Nyheter

Nya grunder för grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Utbildning och examina Examensgrunder
Grunderna för grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning har reviderats och uppdaterats. Flexibiliteten i examen har utökats genom ändringar i uppbygganden av examen och antalet kompetenspoäng. Den nya examensdelen för ungdomsarbete svarar mot behoven i arbetslivet och samtidigt utökas valbarheten i examen. De nya examensgrunderna träder i kraft 1.8.2024.
Mies ohjaa nuoria pöydän ääressä

Arbetet med revideringen av grunderna för grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning har genomförts under åren 2022–2023 i ett brett samarbete mellan arbets- och näringslivet, utbildningsanordnarna och andra intressentgrupper i ett flertal öppna workshoppar. Ett av målen med revideringen av examensgrunderna har varit att införa de för alla yrkesinriktade grundexamina gemensamma bedömningskriterierna. Det här innebar att också alla krav på yrkesskicklighet måste formuleras om. Utgående från respons och utlåtanden verkar användarna på det stora hela varit nöjda med de nuvarande grunderna för grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Därmed valde man att inte ändra namnen på kompetensområdena, examensbenämningarna eller examensdelarna. Däremot har man i samband med revideringen gått igenom examensdelarna och gjort nödvändiga ändringar och redigerar. Ändringarna har främst inneburit att man uppdaterat termer och förtydligat kraven på yrkesskicklighet i samband med omarbetningen av dem.

Utökad flexibilitet och valbarhet

I uppbyggnaden av examen har man gjort ändringar i kompetenspoängen mellan de valbara och obligatoriska examensdelarna. I revideringen ändrades omfattningen för alla valbara yrkesinriktade examensdelar till 15 kompetenspoäng (kp). Genom den här ändringen ville man säkerställa en fungerande uppbyggnad och samtidigt göra det lättare för studerande inom andra examina att välja valbara yrkesinriktade examensdelar från grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Det här innebar att även omfattningen på en del av de obligatoriska examensdelarna ändrades.

I revideringen såg man även över svårighetsgraden, omfattningen och betydelsen av de obligatoriska examensdelarna. Samtidigt utarbetade man även en helt ny valbar examensdel för skolungdomsarbete. Genom den nya examensdelen ville man svara mot arbetslivets och elevernas och de studerandes behov. I uppbyggnaden av examen lade man också till möjligheten att välja en valbar examensdel ur de nyligen reviderade grunderna för yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Därtill finns det möjlighet att välja en valbar examensdel från de obligatoriska examensdelarna inom ett annat kompetensområde i examen. Genom de här ändringarna i uppbyggnaden av examen ville man öppna upp för mångsidiga studievägar till arbete inom pedagogisk verksamhet och handledning.

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

  • Grundexamen omfattar 180 kompetenspoäng.
  • Förra året utexaminerades cirka 1700 personer. Av dem utexaminerades cirka 60 % från kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet.
  • I examen ingår tre kompetensområden och tre examensbenämningar:
    • Kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper, ledare för ungdomar och gemenskaper
    • Kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet, barnledare
    • Kompetensområdet för handledning i kommunikation och teckenspråk, handledare i kommunikation och teckenspråk
  • De nya examensgrunderna träder i kraft 1.8.2024.

Mer information om de nya examensgrunderna:

undervisningsrådet Sanna Penttinen, sanna.penttinen [at] oph.fi