Nyheter

Steget från eTwinning till mobilitet

Program Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen eTwinning Digitalisering Internationalisering Kvalitet och utveckling Lärmiljö
Eftersom eTwinning är webbaserad kan den enkelt kombineras med Erasmus+ och andra program som stöder internationell mobilitet. Läs om våra eTwinning ambassadörer Jenni Decandias och Sari Kallios tankar och tips för att kombinera eTwinning med mobilitet!
Tre elever springer utanför.

Jenni Decandia ja Sari Kallio, eTwinning ambassadörer

I Erasmus+-projekten uppmuntras deltagarna använda de idéer, verktyg och webbmiljöer som eTwinning erbjuder i olika projektarbeten. Men hur lönar det sig att sätta igång? Hur kan jag kombinera planering och genomförande av mobilitet med eTwinning?

Bekanta dig på förhand med eventuella framtida projektpartner

eTwinning är en bra plattform för att bekanta sig med eventuella Erasmus+-projektpartner. Du kan börja samarbetet genom att först genomföra ett eTwinning-projekt tillsammans med en möjlig samarbetspartner. Under eTwinning-projektarbetet får du bekanta dig med din eventuella partner, dennes arbetssätt och förmåga att förbinda sig till gemensam verksamhet. Det är inte vettigt att starta ett Erasmus+-projekt tillsammans med en partner som inte ens kan genomföra ett litet, för att inte tala om ett större, eTwinning-projekt. Om ett kortare eTwinning-projekt är framgångsrikt kan du tillsammans med partnern planera ett längre Erasmus+-projekt. Det är bra att på något sätt känna partnern på förhand.

Efter det gemensamma eTwinning-projektet kan samarbetet fortsätta i form av ett Erasmus+ Job shadowing-personalutbyte i undervisningssyfte. Erasmus+ Job shadowing-personalutbyte i undervisningssyfte gör det möjligt att bekanta sig med samarbetsskolan och skolans personal innan ett större mobilitetsprojekt där även eleverna deltar inleds. När läraren själv på förhand har besökt partnerskolan och personligen fått bekanta sig med projektpartnern är det lättare och går smidigare att planera ett nytt Erasmus+-projekt. Genom att först genomföra ett Job shadowing-mobilitetsprojekt får skolorna värdefull tilläggstid för att planera mobilitetsprojektet för eleverna.

Två personer håller hand.

Planera projektet tillsammans med projektpartnerna

Det är alltid bra att samarbeta om planeringen av projektet. Ni kan planera tillsammans t.ex. genom att använda ett delat Google Drive-dokument. I Google Drive kan ni skapa en projektmapp och i projektmappen egna undermappar för alla mobiliteter. Redan i planeringsskedet är det också bra att träffas i videosamtal där ni kan byta idéer och tankar och lösa eventuella frågor genom att diskutera tillsammans.

Engagera redan från början hela skolan i projektet

Det är viktigt att projektkoordinatorn redan från början i projektets planeringsskede engagerar alla andra vid skolan, också eleverna och studerandena, i verksamheten. När alla kan delta i planeringen och skapa projektet på sitt eget sätt blir de mera engagerade i att genomföra projektarbetet.

Koordinatorns arbete underlättas av regelbundet samarbete. Huvudansvaret för projektet och uppgifterna kan då fördelas mellan aktörerna i projektet.  Det är bra för alla deltagare att ni redan från början reder ut hur projektmobiliteter och semesterresor skiljer sig från varandra. Uppgifterna i projektet fördelar ni jämlikt mellan alla deltagare så att ingen enskild aktörs arbetsmängd blir för stor. Det är till exempel bra om de som deltar i mobiliteterna rapporterar om sin egen aktivitet, något ni kan använda senare när mellan- och slutrapporten utarbetas.

Från eTwinning till Erasmus+

Ni kan fortsätta temat för det första eTwinning-projektet tillsammans med en bekant partner genom att fördjupa samarbetet till ett Erasmus+-projekt. Ett eTwinning-projekt kan också fortsätta som ett Erasmus+-projekt genom att ni utvecklar det tidigare projektet så att det blir mer omfattande eller genom att ni skapar ett nytt projekt för Erasmus+-projektarbete i eTwinning.

Om din organisation är ackrediterad är det bra att välja en annan ackrediterad organisation som partner i Erasmus+-samarbetet. Detta underlättar samarbetet, men är inte obligatoriskt. Ackrediterade organisationer kan friare planera mobiliteterna och insatserna i projektet.

Mer information

 

Vilka är vi?

Kuva eTwinning-lähettiläs Jenni Decandiasta.

Jenni Decandia, Orivesi

"Hej! Jag är Jenni Decandia, språklärare, speciallärare, miljöfostrare och undervisningsplanerare i Orivesi. Till mina arbetsuppgifter hör att utveckla och koordinera internationaliseringsverksamheten vid skolorna i Orivesi. Jag hjälper och handleder lärare och elever att planera eTwinning- och Erasmus+-projekt och att komma igång med projektarbetet. Jag gick med i eTwinning 2011 och har redan hunnit delta i många eTwinning-projekt. Projektarbete i en internationell arbetsmiljö är inspirerande, belönande och berikar undervisningen på många sätt. Jag vill erbjuda andra lärare och elever internationella erfarenheter. eTwinning gör det möjligt att erbjuda alla elever internationella upplevelser i skolvardagen".

Kontakta: jenni.decandia(at)orivesi.fi

Kuva Sari Kalliosta.

Sari Kallio, Brahestad

"Jag är lärare för en musikklass vid skolan Keskuskoulu i Brahestad. Jag inledde mitt första eTwinning-projekt 2011 och sedan dess har eTwinning varit en del av min undervisning och mitt arbete. Vi har tillsammans med mina elever genomfört projekt som både pågått hela läsåret och kortare projekt i olika läroämnen och på olika språk. Ibland har samarbetet även fortsatt som längre Comenius- och Erasmus+-projekt. För närvarande är jag vår skolas koordinator för vårt nya Erasmus+-projektet, där vår skolas tema är kultur och natur. Jag gillar att göra olika projekt och jag har fått många nya vänner, vara med om minnesvärda möten på olika ställen och fått vara med om upplevelser och fått nya erfarenheter."

Kontakta: sari.kallio(at)raahe.fi