Nyheter

För närvarande deltar ungefär 9 000 ukrainare i småbarnspedagogik och utbildning – svårt för kommunerna att bedöma effekterna av erhållandet av hemkommun 

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Småbarnspedagogik Statistik Ukraina
Ungefär 9 000 ukrainare deltog i småbarnspedagogik och utbildning i januari 2023. Många ukrainare som kommit till Finland har snart möjlighet att ansöka om en hemkommun, vilket kan innebära en ökning i antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken och utbildningen. 
 En kvinnas rygg avser en timme.

Utbildningsstyrelsen har publicerat aktuella uppgifter om antalet personer från Ukraina inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna. Antalet ukrainare inom småbarnspedagogik och utbildning har ökat med 9 procent sedan december 2022. Ökningen har varit något snabbare i början av 2023. 

Den största ökningen i antalet ukrainare har skett inom utbildning som handleder för examensutbildning (över 500 ukrainare i januari 2023) och inom yrkesutbildningen (nästan 700 ukrainare i januari 2023). Sett till antalet personer finns det fortsättningsvis flest personer som flytt från Ukraina inom undervisning som förbereder för grundläggande utbildning. I januari 2023 uppgick antalet till ungefär 5 500 personer. 

Utbildningsstyrelsen samlade i december 2022 in information om effekterna av Rysslands attack mot Ukraina med en enkät riktad till anordnare av småbarnspedagogik och utbildning. Utbildningsstyrelsen tog emot 250 svar av 177 olika kommuner. Totalt rapporterade 61 procent att det för närvarande finns personer som flytt från Ukraina inom småbarnspedagogiken eller utbildningen i deras kommun.

Antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna kan komma att öka ytterligare inom den närmaste tiden, när många ukrainare har möjlighet att ansöka om hemkommun och genom detta övergår från att vara kunder inom mottagningssystemet till att vara invånare i en kommun. Ett barn under skolåldern som har en hemkommun har alltid rätt till småbarnspedagogik. Barn och unga i läropliktsåldern som har en hemkommun omfattas av läroplikten. Ett barn eller ung person som fått en hemkommun kan på sin fritid delta i distansundervisning som ordnas av undervisningsministeriet i Ukraina. 

Enligt enkätundersökningen som genomförts av Utbildningsstyrelsen upplever man i kommunerna att det är svårt att bedöma hur rätten att ansöka om hemkommun kommer att påverka antalet barn och unga från Ukraina inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Det förekommer även stor variation mellan kommunerna.

- Enligt svaren finns det rätt så goda förutsättningar för att erbjuda en plats inom den grundläggande utbildningen, men situationen upplevs som svårare inom gymnasie- och yrkesutbildningen. De största utmaningarna är brist på kunnig personal, begränsade utrymmen och fulla grupper samt avsaknaden av ett gemensamt språk, säger specialsakkunnig Irma Garam vid Utbildningsstyrelsen.

Viktigt att informationen om möjligheterna inom småbarnspedagogik och utbildning når ukrainarna – flera sätt att uppnå detta

Det är viktigt att man i kommunerna planerar hur vårdnadshavarna till ukrainska elever får information om möjligheterna inom småbarnspedagogik och utbildning i kommunen. Enligt Utbildningsstyrelsens enkät använder kommunerna flera olika metoder för att nå ut med informationen: bland annat via skolor, förläggningar, föreningar, lokala aktiva och personer som talar ukrainska samt med hjälp av sociala medier och internet.

Nästan hälften av kommunerna som besvarade enkäten hade även kartlagt önskemålen och behoven gällande småbarnspedagogik och utbildning bland dem som flytt från Ukraina. De ukrainska vårdnadshavarna önskade bland annat att skolgången skulle fortsätta så fort som möjligt, att barnen skulle lära sig finska samt få undervisning i sitt eget modersmål och stöd för lärandet på sitt eget modersmål. Många önskade även möjlighet att kombinera skolgången i Finland med distansundervisningen som ordnas av undervisningsministeriet i Ukraina. 

Av de kommuner som besvarade enkäten hade lite över hälften genomfört eller ämnade genomföra särskilda arrangemang för personer som flytt från Ukraina. Kommunerna rekryterar bland annat extra personal, erbjuder tolktjänster, letar efter lämpliga läromedel och ordnar undervisning i smågrupper. Av kommunerna uppgav 70 procent att de erbjuder vägledning för personer från Ukraina om tjänster inom småbarnspedagogiken och deltagande i förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Drygt hälften av kommunerna erbjuder motsvarande vägledning om gymnasie- och yrkesutbildning.

Mer information

Statistik och enkäten riktad till kommunerna: ansvarig sakkunnig Irma Garam, irma.garam [at] oph.fi, tfn 029 533 8549 
Småbarnspedagogik och utbildning i Finland för personer som flytt från Ukraina: undervisningsrådet Katri Kuukka, katri.kuukka [at] oph.fi, tfn 029 533 1445