Nyheter

Språklig medvetenhet bidrar till delaktighet och kompetens

Utbildning och examina Yrkesutbildning Utveckling av utbildningen Undervisning och handledning Jämlikhet och delaktighet
Yrkesutbildningens mål är förutom att öka yrkeskunnandet att stöda de studerande på deras väg mot bildning och samhällsmedborgarskap. Antalet studerande med annat modersmål än svenska och finska ökar hela tiden. Dessutom har en del studerande utmaningar med läsförståelse och/eller att uttrycka sig skriftligen. Språket kan bidra till en känsla av delaktighet. Språkmedveten undervisning och handledning stärker studerandes delaktighet i studierna, arbetslivet och samhället. Redan små förändringar i det språkliga tankesättet kan ha en stor inverkan på studerandes känsla av delaktighet, ökat kunnande samt på genomförandet av examen eller utbildningen.
Joukko nuoria halaa toisiaan auringonlaskussa.

 Språkliga mångfalden ökar

Lärarna i yrkesutbildningen möter allt fler studerande som har utmaningar med läsförståelse och/eller skriftliga färdigheter. Enligt Selkokeskus finns det i Finland till och med 650 000–750 000, det vill säga över tio procent av befolkningen, som behöver klarspråk. Det ökade behovet av klarspråk beror bland annat på att allt fler har utländsk bakgrund och exempelvis ungas läsförmåga har blivit svagare. Språkmedvetna undervisningsmetoder gagnar båda grupperna.

Antalet studerande med invandrarbakgrund ökar kraftigt också inom yrkesutbildningen. Enligt Utbildningsstyrelsens statistiktjänst Vipunen har antalet studerande med annat modersmål än finska och svenska mer än tredubblats mellan åren 2010 och 2020. Samtidigt har antalet studerande som fötts utanför Finland nästan tredubblats under samma tidsperiod. 

Språk är en del av yrket

Språkmedveten undervisning och handledning ser språket som en betydelsefull del av utbildningen och yrket. Språkmedvetna lärare känner till branschens språkliga särdrag och beaktar dem i undervisningen och handledningen. Språkmedvetna metoder går att införa stegvis i undervisningen och handledningen. Redan små ändringar kan ha stor inverkan.

I yrkesutbildningen lär sig studerande kunskaper och färdigheter samt branschspråket (branschens fackspråk och språkbruk). Lärande i arbetslivet är en central del av yrkesutbildningen. Krav på yrkesskicklighet och kunnande som ingår i examensdelarna visas huvudsakligen genom att utföra arbetsuppgifter i riktiga situationer och som delar av arbetsprocesser på arbetsplatser. Kommunikationen på arbetsplatsen förutsätter att studerande förstår branschens språk och språkbruk.

 Varje lärare och handledare är också en språklärare. Yrkesläraren känner bäst till branschens yrkesspråk. Studerande lär sig yrkesspråket för att skapa sig en identitet som yrkeskunnig och känna delaktighet i branschens arbetsgemenskap. Därför är det viktigt att också arbetsplatshandledarna har färdigheter för att handleda språkmedvetet.

Samarbete är en styrka också vid språkinlärning  

Samarbete skapar mångsidiga möjligheter att lära sig språket. Språkinlärningen i yrkesutbildningen stöds till exempel av att lärarna inom gemensamma examensdelar och yrkeslärarna ytterligare ökar samarbetet. Tillsammans kan man stärka både lärandet av språkets struktur och utöka ordförrådet.

Studerande är motiverad att studera språket när inlärningen kopplas till branschen och dess språk.

Även om det är viktigt att lära sig språket som används i arbetslivet i yrkesutbildningen är det minst lika viktigt ur arbetslivets synvinkel med mångsidiga språkkunskaper. I arbetslivet behövs allt mångsidigare språkligt kunnande. De gemensamma examensdelarna i yrkesutbildningen möjliggör mångsidiga språkval både i modersmålet och i främmande språk. Vi uppmuntrar utbildningsanordnare att främja användningen av olika språk i yrkesutbildningen och att samarbeta med andra utbildningsanordnare för att möjliggöra mångsidiga språkval.

Webbinarier för språkmedveten yrkesutbildning

Utbildningsstyrelsen ordnar tre webbinarier på finska under våren för yrkesutbildningens lärare och handledare. Webbinarierna ger konkreta verktyg för att förverkliga språkmedveten undervisning och handledning.

Du kan delta i ett, två eller i alla tre webbinarier. Webbinarierna bygger på varandra och bildar en helhet. Anmälningen till första webbinariet är öppen till 30.1.2023.

Mer information:

Inka Ruokolainen inka.ruokolainen [at] oph.fi

Sanna Laiho sanna.laiho [at] oph.fi

 

Källor

Selkokeskus (läst 2.1.2023): https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokielen-tarve/ 

Vipunen (läst 2.1.2023): www.vipunen.fi