in elevernas anonymiserade mätresultat i det elektroniska systemet senast 30.9.2023. De skolor som fört in resultaten får en avgiftsfri rapport om den egna skolans resultat i november–december 2023. Statens idrottsråd, undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen publicerar de nationella resultaten i slutet av 2023.

Move! är ett pedagogiskt verktyg och resultaten kan användas på flera olika sätt:

  • Eleven får respons angående sin egen fysiska funktionsförmåga och tips om hur den kan förbättras. Resultaten används inte som grund för bedömningen av eleven.
  • Föräldrarna får information om förutsättningarna för barnets fysiska funktionsförmåga och välbefinnande samt vilka frågor som gäller barnets välbefinnande de bör fästa uppmärksamhet vid.
  • Läraren och skolan får information om vilka delområden inom den fysiska funktionsförmågan som bör uppmärksammas i planeringen och genomförandet av undervisningen.
  • Beslutsfattare får information som kan användas för att följa upp och utveckla åtgärderna för främjande av motion och hälsa på riksnivå, kommunnivå och landskapsnivå.
  • Resultaten från mätningarna kan med vårdnadshavarens samtycke användas till stöd för de omfattande hälsoundersökningar som ordnas i skolan för elever i årskurs 5 och 8. Utbildningsanordnaren ansvarar för inhämtandet av tillstånd för att överlåta informationen.