Nyheter

Perspektiv på användning av artificiell intelligens i undervisningen – utbildning för lärare inom den grundläggande utbildningen, på andra stadiet och inom det fria bildningsarbetet 20.11.2023

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Fritt bildningsarbete
På sin webbplats har Utbildningsstyrelsen sammanställt information om de möjligheter som användning av artificiell intelligens innebär för lärandet och utvecklingen av undervisningen samt om ansvarsfull användning. I november ordnas även en utbildning om användning av artificiell intelligens i undervisningen. Utbildningen som i huvudsak hålls på finska är öppen för alla intresserade.
Opettaja ja oppilaat luokassa

Applikationer som utnyttjar artificiell intelligens erbjuder pedagogiska möjligheter av olika slag som främjar lärande och som det är bra att känna till som lärare. Nya AI-applikationer som producerar text på olika språk innebär till exempel pedagogiskt intressanta möjligheter för bland annat övning i att producera olika slags texter och i att bedöma tillförlitligheten hos olika informationskällor. Applikationerna kan även användas som verktyg vid undervisning i informationshantering, upphovsrätt och källkritik.

Ansvarsfull användning som utgår från lagstiftningen och reglerna i den egna skolan eller läroanstalten är viktig när det gäller alla digitala apparater och applikationer – detta gäller även AI. Utbildningsanordnarna bör beskriva ansvarsfull användning närmare i sina egna planer och anvisningar för digital kompetens och användning av applikationer. Vid användningen av AI bör man särskilt fästa uppmärksamhet vid tjänsternas datasäkerhet och etiska hållbarhet.

– Vi uppmuntrar lärare och andra som arbetar inom utbildning att tillsammans hitta lämpliga sätt för sina elever och studerande att bekanta sig med AI-applikationer och att använda applikationerna för att lära sig. Genom att testa applikationerna tillsammans med eleverna och de studerande kan man bedöma deras möjligheter och begränsningar för lärandet. Det lönar sig att dra nytta av elevernas och de studerandes kunnande och idéer, säger undervisningsrådet Päivi Leppänen.

Stöd för användningen av artificiell intelligens

Utbildningsstyrelsen ordnar en utbildning i artificiell intelligens för lärare inom den grundläggande utbildningen, på andra stadiet och inom det fria bildningsarbetet 20.11.2023. Målet för utbildningen är att stödja lärarnas digitala pedagogiska färdigheter för användningen av artificiell intelligens. Material som stöder lärare i användningen av AI i undervisningen läggs stegvis till på Utbildningsstyrelsens webbplats. På webbplatsen finns för närvarande ett material om användning av AI för lärande och utveckling av undervisningen och Europeiska kommissionens etiska riktlinjer för lärare avseende användningen av artificiell intelligens (AI) och data vid undervisning och inlärning. Dessa innehåll är en bra utgångspunkt för diskussionen i den egna arbetsgemenskapen.

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet publicerar år 2024 rekommendationer för användningen av artificiell intelligens inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

Ytterligare information

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi

Svenskspråkig utbildning: Kristian Smedlund
Päivi Leppänen
Arja-Sisko Holappa
Sanna Laiho
Minna Taivassalo
Kimmo Koskinen
Juho Helminen