Nyheter

MPASSid och nya Wilma Links – tillsammans mot en smidigare vardag och lärande

Tjänster Förskoleundervisning Grundläggande utbildning MPASSid
Visma lanserar den nya tjänsten Wilma Links under Educa-mässan i januari 2023. Wilma Links är en plattform där eleven eller den studerande med en inloggning får tillgång till flera olika digitala utbildningstjänster och läromedel.
Wilma Links-plattformen har i hög grad utvecklats med tanke på MPASSid-inloggning och målet är att helt övergå till MPASSid-inloggning för alla användare. Hur kom vi fram till denna lösning? Här berättar vi om bakgrunden till beslutet och Vismas tankar om samarbetet med Utbildningsstyrelsen och MPASSid.
Lukiolaisia tietokoneen ääreessä.

Visma och MPASSid är två aktörer som är bekanta för varandra sedan tidigare, eftersom en stor del av utbildningsaktörernas MPASSid-integrationer är skapade i Wilma. Vid många läroanstalterna sker identifiering med MPASSid alltså för de flesta elevers eller studerandes del med de bekanta Wilma-uppgifterna.

Utgående från detta var det lätt för båda aktörerna att skapa ett mer omfattande samarbete i samband med tjänsten Wilma Links.

MPASSid och Wilmas gemensamma historia

Verktyget för lärande och undervisning Wilma har använts i skolorna sedan början av 2000-talet. MPASSid lanserades år 2017: användningsgraden och utvecklingen av tjänsten var dock liten fram till 2019. Wilma har dock funnits med redan i ett tidigt skede – i början överfördes endast uppgifter om klasser och grupper från Wilma via MPASSid.

År 2020 skedde en stor ökning i antalet användare av MPASSid. Bakom detta låg distans- och hybridlösningar till följd av coronaviruspandemin, men även tilltagande digitaliseringen av lärandet. Användarökningen har lockat kommersiella aktörer att satsa på tjänsten i allt högre grad.

En annan ökning skedde år 2021 när den nya läropliktslagen medförde avgiftsfria läromedel på andra stadiet. I och med reformen uppkom ett nytt behov av att förmedla information till tjänsterna om huruvida den studerandes läromedel är avgiftsfria eller inte. Informationen om läromedel lades till i de uppgifter som förmedlas av MPASSid på utvecklingsgruppens initiativ. Efter detta har informationen om avgiftsfria eller avgiftsbelagda studier även förmedlats i samband med inloggning i Wilma.

År 2021–2023 har MPASSid-tjänsten utökats och utvecklats: nya datafält och egenskaper som förmedlas har lagts till. Den senaste nyheten är studentnummer, som även har tagits i bruk för personalen vid läroanstalterna i början av 2023. 

Sett ur Wilmas synvinkel har utvecklingen av MPASSid och samarbetet mellan Visma och Utbildningsstyrelsen förlöpt smidigt. Alla utmaningar har kunnat lösas och mötena med utvecklarna har lyckats även med kort varsel, vilket har gjort det betydligt lättare att hitta lösningar på problem.

Smidigt och jämlikt digitalt lärande som gemensamt mål

Till grund för uppkomsten av Wilma Links ligger Wilmas strategi och vision om att förena olika tjänster under ett och samma tak och drömmen om jämlikhet inom utbudet av tjänster för utbildning. Tanken är att det ska vara möjligt även för små utbildningsaktörer att delta i digitaliseringen av lärandet när olika slags tjänster och material finns kostnadseffektivt på ett och samma ställe. Samma önskemål har man tagit emot från kunderna, som har lyft fram behovet av att harmonisera användningen av läromedel och samla tjänsterna på ett och samma ställe.

Vid tidpunkten för lanseringen av tjänsten går det alltså att logga in i Wilma Links med Vismas egen lösning för engångsinloggning och med MPASSid, som vi rekommenderar att används för att identifiera sig. I framtiden är avsikten att övergå till inloggning enbart med MPASSid. Bakom beslutet ligger Vismas och Utbildningsstyrelsens tidigare samarbete, men även det faktum att målen för Wilma Links stämmer väl överens med visionen för MPASSid – även MPASSid har som mål att skapa en smidigare vardag i läroanstalterna genom att göra det lättare att använda digitala läromedel med en identifieringslösning som är gratis och lätt att ta i bruk.

MPASSid är en pålitlig partner även eftersom tjänsten redan används av en stor del av utbildningsanordnarna i Finland och många av de största serviceleverantörerna. MPASSid ansågs alltså kunna bidra med både sin teknologi och sitt nätverk. MPASSid är även en tjänst som kontinuerligt utvecklas och Utbildningsstyrelsen är en stabil, neutral och pålitlig samarbetspartner i egenskap av offentlig aktör.

Framtiden för Wilma Links och observationer under arbetets gång

Wilma Links lanseras under Educa-mässan 27.1.2023 för användning av alla lärare i Finland. Under lanseringsåret är målet att samla in så mycket respons om tjänsten som möjligt, för att kunna vidareutveckla tjänsten utgående från användarnas behov. 

Avsikten är även att skapa ett närmare samarbete med partnerna och utöka partnernätverket. I framtiden är målet att ytterligare fördjupa samarbetet mellan aktörerna på fältet. Förtroendenätverket och utvecklingsgruppen för MPASSid har skapat riktningen för denna utveckling under de senaste åren och kunde med fördel utgöra grunden för verksamhet av detta slag.

Samarbetet hittills mellan Utbildningsstyrelsen och Wilma – på samma sätt som verksamheten inom MPASSid-nätverket i övrigt – har gett många nyttiga erfarenheter. De viktigaste lärdomarna har varit att det är möjligt att få stor effekt även med små medel när stora och mindre aktörer arbetar tillsammans: med samarbete kan man skapa lösningar som är till nytta för hela fältet. Riktningen för utvecklingen inom digitalt lärande verkar alltså vara helt rätt.

Du kan bekanta dig med Wilma Links på Educa-mässan 27–28.1.2023. Även Utbildningsstyrelsen deltar i mässan på avdelning 6m60. MPASSid-teamet besöker Utbildningsstyrelsens avdelning på fredagen kl. 13–14 och på lördagen 12–13 och Wilmas avdelning på fredagen kl. 15.30.