Nyheter

Ökning i antalet användare av högskolornas handledningstjänster för personer med invandrarbakgrund och utländsk bakgrund

Aktuellt Högskoleutbildning Internationalisering Ukraina
En betydlig ökning har skett i antalet studerande vid finländska högskolor med invandrarbakgrund eller utländsk bakgrund: antalet har mer än fördubblats under perioden 2010–2020. Av Utbildningsstyrelsens aktuella rapport framgår att det även skett en märkbar ökning i antalet användare av handledningstjänster för högskoleutbildning och sysselsättning för personer som inte är födda i Finland under de senaste åren.
Kolme naista kuuntelee

Den stora ökningen i antalet nya studerande med invandrarbakgrund eller utländsk bakgrund reflekteras till exempel i de studerandes nationaliteter: år 2010 studerade knappt 8 500 personer som inte var finländska medborgare vid högskolorna i Finland; år 2022 uppgick deras antal till cirka 17 500. Antalet studerande med invandrarbakgrund och utländsk bakgrund var drygt 12 800 i början av jämförelseperioden och lite över 26 400 i slutet; under samma period ökade antalet studerande med ett främmande språk som modersmål (ett annat språk än svenska, finska eller samiska) från cirka 11 000 till drygt 26 000.

En del av högskolorna i Finland har sedan 2016 med finansiering från undervisnings- och kulturministeriet erbjudit SIMHE-handledningstjänster (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) till stöd för deltagande i högskoleutbildning, avläggandet av examen och sysselsättning för studerande med invandrarbakgrund och utländsk bakgrund. Tjänsterna kan användas av personer med utländsk bakgrund som söker till högskoleutbildning och personer med högskoleutbildning och invandrarbakgrund: till exempel har många som flytt från Ukraina fått hjälp med att börja studera vid en högskola eller med att hitta sysselsättning. 

Efterfrågan på SIMHE-tjänsterna har ökat kraftigt under de senaste åren: år 2021 användes tjänsterna av cirka 1 000 personer, vilket är dubbelt fler än år 2017. År 2022 uppgick antalet kunder redan till drygt 2 700.  Tjänsterna erbjuds av Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet och Vasa universitet, Tammerfors högskolesamfund och yrkeshögskolorna Arcada, Karelia, Metropolia och Savonia samt Uleåborgs yrkeshögskola. Utbildningsstyrelsen stöder verksamheten i en sakkunnigroll.

SIMHE-tjänsterna stöder öppenhet och mångfald i samhället 

I Utbildningsstyrelsens rapport presenteras resultaten och effekterna av SIMHE-arbetet med hjälp av statistik och översikter enligt högskola fram till år 2021. I SIMHE-tjänsterna ingår olika utbildnings- och handledningstjänster till stöd för högskolestudier och sysselsättning samt åtgärder till stöd för integrering.

Målet är att högskoleutbildningen ska vara tillgänglig på samma sätt för alla befolkningsgrupper. Inom SIMHE-arbetet har man skapat modeller för att främja identifiering och erkännande av tidigare förvärvat kunnande hos personer med invandrarbakgrund och utländsk bakgrund. Utgående från erfarenheterna och tillvägagångssätten inom verksamheten har även den handledande utbildningen utvecklats.

Enligt rapporten genomfördes största delen av handledningen inom SIMHE-tjänsterna år 2021 som individuell handledning. Det förekommer stor variation i kundernas utbildning och ålder samt tiden de varit bosatta i Finland. Den typiska kunden var en arbetslös kvinna i åldern 30–39 år.

Deltagarna i SIMHE-handledningen kom från nästan alla landskap i Finland, men ungefär två tredjedelar av deltagarna var från Nyland. Kunderna hänvisades främst till den öppna yrkeshögskoleutbildningen och olika språkutbildningar och språkkurser, men även till den öppna universitetsutbildningen, arbets- och näringsbyrån eller arbetssökning samt examensstudier vid ett universitet eller en yrkeshögskola.

SIMHE-tjänsterna har riktats in på att erbjuda stöd till personer som flytt från Ukraina

Den stora ökningen i antalet användare av SIMHE-tjänsterna år 2022 förklaras av att undervisnings- och kulturministeriet anvisade ett specialanslag till högskolorna för vidareutbildning och sysselsättning för personer med högskoleutbildning som flytt från Ukraina
SIMHE-högskolorna kunde flexibelt svara på de behov som uppkom till följd av Rysslands attack. Vid högskolorna utarbetades nya tillvägagångssätt och tjänster anpassade för personer som flytt från Ukraina. 

Till exempel vid yrkeshögskolan Savonia startade handledningstjänster för personer som flytt från Ukraina redan i april 2022. Information om tjänsterna fanns även tillgänglig på ukrainska. Senare har bland annat språkkurser erbjudits, som det funnits ett enormt behov av. Anpassad handledande utbildning på engelska har även erbjudits för personer som flytt från Ukraina samt alternativa vägar till examensstudier, vanligtvis i form av studier vid en öppen högskola. 

De verksamhetsmodeller som skapats kan användas i liknande situationer även i framtiden. De kan även utvidgas till att omfatta andra personer som flyttat till Finland, vilket delvis redan har gjorts. 

Ytterligare information

  • undervisningsråd, enhetschef Maija Airas, tfn  029 533 8588, maija.airas [at] oph.fi