Nyheter

Ny information om läropliktigas deltagande i studier – allt färre studerande avbryter sina yrkesstudier

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Utvidgandet av läroplikten
I utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen finns nu den nya rapporten ”Oppivelvollisten opintojen kulku” (Studieförloppet för läropliktiga) som innehåller information om läropliktigas deltagande i studier. Rapporten publiceras senare på svenska.
Dator, ritbord och färgdiagram på bordet.

Läroplikten utvidgades hösten 2021 och läropliktsåldern höjdes till 18 år. Målet med lagändringen var att trygga det grundläggande kunnande och den bildning som behövs i det egna livet och samhället för alla. Utbildningsstyrelsen har nära följt med ansökan och antagningen till studier på andra stadiet. I utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen finns nu även information om läropliktigas deltagande i studier. Informationen underlättar uppföljningen av läropliktslagen, det vill säga bedömningen av hur lagen fungerar och eventuella förändringsbehov, även om det statistiska underlaget inte är helt jämförbart med situationen före lagändringen.

Redan före utvidgningen av läroplikten fick majoriteten av eleverna som gått ut grundskolan en studieplats. För närvarande deltar nästan alla läropliktiga som gått ut grundskolan (99,3 procent) i utbildning som är lämplig för att fullgöra läroplikten redan samma år som de går ut grundskolan.  

Allt färre avbryter yrkesutbildningen – fortsättningsvis få studerande som avbryter gymnasieutbildningen

Hösten 2021 inledde ungefär 57 000 unga utbildning enligt läropliktslagen. Av dessa deltog ungefär 97 procent fortfarande i studier ett och ett halvt år senare. Resten, under tre procent, var helt utanför utbildning, deltog i annan utbildning än utbildning som är lämplig för att fullgöra läroplikten eller hade tillfälligt avbrutit sina studier. Enligt läropliktslagen kan läroplikten tillfälligt avbrytas till exempel på grund av en långvarig sjukdom eller utbytesstudier.

Av de studerande som inledde yrkesinriktad examensutbildning hösten 2021 deltog 91 procent fortfarande i yrkesutbildning efter ett och ett halvt år, medan motsvarande andel inom gymnasieutbildningen var 94 procent. Totalt 3,5 procent övergick till yrkesutbildning från gymnasieutbildning och drygt en procent från yrkesutbildning till gymnasieutbildning. En del studerande övergick till utbildning som handleder för examensutbildning. Av studerande som inlett yrkesutbildning kunde drygt två procent inte nås vid tidpunkten för statistikföringen och av studerande som inlett gymnasieutbildning kunde endast en bråkdel (0,3 procent) inte nås.

– Till följd av läropliktslagen ska utbildningsanordnarna och kommunerna på ett nytt sätt fånga upp unga som håller på att hamna utanför utbildning. Förändringarna i sättet att tänka och i tillvägagångssätten har även lett till ändringar i statistikföringen, vilket innebär att helt jämförbara statistikrapporter för tiden före lagändringen saknas. Det är ändå möjligt att göra riktgivande jämförelser, säger undervisningsrådet Laura Jauhola

I Vipunen finns sedan tidigare rapporter om de studerandes studieförlopp inom yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. I dessa rapporter som skapats när den tidigare lagstiftningen var gällande kombineras till exempel studerande som tillfälligt avbrutit sina studier med personer helt utanför utbildning i samma kategori som avbrutna studier. Enligt det här statistikföringssättet hade ungefär fyra procent av unga under 18 år som inlett yrkesstudier hösten 2021 samma år som de gått ut grundskolan avbrutit sina studier ett och ett halvt år senare. Föregående höst, 2020, uppgick andelen som avbröt sina studier till sex procent.

– Vi kan alltså dra slutsatsen att utvidgningen av läroplikten har lett till att allt färre unga har avbrutit sina yrkesstudier. Inom gymnasieutbildningen är antalet studerande som avbryter sina studier sedan tidigare litet och situationen har förblivit i det närmaste oförändrad, säger Jauhola.

Ett och ett halvt år efter att studierna inletts hade knappt en procent av de studerande avbrutit sina gymnasiestudier. Informationen om de läropliktigas deltagande i studier och avläggande av examina utökas hela tiden och situationen följs upp i enlighet med uppföljningsplanen i läropliktslagen.

Den nya rapporten om läropliktigas deltagande i studier uppdateras varje månad

Den nya rapporten i Vipunen innehåller aktuell information om deltagandet i studier för läropliktiga som påbörjat en ny utbildning och fyller 16–18 år under statistikåret. Uppgifterna uppdateras senast den femte varje månad. Uppgifterna i den här nyheten kommer från rapporten som publicerades i november 2023. 

– I rapportens standardvy kan den studerande ingå endast en gång i en kategori. I verkligheten kan en studerande till exempel samtidigt vara utanför utbildning och ha avklarat utbildning som handleder för examensutbildning. Det är möjligt att använda egenskaperna i menyn till höger på rapporten, den så kallade Pivot-tabellen med sina variabler och fält, för att se mer detaljerade uppgifter, säger specialsakkunnig Pirjo Karhu och tipsar om att det ofta finns mer detaljerade variabler i Pivot-tabellen även i andra rapporter i Vipunen.

Ytterligare information:

Specialsakkunnig Pirjo Karhu, fornamn.efternamn [at] oph.fi, tfn 029 533 1317

Undervisningsrådet Laura Jauhola, fornamn.efternamn [at] oph.fi, tfn 029 533 1578